czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkolenia osób zatrudnionych na zlecenie

Kwestie szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art. 304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. – obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy, że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.