wtorek, 3 marca 2015

Opieka nad dzieckiem będzie udzielana na godziny

Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą legislacyjną i przygotował projekt zmian w Kodeksie pracy oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że zamiast obecnie przysługujących rodzicom dwóch dni opieki nad dzieckiem do wykorzystania będzie 16 godzin.
To jedna z wielu zmian zaproponowanych przez prezydenta w obszernym projekcie nowelizacji wielu ustaw przygotowanego w ramach Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Dobry Klimat dla Rodziny”.
Takie rozwiązanie powoduje, że rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać czas i brać zwolnienie od pracy odpowiednio do faktycznych potrzeb związanych z wychowywaniem dzieci. Często bowiem różne życiowe sytuacje, wydarzenia z życia dziecka, sprawy związane z obowiązkami szkolnymi dzieci powodują, że rodzic potrzebuje kilku godzin by załatwić sprawę. Tymczasem obecne przepisy wymuszają konieczność skorzystania z całego dnia opieki. Dlatego prezydent uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie obecnych dwóch dni zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14 szesnastoma godzinami. W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat czas ten byłby ustalany proporcjonalnie do wymiaru pracy. Wówczas niepełną godzinę – jak wskazuje projekt – trzeba byłoby zaokrąglać w górę.
I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta propozycja to wyłącznie pozytywne rozwiązanie, to jednak wywołała zastrzeżenia partnerów społecznych. Zarzucają oni, że nie uwzględnia obowiązujących systemów czasu pracy. Mogą na niej stracić osoby wykonujące obowiązki np. w systemie 12 godzin pracy na 24 godziny odpoczynku. Pracodawcy zwracają uwagę, że powodzenie proponowanego rozwiązania zależy od tego, czy wykorzystanie zwolnienia będzie ustalane się z odpowiednim wyprzedzeniem. Sama elastyczność w korzystaniu z opieki na dziecko może być zaletą. Dla jednego korzystniejszym rozwiązaniem może być zwolnienie pracownika kilkakrotnie na kilka godzin niż dwa razy na cały dzień pracy, bo nie trzeba szukać za niego zastępstwa.

Prezydencki projekt noweli Kodeksu pracy zawiera kompleksowe propozycje zmian w urlopach: macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Odpowiednie propozycje przewidziano także w ustawach: Karta Nauczyciela, o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o Biurze Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo o szkolnictwie wyższym, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.