piątek, 24 października 2014

Powstał projekt zmian kodeksu pracy dotyczący umów terminowych

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów terminowych. Jego główne założenia to: ograniczenie okresu trwania umowy na czas określony oraz wprowadzenie limitu takich umów, ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony, rezygnacja z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, wprowadzenie możliwości ponownego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

1) Ograniczenie rodzajów umów o pracę
Projekt przewiduje rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce jest rzadko stosowana. W kodeksie pracy zostaną więc utrzymane trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny.
2) Umowy o pracę na okres próbny w konkretnym celu, z możliwością ponownego zatrudnienia
Projekt przewiduje dwie zmiany dotyczące zatrudniania w ramach umowy o pracę na okres próbny:
a) proponuje się wyraźne określenie w przepisach kodeksu pracy celu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny - umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju,
b) w pewnych przypadkach umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być ponownie zawarta z tym samym pracownikiem - ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania pracy innego rodzaju, tzn. jeżeli ubiega się on o zatrudnienie u tego samego pracodawcy ale do innej pracy.
3) Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony
Projekt przewiduje określenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony oraz określa liczbę tych umów, które mogą być zawarte w ramach tego limitu. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.
Jeżeli zostanie przekroczony okres 33 miesięcy lub limit liczby umów, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik byłby traktowany, jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.
Powyższe limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:
- zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
- wykonywania pracy przez okres kadencji,
a także:
- gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.
W takich przypadkach konieczne będzie określenie w umowie o pracę tego celu lub okoliczności, tj. zamieszczenie informacji obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.
W przypadku zawarcia umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, wskazując jednocześnie przyczynę jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
4) Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie zależał od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
Zgodnie z projektem, długość okresu wypowiedzenia będzie taka sama zarówno w przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na czas nieokreślony:
a) 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż
6 miesięcy,
b) 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej
6 miesięcy,
c) 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej
3 lat.
Powyższe okresy wypowiedzenia mają obowiązywać także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Więcej: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/ źródło: www.mpips.gov.pl