piątek, 25 lipca 2014

E-papieros w miejscu pracy

Coraz większą popularność zyskują tzw. e-papierosy - elektroniczne urządzenia umożliwiające inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy?
Polityka względem tzw. e-papierosów jest zróżnicowana w różnych państwach. W niektórych krajach ich sprzedaż jest całkowicie zabroniona, w innych tylko reklamowanie, a w kolejnych – praktycznie nie ma obostrzeń w zakresie ich sprzedaży/używania. Z pewnością taki stan rzeczy wynika z odmiennych ocen różnych jednostek naukowo-badawczych co do szkodliwości e-papierosów. Zwolennicy e-papierosów często podnoszą argumenty o możliwości inhalowania się nikotyną bez jednoczesnego udziału wielu innych związków chemicznych powstających w wyniku spalania tytoniu. Przeciwnicy natomiast podkreślają, iż z uwagi na stosunkowo krótki okres szerokiej dostępności e-papierosów nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy są one w rzeczywistości tak nieszkodliwe dla zdrowia, jak sugerują ich producenci.
 
W polskich przepisach prawnych brak regulacji ograniczających możliwość korzystania z e-papierosów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) – dalej u.o.z.t. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy. Zgodnie jednak z definicją wyrobów tytoniowych określoną w u.o.z.t. e-papieros nie jest wyrobem tytoniowym. Za takie uważane są jedynie wyprodukowane z tytoniu wyroby, jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, w skład których wchodzi tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych z nikotyną (art. 2 pkt 2 u.o.z.t.). Mimo tego możliwe jest ograniczenie korzystania z e-papierosów, czego przykładem mogą być np. zakazy wprowadzane w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie i Krakowie. Wprowadzenie tych zakazów było spowodowane przede wszystkim skargami pasażerów, którzy nie korzystali z e-papierosów i nie chcieli być narażeni na oddziaływanie powstających przy paleniu oparów.
Pracodawcy również mogą ograniczyć korzystanie z e-papierosów w miejscu pracy. Oczywiście nie można tego zakazu absolutyzować, odnosząc go np. do przerwy w czasie pracy. Pracodawca może ustanowić (np. w regulaminie pracy) zakaz dotyczący korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy. Taki sposób postępowania może być uzasadniony troską o innych pracowników, jak dbałością o wizerunek firmy, w której pracownicy mają stały i bezpośredni kontakt z klientami.

Data publikacji: 24 lipca 2014 r.