czwartek, 26 lutego 2015

Opolska Marka 2014

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - dwunastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 27 lutego 2015 r.( decyduje data wpływu zgłoszenia), osobiście lub przesyłką na adres: 45-082 OPOLE, ul. Piastowska 14 z dopiskiem Opolska Marka 2014

Zapytanie nr 1/02/6.1.1/2015

Przedmiotem zapytania jest  wycena usługi polegającej na :
1. Redakcji oraz publikacji 6 ogłoszeń w prasie regionalnej województwa opolskiego związanych z rekrutacją uczestników projektu (wszelkie wzory materiałó przekazane zostaną przez Zamawiającego, rozmiar ogłoszenia: minimalnie 12 modułów, ogłoszenie kolorowe)
2. Redakcji oraz publikacji 16 ogłoszeń w prasie lokalnej województwa opolskiego związanych z rekrutacją uczestników projektu (wszelkie wzory materiałó przekazane zostaną przez Zamawiającego, rozmiar ogłoszenia: minimalnie 12 modułów, ogłoszenie kolorowe, powiaty objęte zasiegiem: brzeski, głubczycki, nyski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki)
3. produkcja jednego spotu radiowego (długość : 30 sekund) oraz jego 80-krotna emisja w rozgłośni radiowej województwa opolskiego ( przy wycenie należy podać, w jakiej rozgłośni radiowej nastąpi emisja spotu)
      W ramach projektu pn. :Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku " realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wyceny ww. usług upływa dnia 04.03.2015 roku o godz. 12.00
Wyceny złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane

Zamawiający :
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73
fax: 77 454 31 73 w. 32
e-mail: info@izbarzem.opole.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/02/6.1.1/2015

Przedmiotem zapytania jest  wycena usługi polegającej na :
1. Przygotowaniu witryny internetowej projektu z systemem do wprowadzania danych oraz wykupieniu domeny
2. Zaprojektowaniu oraz produkcji oznakowania( tablicy informacyjnej zewnętrznej oraz wewnętrznej na drzwi ) Biura Projektu (wszystkie projekty logotypów unijnych oraz projektu będą po stronie Wykonawcy)
3. Zaprojektowaniu oraz produkcji ulotek informacyjnych (ilość: 300 szt., kolor, format A5)
4. Zaprojektowaniu oraz produkcji plakatów informacyjnych (ilość: 100 szt, kolor, format A5)
5. Zaprojektowaniu oraz produkcji banera Roll-up z reklamą projektu (ilość: 1 szt., rozmiar min.: 85x200 cm)
      W ramach projektu pn. :Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku " realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wyceny ww. usług upływa dnia 04.03.2015 roku o godz. 12.00
Wyceny złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane

Zamawiający :
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73
fax: 77 454 31 73 w. 32
e-mail: info@izbarzem.opole.pl

piątek, 20 lutego 2015

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - marzec 2015

W dniach 3, 4, 10 oraz 11 marca w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 4
Ilość godzin lekcyjnych: 24
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa)
Cena: 600,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

wtorek, 17 lutego 2015

ZUS: waloryzacja od 1 marca 2015 r.

Z dniem 1 marca 2015 r. ZUS dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:
- 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,
- 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.
Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.
Od 1 marca 2015 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.


Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 16 lutego 2015 r.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe

Małe firmy zapłacą 1,8 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe za zatrudnionych pracowników. Będzie ona niższa o 0,13 proc. niż dotychczas.Zmiana wynika z projektu zmiany rozporządzenia sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie składka wypadkowa wynosi 1,93 proc. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zmian, wynika, że tylko w 2015 r. na zmianie składki pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą zaoszczędzą ponad 200 mln zł. Korzystna zmiana dotknie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i wielkie firmy.

Od marca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 marca nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r., które wynosiło 3781,14 zł.

wtorek, 10 lutego 2015

Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Aachen, 5-6 wrzesień 2015 r.

Informujemy, że jak co roku Izba Rzemieślnicza w Aachen organizuje Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W tym roku targi planowane są na dzień  5 i 6 września 2015 roku. W targach uczestniczyć mogą rzemieślnicy  oferujący wyroby własne. Chętni Rzemieślnicy  musza mieć potwierdzenie   z Cechu, że działają w danej branży a wyroby przez nich wytwarzane są ich dziełami.
Oferowane stoisko dla wszystkich chętnych wystawców to 6x3 m , koszt za całe stoisko to 450 EURO.
Dodatkowo we własnym zakresie wystawcy musza pokryć koszt dojazdu oraz zakwaterowania.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 lutego do Izby Rzemieślniczej w Opolu, fax: 77 454 31 73 w.32, e-mailem: info@izbarzem.opole.pl  lub pocztą.
Kliknij aby pobrać formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 77 454 31 73.

środa, 4 lutego 2015

Obowiązek zawiadomienia o wypadku, zagrożeniu albo innym niebezpieczeństwie

Obowiązek zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu przewiduje przepis art. 211 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) i ma przede wszystkim bardzo humanitarny aspekt – pozwala szybciej uruchomić pomoc dla poszkodowanego albo zapobiec wypadkowi.
O zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, pracownik ma obowiązek ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, a następnie - niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

wtorek, 3 lutego 2015

Badania profilaktyczne są obowiązkowe

Zgodnie z art.211 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym, zaleconym przez lekarza, badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Badania te są konieczne, ponieważ mimo postępu technicznego i technologicznego, nie tylko usprawniającego pracę, lecz poprawiającego ochronę zdrowia pracujących, praca i jej środowisko nadal stwarzają szereg uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia.

Szkolenia bhp dla wszystkich grup pracowniczych w lutym w atrakcyjnej cenie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu luty br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22

damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl