środa, 19 marca 2014

Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc.
Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie nakładają obowiązku dodatkowego szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj oraz poziom występujących zagrożeń. Należy przy tym wskazać, że w przypadku, gdy w zakładzie pracy są zatrudnieni wyłącznie pracownicy młodociani lub niepełnosprawni działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być wykonywane przez pracodawcę. Postanowienia Kodeksu pracy nie wskazują w sposób jednoznaczny jakiego rodzaju ma być to szkolenie, natomiast wyraźnie wskazują, że o liczbie oraz rodzaju szkolenia powinna przesądzać sytuacja w firmie i rodzaj prowadzonej działalności.
Zakres wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy uzyskany w toku szkoleń w dziedzinie bhp nie stanowi zazwyczaj gwarancji rzetelnego przygotowania pracownika do jej udzielania.
Bez wątpienia pozostaje fakt, że osoba, której działania wpływają w sposób bezpośredni na życie lub zdrowie współpracowników i od której umiejętności być może zależeć będzie poziom strat materialnych samego pracodawcy (w przypadku pożaru) powinna posiadać dużą wiedzę w zakresie wykonywanych zadań i odbyć rzeczowe i fachowe przeszkolenie.
Z tego względu pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy powinni odbyć dodatkowe przeszkolenie (teoretycznie oraz praktycznie) w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Tak więc w interesie samego pracodawcy jest, by poziom szkolenia takich pracowników był jak najwyższy.
Podstawa prawna:
art. 2091 § 1 pkt, § 3 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).