poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

Przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkolenia osób zatrudnionych na zlecenie

Kwestie szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art. 304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. – obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy, że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

wtorek, 19 sierpnia 2014

Ogólne wymagania bhp dotyczące wykorzystania rusztowań w pracach budowlanych

Podstawowe wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109 ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

czwartek, 14 sierpnia 2014

Badanie pracowników na żądanie firmy

Na korzyść zatrudnionych wpływa fakt, że będą oni mogli odwołać się od orzeczenia w sprawie zdolności lub niezdolności do pracy. Pracodawca nie otrzyma też informacji o zakresie badań, jakie przeprowadzane są w trakcie wizyty lekarskiej. Do nadużywania nowych rozwiązań może zniechęcać także czynnik finansowy. Badania będą, tak jak dotychczas, przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Książka operatora zawsze przy pracowniku

Stosownie do § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – dalej r.b.h.m.t. maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych wymienione w załączniku nr 1 do r.b.h.m.t. mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Potwierdzeniem ukończenia wymaganego szkolenia, zgodnie z § 26 ust. 1 r.b.h.m.t. jest świadectwo oraz wpis do książki operatora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do r.b.h.m.t.

środa, 13 sierpnia 2014

Praktyczna nauka zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Firma VANCAR  w Opolu zatrudni uczniów w celu przyuczenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie będą mogli nabyć wiedzę z zakresu pełnej mechaniki pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zapoznać się z napędami samochodów terenowych i motocykli,układów elektrycznych samochodu, diagnostyki komputerowej, obsługi klimatyzacji oraz działania serwisu ogumienia.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
Frima VANCAR  Jarosław Bednarski – 45-641 Opole ul. Oświęcimska 122 B
tel. 77 456 27 79, kom. 609 474 949

piątek, 8 sierpnia 2014

Egzamin czeladniczy: florysta

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w dniach 28-29 sierpnia 2014 odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie florysta. Osoby posiadające 3 letnie doświadczenie w pracy florysty i chcący potwierdzić swoje kwalifikacje mogą przystąpić do egzaminu. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20, 22

SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU EKOINNOWACJI I FOTOWOLTAIKI.

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem z terenu woj. opolskiego, działającym w branży produkcyjnej (sekcja C PKD)?
Interesuje Cię tematyka z zakresu ekoinnowacji oraz fotowoltaiki?
Jeżeli tak, to weź udział w dwudniowych bezpłatnych szkoleniach, które odbywać będą się we wrześniu oraz październiku br. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55.
Dodatkowo po szkoleniach będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kogeneracji, fotowoltaiki oraz efektywności energetycznej.
Udział w szkoleniach oraz doradztwie jest bezpłatny!

Wszelkich niezbędnych informacji uzyskają Państwo w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 (II piętro, pokój nr 2.7 i 2.12), nr tel.: Tel. 77 4543173 w. 24, 20.

Lewiatan: kontrole umów o dzieło do kontroli

Firmy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS. Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.
W ostatnim czasie nastąpiła intensyfikacja kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło. Do Lewiatana zaczęły napływać skargi od zrzeszonych członków dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli oraz ich wyników. Analiza dokumentów z przebiegu kontroli, które Konfederacja otrzymała od przedsiębiorców potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Egzamin: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że na przełomie miesiąca września i października 2014 planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz tynkarz. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Taka sama sytuacja dotyczy mistrzów murarzy szkolących w zawodzie murarz tynkarz. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20, 22 lub damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

piątek, 1 sierpnia 2014

Projekt ”Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”

Zapraszamy do udziału w Projekcie pn.: ”Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu.
Projekt jest skierowany do osób z obszaru woj. opolskiego, pracowników naukowych,
naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych opolskich uczelni i jednostek naukowych oraz do pracowników przedsiębiorstw, a w szczególności do przedsiębiorstw z branży ekoenergetycznej i zielonej technologii.
W ramach Projektu:
Uczestnicy skorzystają z bezpłatnych szkoleń z zakresu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.
Naukowcy wraz z pracownikami przedsiębiorstw odbędą staże, za które otrzymają finansowy dodatek stażowy i dokonają analizy firm pod kątem potencjału innowacyjnego.
Przedsiębiorstwa otrzymają dokumentację wdrożeniową zawierającą kompletną analizę przedsiębiorstwa i gotową propozycję wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 6 sierpnia 2014 roku w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu .
Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na stronachwww.spp.opole.pl i www.pnt.opole.pl .

Szkolenia z zakresu BHP w sierpniu

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu sierpniu br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:

  • pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)

  • pracowników robotniczych i pracowników młodocianych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

  • pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp prosimy o kontakt

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22