piątek, 24 października 2014

Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.  

W czwartek 23 października Sejm uchwalił nowelę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych zacznie obowiązywać już od stycznia 2015 r.
Podczas 78. posiedzenia Sejmu została przyjęta nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. W 2014 r. wynosi ona 1680 zł. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Następnie ustawa trafi do Senatu.


Źródło: www.sejm.gov.pl