Kurs obsługi programu AutoCAD II - specyfikacja

AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Wykorzystywany jest do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. W ramach oferty kursów płatnych Izby Rzemieślniczej w Opolu oferujemy państwo 24 godzinny intensywny kurs obsługi programu AutoCAD. "AutoCAD podstawy" to kurs dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się rysować, wymiarować, opisywać, a także drukować rysunki.

Oferta pracy w Niemczech dla opolskich firm budowlanych

Firma Z.J.R. Bau GBR poszukuje firm budowlanych do współpracy na terenie Niemiec. Zakres robót to  rigips, malowanie, tynki, kafelkowanie (flisen), ocieplanie zewn. i wewn (WDVS) i murarka w pelnym zakresie (KS,HLZ,Klinlier). Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, kierownik mówi w języku polskim.

Na temat współpracy szczegółów udziela:
Zbiginiew Smolarek
email: smolarek1956@gmail.com
Telefon: 004915206594664

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:  
1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - bezzwrotne dofinansowanie na wszystkie szkolenia
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia.
Dofinansowanie to jest bezzwrotne dla wszystkich przedsiębiorców i wynosi 100% dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób) oraz 80% dla małych, średnich i dużych firm.

ROP zaakceptowała program działania PIP

Rada Ochrony Pracy na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015".
Rada pozytywnie oceniła program działania PIP, zwracając uwagę na potrzebę nasilenia kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zaleciła prowadzenie działań w kierunku zwiększenia partycypacji pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i objęcie szczególnym nadzorem prac remontowych obiektów, w których wcześniej stosowany był azbest. Uznała, że należy zwiększyć środki budżetowe na działania inspekcji pracy, poświęcić szczególną uwagę problemom stresu w pracy oraz wzrostu ryzyka z powodów psychospołecznych, zintensyfikować kontrole umów terminowych w placówkach wielkopowierzchniowych i zakładach pracy chronionej.
Inspekcja powinna bardziej przyjrzeć się egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i głównym przyczynom wypadków w budownictwie. Powinna także monitorować prawidłowość stosowania ustawy  o emeryturach pomostowych, objąć intensywną kontrolą zasady wynagradzania pracowników firm ochroniarskich oraz stosowanie odzieży i środków ochrony w górnictwie i budownictwie.

Bezpieczeństwo pracy przy umowie zlecenia

Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie. Ma on obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2015 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2015 r. będzie wynosiła 279,41 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zł.
W dniu 20 stycznia 2015 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.
Sładka zdrowotna w wysokości 279,41 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3104,57 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.


Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2015 r.

MIĘDZYNARODOWE TARGI MEBLOWE POZNAŃ 2015

     Informujemy, iż w dniach 17-20 lutego 2015 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” organizuje stoisko na Targach Mebli „MEBLE POLSKA 2015” w Poznaniu - dla instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego związanych z branżą meblarską, design, projektowania i aranżacji wnętrz.

             W związku z tym informujemy, iż podmioty zainteresowane udziałem w/w wydarzeniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń do godz. 14.00 dnia 23.01.2015 r.

             Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy i ekspozycji stoiska zostaną ustalone po wstępnej weryfikacji zgłoszonych podmiotów. W razie pytań osobą do kontaktu jest kol. Łukasz Kucharski tel. 077 40 33 663 lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl.

Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.

Spotkania tematyczne w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy"

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych) na spotkania grup tematycznych, które odbędą się w Republice Czeskiej (Ostrawa) w ramach Projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy itp.
Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:
1) rolnictwo i przemysł spożywczy 20 stycznia 2015
2) przemysł drzewny i meblarski 22 stycznia 2015
3) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 20 stycznia 2015
4) budownictwo z OZE 22 stycznia 2015


Wyjazd jest bezpłatny, wszelkie koszty pokrywane są przez Organizatora. Wyjazd z Opola w godzinach porannych (ok. 7:00) przyjazd do Opola ok. 16:00.

Ankieta i formularz rekrutacyjny:


W razie dodatkowych pytań prosimy się kontaktować z biurem projektu: tel. 77 40 33 643

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3 dni, 18 godzin lekcyjnych)

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO jest połączeniem podstaw teoretycznych oraz praktyką podczas pracy z programem NORMA PRO.

Kurs ma formę wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach teoretycznych opracowany zostanie jeden przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Na kolejnych dwóch dniach szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych (45min): 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.