środa, 23 lipca 2014

Młodociany, uczący się pracownik ma prawo do urlopu w czasie ferii i wakacji

Ochrona młodocianego ze względu na jego właściwości psychofizyczne przejawia się w szczególnym unormowaniu jego praw urlopowych. Uprzywilejowanie pracownika młodocianego polega na tym, że w myśl art. 205&1 i 2 Kodeksu pracy, z upływem sześciu miesięcy pracy nabywa on prawo do 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, zaś z upływem roku od rozpoczęcia pracy – prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Zatem po upływie roku pracy przysługuje pracownikowi młodocianemu urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni roboczych.
Natomiast w roku kalendarzowym w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
W stosunku do młodocianego nie ma więc zastosowania reguła nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy, określona w art. 153 & 1 Kodeksu pracy. Co istotne, młodocianemu pracownikowi, który uczęszcza jeszcze do szkoły, należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy trwają ferie szkolne.
W celu umożliwienia młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu, wypoczynku pracodawca na wniosek zainteresowanego pracownika może w okresie tych ferii udzielić mu tzw. urlopu zaliczkowego. Udzielenie zaliczkowego urlopu wypoczynkowego jest zależne od złożenia wniosku przez pracownika. Ponadto pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Warto pamiętać o tym, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się też do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.