środa, 5 marca 2014

Organizacja bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru

Dobrze działający system ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapewnienie m.in. możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków. W tym celu podstawowe znacznie ma właściwie zaprojektowanie i wykonanie dróg pożarowych. Ważne jest również odpowiednie ich oznakowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru.
Odpowiednie przygotowanie bezpiecznej ewakuacji pracowników wynika zarówno z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jak też i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dalej r.o.p. Zgodnie z § 15. r.o.p. z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:
zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane. Warunki, jakie muszą spełniać drogi ewakuacyjne zostały określone w § 236-257 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W celu właściwego przygotowania dróg ewakuacyjnych i z uwagi na mnogość wymagań, warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie ochrony ppoż.
Samo zabezpieczenie techniczno-budowlane dróg ewakuacyjnych to jedynie część poprawnie zorganizowanego systemu w zakresie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi. Niezmiernie istotne jest również systematyczne szkolenie przebywających w danym obiekcie osób w zakresie sposobu organizacji ewakuacji. Szczególne znacznie ma to zwłaszcza w przypadku budynków, w których przebywa wiele osób jednocześnie. Zgodnie z § 17. r.o.p.:
właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku organizowania próbnej ewakuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.


Data publikacji: 4 marca 2014 r.