czwartek, 15 maja 2014

Od czerwca więcej zarobi emeryt i rencista

Od czerwca wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.
 
Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 12 maja 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł. Jest ono wyższe o 71,99 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r., które wynosiło 3823,32 zł.
W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2013 r. będzie wynosiła 2726,80 zł, natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5064 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2014 r.