poniedziałek, 26 stycznia 2015

ROP zaakceptowała program działania PIP

Rada Ochrony Pracy na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015".
Rada pozytywnie oceniła program działania PIP, zwracając uwagę na potrzebę nasilenia kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zaleciła prowadzenie działań w kierunku zwiększenia partycypacji pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i objęcie szczególnym nadzorem prac remontowych obiektów, w których wcześniej stosowany był azbest. Uznała, że należy zwiększyć środki budżetowe na działania inspekcji pracy, poświęcić szczególną uwagę problemom stresu w pracy oraz wzrostu ryzyka z powodów psychospołecznych, zintensyfikować kontrole umów terminowych w placówkach wielkopowierzchniowych i zakładach pracy chronionej.
Inspekcja powinna bardziej przyjrzeć się egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i głównym przyczynom wypadków w budownictwie. Powinna także monitorować prawidłowość stosowania ustawy  o emeryturach pomostowych, objąć intensywną kontrolą zasady wynagradzania pracowników firm ochroniarskich oraz stosowanie odzieży i środków ochrony w górnictwie i budownictwie.
Rada zwróciła się do parlamentu o zapewnienie „odpowiednich środków na realizację rozległych zadań PIP".
W czasie posiedzenia zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając przedstawił materiał na temat bezpieczeństwa pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych w świetle kontroli PIP. Poinformował m. in., że w roku ubiegłym na terenie działania 6 okręgowych inspektoratów pracy (w. Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu i Wrocławiu) przeprowadzono 88 kontroli podmiotów zajmujących się odkrywkowym wydobywaniem kopalin specyficznych dla danego rejonu kraju. W tym samym okresie przeprowadzono również 4 kontrole w kopalniach otworowych, prowadzących poszukiwania złóż węglowodorów, w tym ze źródeł niekonwencjonalnych (łupkowych). Ponadto w latach 2012-2014 inspektorzy pracy zbadali 30 wypadków przy pracy w obu typach kopalń.
Analizując skalę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości w kopalniach odkrywkowych inspektorzy pracy zwrócili uwagę na znaczącą liczbę uchybień dotyczących eksploatowanych urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych. Również stan techniczny wielu urządzeń służących do poruszania się po terenie kopalń nie spełniał wymagań bhp. Tradycyjnie najwięcej nieprawidłowości dotyczyło szkoleń pracowników, a także pracodawców w zakresie bhp.
Najczęściej stwierdzane w czasie kontroli przykłady braku zapewnienia wymaganej ochrony życia i zdrowia osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne dotyczyły przenośników taśmowych, będących źródłem wielu wypadków przy pracy.
W wyniku kontroli w kopalniach odkrywkowych wydano 834 decyzje, którym w znaczącej ich części nadano tryb natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że wstrzymano pracę niebezpiecznego urządzenia (np. taśmociągu), przy którym w czasie kontroli nikt nie pracował. Dużo decyzji wydano w formie ustnej, co oznacza, że usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie stanowiło problemu technicznego lub czasowego.
W kopalniach otworowych inspektorzy pracy wydali 101 decyzji. Nie stwierdzono stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, które skutkowałyby zastosowaniem postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia członkowie ROP otrzymali od marszałka Sejmu podziękowania za ich pracę. Przyjęli sprawozdanie z działalności Rady w roku ubiegłym i plan pracy na rok bieżący.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 22 stycznia 2015 r.