sobota, 31 stycznia 2015

Kurs obsługi programu AutoCAD II - specyfikacja

AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Wykorzystywany jest do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. W ramach oferty kursów płatnych Izby Rzemieślniczej w Opolu oferujemy państwo 24 godzinny intensywny kurs obsługi programu AutoCAD. "AutoCAD podstawy" to kurs dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się rysować, wymiarować, opisywać, a także drukować rysunki.

czwartek, 29 stycznia 2015

Oferta pracy w Niemczech dla opolskich firm budowlanych

Firma Z.J.R. Bau GBR poszukuje firm budowlanych do współpracy na terenie Niemiec. Zakres robót to  rigips, malowanie, tynki, kafelkowanie (flisen), ocieplanie zewn. i wewn (WDVS) i murarka w pelnym zakresie (KS,HLZ,Klinlier). Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, kierownik mówi w języku polskim.

Na temat współpracy szczegółów udziela:
Zbiginiew Smolarek
email: smolarek1956@gmail.com
Telefon: 004915206594664

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:  
1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - bezzwrotne dofinansowanie na wszystkie szkolenia
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia.
Dofinansowanie to jest bezzwrotne dla wszystkich przedsiębiorców i wynosi 100% dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób) oraz 80% dla małych, średnich i dużych firm.

ROP zaakceptowała program działania PIP

Rada Ochrony Pracy na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015".
Rada pozytywnie oceniła program działania PIP, zwracając uwagę na potrzebę nasilenia kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zaleciła prowadzenie działań w kierunku zwiększenia partycypacji pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i objęcie szczególnym nadzorem prac remontowych obiektów, w których wcześniej stosowany był azbest. Uznała, że należy zwiększyć środki budżetowe na działania inspekcji pracy, poświęcić szczególną uwagę problemom stresu w pracy oraz wzrostu ryzyka z powodów psychospołecznych, zintensyfikować kontrole umów terminowych w placówkach wielkopowierzchniowych i zakładach pracy chronionej.
Inspekcja powinna bardziej przyjrzeć się egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i głównym przyczynom wypadków w budownictwie. Powinna także monitorować prawidłowość stosowania ustawy  o emeryturach pomostowych, objąć intensywną kontrolą zasady wynagradzania pracowników firm ochroniarskich oraz stosowanie odzieży i środków ochrony w górnictwie i budownictwie.

czwartek, 22 stycznia 2015

Bezpieczeństwo pracy przy umowie zlecenia

Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie. Ma on obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2015 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2015 r. będzie wynosiła 279,41 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zł.
W dniu 20 stycznia 2015 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.
Sładka zdrowotna w wysokości 279,41 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3104,57 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.


Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2015 r.

wtorek, 20 stycznia 2015

MIĘDZYNARODOWE TARGI MEBLOWE POZNAŃ 2015

     Informujemy, iż w dniach 17-20 lutego 2015 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” organizuje stoisko na Targach Mebli „MEBLE POLSKA 2015” w Poznaniu - dla instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego związanych z branżą meblarską, design, projektowania i aranżacji wnętrz.

             W związku z tym informujemy, iż podmioty zainteresowane udziałem w/w wydarzeniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń do godz. 14.00 dnia 23.01.2015 r.

             Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy i ekspozycji stoiska zostaną ustalone po wstępnej weryfikacji zgłoszonych podmiotów. W razie pytań osobą do kontaktu jest kol. Łukasz Kucharski tel. 077 40 33 663 lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl.

Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.

piątek, 16 stycznia 2015

Spotkania tematyczne w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy"

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych) na spotkania grup tematycznych, które odbędą się w Republice Czeskiej (Ostrawa) w ramach Projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy itp.
Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:
1) rolnictwo i przemysł spożywczy 20 stycznia 2015
2) przemysł drzewny i meblarski 22 stycznia 2015
3) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 20 stycznia 2015
4) budownictwo z OZE 22 stycznia 2015


Wyjazd jest bezpłatny, wszelkie koszty pokrywane są przez Organizatora. Wyjazd z Opola w godzinach porannych (ok. 7:00) przyjazd do Opola ok. 16:00.

Ankieta i formularz rekrutacyjny:


W razie dodatkowych pytań prosimy się kontaktować z biurem projektu: tel. 77 40 33 643

piątek, 2 stycznia 2015

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (2 dni, 12 godzin lekcyjnych)

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO jest połączeniem podstaw teoretycznych oraz praktyką podczas pracy z programem NORMA PRO.

Kurs ma formę wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach teoretycznych opracowany zostanie jeden przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Na kolejnych dwóch dniach szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych (45min): 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.