czwartek, 31 lipca 2014

Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych pokrywa pracodawca

Czy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ponownego badania sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji, gdy pracownik ze swej winy zgubił książeczkę sanepidowską?
Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – dalej u.z.z.ch.z. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Badania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.z.ch.z., przeprowadzają m.in. lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

Pracodawco! Zadbaj w upały o pracowników

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.
Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279), jeżeli temperatura powietrza przekracza 28°C, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25°C. 

wtorek, 29 lipca 2014

Nadzór nad pracownikami

Tego dnia pracodawca wyjątkowo źle się czuł. Kierowany poczuciem obowiązku, postanowił jednak udać się do firmy – warsztatu samochodowego, gdzie do pilnej naprawy zakwalifikowane były trzy pojazdy. „Wydam dyspozycję pracownikom i wrócę z powrotem do łóżka” – pomyślał. W warsztacie zatrudnionych było 4 pracowników w wieku od 19 do 35 lat. Najmłodszy pracował dopiero od 3 miesięcy, jednak ze względu na ukończoną kierunkową szkołę zawodową, nadzwyczaj sprawnie radził sobie z samochodami.
Pracodawca dotarł do firmy wydał pracownikom polecenia, a następnie wrócił do domu. „W razie czego dzwońcie!” – powiedział na odchodne. Mógł sobie pozwolić na opuszczenie zakładu pracy, bo po pierwsze miał zaufanie do pracowników, a po drugie mieszkał kilkadziesiąt metrów dalej. Nie minęła godzina, a telefon z warsztatu zjeżył mu włosy na głowie: „Szefie, był wypadek! Przygniotło młodego!” – relacjonował jeden z pracowników.

piątek, 25 lipca 2014

E-papieros w miejscu pracy

Coraz większą popularność zyskują tzw. e-papierosy - elektroniczne urządzenia umożliwiające inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy?
Polityka względem tzw. e-papierosów jest zróżnicowana w różnych państwach. W niektórych krajach ich sprzedaż jest całkowicie zabroniona, w innych tylko reklamowanie, a w kolejnych – praktycznie nie ma obostrzeń w zakresie ich sprzedaży/używania. Z pewnością taki stan rzeczy wynika z odmiennych ocen różnych jednostek naukowo-badawczych co do szkodliwości e-papierosów. Zwolennicy e-papierosów często podnoszą argumenty o możliwości inhalowania się nikotyną bez jednoczesnego udziału wielu innych związków chemicznych powstających w wyniku spalania tytoniu. Przeciwnicy natomiast podkreślają, iż z uwagi na stosunkowo krótki okres szerokiej dostępności e-papierosów nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy są one w rzeczywistości tak nieszkodliwe dla zdrowia, jak sugerują ich producenci.

środa, 23 lipca 2014

Młodociany, uczący się pracownik ma prawo do urlopu w czasie ferii i wakacji

Ochrona młodocianego ze względu na jego właściwości psychofizyczne przejawia się w szczególnym unormowaniu jego praw urlopowych. Uprzywilejowanie pracownika młodocianego polega na tym, że w myśl art. 205&1 i 2 Kodeksu pracy, z upływem sześciu miesięcy pracy nabywa on prawo do 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, zaś z upływem roku od rozpoczęcia pracy – prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Zatem po upływie roku pracy przysługuje pracownikowi młodocianemu urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni roboczych.
Natomiast w roku kalendarzowym w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
W stosunku do młodocianego nie ma więc zastosowania reguła nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy, określona w art. 153 & 1 Kodeksu pracy. Co istotne, młodocianemu pracownikowi, który uczęszcza jeszcze do szkoły, należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy trwają ferie szkolne.
W celu umożliwienia młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu, wypoczynku pracodawca na wniosek zainteresowanego pracownika może w okresie tych ferii udzielić mu tzw. urlopu zaliczkowego. Udzielenie zaliczkowego urlopu wypoczynkowego jest zależne od złożenia wniosku przez pracownika. Ponadto pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Warto pamiętać o tym, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się też do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

BHP w lakierni proszkowej

Do oceny narażenia pracowników na pyły w lakierni proszkowej niezbędne jest określenie, jakiego rodzaju są to pyły i wykonanie pomiarów ich stężenia, a następnie obliczenie wskaźników narażenia na te pyły. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) pyłów są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) – dalej r.n.d.s.

poniedziałek, 21 lipca 2014

Matka karmiąca pracuje krócej

Pracownica, która karmi dziecko w naturalny sposób może skorzystać z przywileju, który daje jej art. 187 k.p.
Zgodnie z nim, pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. W przypadku większej ilości dzieci ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli jednak czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

poniedziałek, 14 lipca 2014

MIĘDZYNARODOWE TARGI MEBLOWE OSTRÓDA 2014

Informujemy, iż w dniach 2-5 września 2014r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” organizuje stoisko na Międzynarodowych Targach Meblowych MTM Ostróda 2014 dla instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego związanych z branżą meblarską, design, projektowania i aranżacji wnętrz.

W związku z tym, informujemy, iż podmioty zainteresowane udziałem w/w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres j.kurzydlo@ocrg.opolskie.pl lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl do dnia 14.07.2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy i ekspozycji stoiska zostaną ustalone po wstępnej weryfikacji zgłoszonych podmiotów.

Osoby do kontaktu:
Justyna Kurzydło tel. 077 40 33 660 j.kurzydlo@ocrg.opolskie.pl
Łukasz Kucharski tel. 077 40 33 663 l.kucharski@ocrg.opolskie.pl

wtorek, 8 lipca 2014

Reklamuj się na telebimie przy Katowickiej

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklamy na telebimie LEDowym, znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Ozimskiej zapraszamy do kontaktu led@izbarzem.opole.pl, info@izbarzem.opole.pl lub pod telefonem 602 350 127.
Do dyspozycji mamy powierzchnię ok 15 m2. Nasz telebim LED jest jedynym w centrum Opola działającym ekranem.

Nie musisz zlecać wykonania reklamy firmie zewnętrznej, obsłużymy Cię kompleksowo. Dotrzyj do klientów skutecznie, dzięki naszemu nośnikowi! Polecamy.

wtorek, 1 lipca 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W LIPCU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu LIPCU br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.