piątek, 10 października 2014

Za święto 1 listopada pracodawca odda dzień wolny

W zakładach pracy najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W 2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: był to 3 maja oraz zbliżający się 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Na konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wskazuje art. 130 k.p., który ustala sposób obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z tym przepisem, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
- obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Każde święto więc powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (za wyjątkiem święta, które przypada w niedzielę). W przypadku gdy święto wypada w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota), pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy.Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 10 października 2014 r.