wtorek, 13 maja 2014

Kampania EU-OSHA „Stres w pracy”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) uruchomiła kampanię, której celem jest podniesienie świadomości na temat ryzyka wynikającego ze stresu związanego z pracą oraz promującą sposoby zarządzania tym ryzykiem. Kampania jest skierowana zarówno do pracodawców, jak i pracowników.
Z aktualnych danych EU-OSHA wynika, że przyczyną ponad połowy nieobecności w pracy jest stres. Jest on obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Według dyrektor Agencji - Christy Sedlatschek poziom stresu związanego z pracą w Europie jest zdumiewający, bowiem ponad połowa pracowników uważa, że stres jest powszechny, a czterech na dziesięciu uważa, że problem ten nie jest odpowiednio rozwiązywany. Dodała, że wiele firm jest opornych w stawianiu czoła temu wyzwaniu. Szefowa OSHA podkreśliła, że stres jest kwestią organizacyjną, a nie osobistą i pojawia się, gdy wymagania w pracy przekraczają możliwości danej osoby, by sobie z nimi poradzić, co może zdarzyć się na każdym stanowisku pracy.
Sedlatschek poinformowała, że kampania ma na celu zwiększenie w Europie świadomości na temat stresu związanego z pracą i "psychospołecznego ryzyka", jakie ze sobą niesie. Ma zapewnić wsparcie i wskazówki pracodawcom, menedżerom, pracownikom i ich reprezentantom. Dzięki kampanii pracownicy i firmy mają uzyskać proste i praktyczne narzędzia pomagające w zarządzaniu ryzykiem związanym ze stresem.
W kampanię "Zarządzaj stresem" (Manage stress) zaangażowane będą setki organizacji publicznych i prywatnych. W ramach kampanii zorganizowane będą szkolenia, konferencje, konkursy, warsztaty oraz kampanie krajowe i branżowe. Kampania będzie koordynowana w ponad 30 krajach przez punkty kontaktowe OSHA. Czas Trwania kampanii to dwa lata, a jej roczny budżet to 2 mln euro, ale budżet ten będzie zwielokrotniony przez wydatki krajowe.
Organizatorzy kampanii mają nadzieję na bardziej efektywną współpracę pracowników i pracodawców na rzecz tworzenia fundamentów bardziej skutecznej kultury zarządzania bezpieczeństwem w Europie. Ponadto celem kampanii jest dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości oraz sektora w jakim działa, na całym terytorium UE.
Z przeprowadzonego niedawno przez EU-OSHA ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wynika, że 74% pracowników w UE jest przekonanych, że gdyby zwrócili uwagę kierownictwa na występowanie problemu w zakresie bhp, problem ten zostałby rozwiązany. Średnio 67% Europejczyków uważa się też za dobrze poinformowanych w zakresie wymagań bhp, ale w tej kwestii występują jednak znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi.
Wyniki badań potwierdzają, że bez względu na wielkość organizacji, kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem mają działania kadry kierowniczej wyższego szczebla - ale przy aktywnym udziale pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń pokazuje, że zaangażowanie pracowników połączone z zaangażowaniem kierownictwa, prowadzi do znacznego poprawienia warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, z uwzględnieniem konsultowania się z pracownikami w kwestiach bhp, jest obowiązkiem prawnym, wynikającym zarówno z polskiego kodeksu pracy, jak i z dyrektyw europejskich. W Polsce aż 73% pracowników uważa, że liczba osób uskarżających się na stres związany z wykonywaną pracą w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosnąć, a 92% respondentów stwierdziło, że zasady zdrowia i bezpieczeństwa w pracy są ważne dla umożliwienia pracownikom dłuższej pracy przed przejściem na emeryturę. Pozytywną informacją jest to, że 89% Polaków jest pewnych, że przełożony, który zostanie poinformowany o problemie w miejscu pracy związanym z bezpieczeństwem lub zdrowiem, odpowiednio zareaguje.

Data publikacji: 12 maja 2014 r.