poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

Przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w.
Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje (§ 5 ust. 1 r.s.k.w.) w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje (§ 5 ust. 2 r.s.k.w.) nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Statystyczną kartę przekazuje się (§ 5 ust. 3 r.s.k.w.) w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazać (§ 5 ust. 4 r.s.k.w.) oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.
Obowiązek sprawozdawczości statystycznej oraz odpowiedzialność za przekazanie kart, a także przepisy karne za niedopełnienie obowiązku lub niewłaściwe dopełnienie obowiązku określone zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) - dalej u.s.p. Przepis art. 30 u.s.p. stanowi m.in., iż podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31 u.s.p. Według art. 56 ust. 1 u.s.p. kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Przepis art. 57 u.s.p. stanowi, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Istotne dla omawianego zagadnienia są przepisy art. 58 u.s.p. – kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 5 u.s.p. orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58 u.s.p. (przekazanie danych statystycznych po upływie terminu) następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.