czwartek, 20 lutego 2014

WKDS-spójność dialogu

 Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację nowego projektu w ramach POKL

Rozpoczął się projekt  „WKDS-spójność dialogu”, realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego , współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie regionalnym poprzez promocję, sesje konsultacyjne, szkolenia dla struktur Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych w całym kraju.

Ustawa o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego nie wyczerpują możliwość współdziałania administracji rządowej z WKDS-ami. Wśród organizacji pracodawców panuje przekonanie, że dialog w regionie służy jedynie wyrażaniu opinii w sprawach spornych. Przekonanie to należy zmienić, wzmacniając udział ekspertów ZRP w nowoczesnym dialogu społecznym na poziomie regionalnym, co będzie miało istotny wpływ na przełożenie organów władz publicznych wobec stanowisk i opinii WKDS-ów.

Projekt poprzez szereg działań, takich jak szkolenia eksperckie, działania promocyjne, poprawienie przepływu informacji między partnerami (stworzenie sieci intranet) oraz publikacje przyczyni się do wsparcia dialogu społecznego w regionach. Wypracowane zostaną także rozwiązania umożliwiające udoskonalanie obecnie istniejących przepisów o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.