niedziela, 13 czerwca 2010

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz.1304 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP – www.zrp.pl). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie. Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz,U, Nr.0, poz.1117) – tekst rozporządzenia dostępny na portalu MEN – www.men.waw.pl). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Wydawanie „Zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
- jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;
- władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.


Procedura legalizacji/uwierzytelnienia podzielona jest na dwa etapy:
 I etap - ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
odpowiedzialny: Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.
Adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Tel. 48 22 50 44 200
W ZRP, upoważnione osoby, dokonują legalizacji/uwierzytelnienia następujących dokumentów:
Świadectwo czeladnicze
Dyplom Mistrzowski
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego
(wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty).
Legalizację/uwierzytelnienie dokumentów w ZRP można dokonać: osobiście lub
korespondencyjnie:
1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do ZRP
(opłata dokonywana jest w kasie ZRP)
2. „Korespondencyjnie” - przesłanie pocztą dokumentu na adres ZRP (wyklucza się przesłanie skanów lub innego rodzaju kopii)). W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników:
2.1. wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie (dostępny na www.zrp.pl)
2.2. koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki;
2.3. kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.)
2.3.1. Płatność dokonywana w Polsce
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
2.3.2.    Płatność dokonywana z zagranicy:
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A. UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001 Kod Swift: BREXPLPWWA1

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę. Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pełna informacja:
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

II etap - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:
Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa
Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Legalizację/uwierzytelnienie (uzyskanie APOSTILE) dokumentów w MSZ można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:
1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do MSZ
Wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji lub nadanie klauzuli apostille należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6))
Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłaty skarbowej jest realizowany przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Nadal możliwe jest jednak dokonanie opłaty w kasie urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub na poczcie.
 Obecnie nie ma możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio w kasie na miejscu, tzn.
w Referacie na ul. Kruczej.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy: Centrum Obsługi Podatnika:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE.

2. „Korespondencyjnie” - przesłanie pocztą dokumentu na adres Referatu ds. Legalizacji - adres korespondencyjny urzędu:
Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa
Referat ds. Legalizacji MSZ nada APOSTILLE zgodnie z informacją zawartą w przesłanym wniosku oraz wniesioną opłatą, a następnie odeśle dokument na wskazany adres (także za granicę).
Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:
• wniosek o poświadczenie dokumentów klauzulą APOSTILLE (do pobrania na stronie),
• adres zwrotny i dane kontaktowe,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej – potwierdzenie przelewu bankowego.
Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dla płatności z zagranicy:
• SWIFT CODE: CITIPLPX,
• IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE.
Pełna informacja:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomy-mistrzowskie-i-swiadectwa-rzemieslnicze-apostille