poniedziałek, 26 stycznia 2015

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowe formy wsparcia dla pracodawców, pracowników oraz osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:  
1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - bezzwrotne dofinansowanie na wszystkie szkolenia
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia.
Dofinansowanie to jest bezzwrotne dla wszystkich przedsiębiorców i wynosi 100% dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób) oraz 80% dla małych, średnich i dużych firm.

Kto może skorzystać ze środków KFS?   
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy (również duże przedsiębiorstwa). PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika (umowa o pracę bez względu na etat).        
Ubiegać można się o środki na wszystkie rodzaje szkoleń, m.in.:         
-otwarte, organizowane na terenie całego kraju, 
- zamknięte, przeznaczone tylko dla Państwa pracowników, w siedzibie Państwa firmy lub w dowolnie wybranym miejscu (np. szkolenia wyjazdowe z noclegami i wyżywieniem),   
- specjalistyczne i zaawansowane szkolenia branżowe.
Środki z KFS przyznawane są na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariatach odpowiednich Powiatach Urządów Pracy. Decyduje kolejność wpływu wniosków. 

2. Inne formy finansowego wsparcia oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy 
Powiatowe urzędy pracy posiadają bogatą ofertę finansowych form wsparcia dla przedsiębiorców, pracowników oraz osoby bezrobotne.      
Szkolenia bezrobotnych, pracowników i pracodawców:           
- umowy szkoleniowe dla bezrobotnych - trójstronne umowy pomiędzy bezrobotnym, powiatowym urzędem pracy a pracodawcą na przeszkolenie w wybranym zakresie osoby bezrobotnej, która po ukończeniu szkolenia zostanie zatrudniona u pracodawcy na okres minimum 3 miesięcy - maksymalna kwota szkolenia dla jednej osoby: ok. 11.000 zł;
- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - środki przeznaczone na szkolenia pracowników
i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia, dofinansowane w 80% (małe, średnie, duże firmy) oraz 100% (mikroprzedsiębiorstwa) - maksymalna kwota dofinansowania na szkolenie jednego pracownika: ok. 9.000 zł (małe, średnie, duże firmy) oraz ok. 11.000 zł (mikroprzedsiębiorstwa).
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub osoby niepełnosprawnej:    
- refundacja kosztów stanowiska osoby bezrobotnej na okres zatrudnienia minimum 24 miesięcy - ok. 930 zł/miesiąc;     
- refundacja kosztów stanowiska dla osoby niepełnosprawnej na okres zatrudnienia minimum 36 miesięcy - ok. 1550 zł / miesiąc.
Subsydiowane zatrudnienie:          
- jednorazowa refundacja składek ZUS - maksymalnie do 420,00 zł / miesiąc;          
- prace interwencyjne - w zależności od długości zatrudnienia - od ok. 370 zł do 800 zł / miesiąc     
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 oraz 60 roku życia na okres 12 miesięcy - 560 zł / miesiąc;         
- bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego poniżej 30 roku życia na okres 12 miesięcy - ok. 550 zł / miesiąc. 
Staże:
- dla osoby bezrobotnej na okres od 3 do 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia minimum 3 miesiące;
- dla osoby bezrobotnej poniżej 30 roku życia na okres od 3 do 12 miesięcy z gwarancją zatrudnienia minimum 3 miesiące;    
- bon stażowy dla osoby bezrobotnej poniżej 30 roku życia na okres 6 miesięcy z późniejszym zatrudnieniem na okres co najmniej 6 miesięcy (z premią dla pracodawcy ok. 1.500 zł).


Źródło: www.igsilesia.pl