poniedziałek, 29 czerwca 2015

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie dla firm i instytucji, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zaprezentować się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2015.

czwartek, 25 czerwca 2015

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków ignorowania bhp

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków nieprzestrzegania przepisów bhp niż pracownik. Jego obowiązkiem jest nie tylko wydanie zakazu stosowania określonych, niebezpiecznych metod pracy, lecz również dopilnowanie, aby pracownicy podporządkowali się takiemu zakazowi.

wtorek, 23 czerwca 2015

Bezpłatne 2-dniowe szkolenia realizowane przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Informujemy, że  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje bezpłatne 2-dniowe szkolenia  w ramach projektu indywidualnego „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013”, temat szkoleń: „Oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

środa, 17 czerwca 2015

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę można oddać wcześniej

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pracownicy mogą dwukrotnie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pierwszą okazją będzie 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Niektórzy pracodawcy dzień wolny mogą oddać pracownikowi wcześniej np. w czerwcu lub lipcu.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami

Decyzję o tym, czy wysłać osobę przyjmowaną do pracy na wstępne badania lekarskie musi podjąć nowy pracodawca samodzielnie.
Zgodnie z art. 229 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
a) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Spotkanie informacyjne dotyczące inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Opole 23 czerwiec 2015 r.

W imieniu dyrekcji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszamy  na spotkanie informacyjne w dniu 23 czerwca 2015 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu dotyczące inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Podczas spotkania eksperci z firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe przedstawią informacje, czym jest Strefa i jakie firma może uzyskać profity z działania w Strefie. Przedstawiony zostanie także proces przebiegu inwestowania w Strefie oraz jakie są szanse na objęcie działającego już zakładu Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Zgłoszenia uczestnictwa nalezy wysyłać na adres: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl.

piątek, 12 czerwca 2015

Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

czwartek, 11 czerwca 2015

Zaproszenie na XXI Spotkanie Biznesu, Ostrawa, 17 czerwca 2015 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach realizowanych projektów: Opolska Platforma Innowacji oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole służącym min. rozwijaniu międzynarodowych platform i sieci współpracy oraz szeroko rozumianej europejskiej kooperacji biznesowej, zaprasza przedsiębiorców oraz wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje otoczenia biznesu oraz placówki badawczo – rozwojowe z terenu województwa opolskiego do wzięcia udziału w XXI  Spotkaniu Biznesu w Ostrawie połączonym z czesko- polsko - słowacką giełdą kooperacyjną która odbędzie się podczas pikniku biznesowego w ogrodach konsulatu RP w Ostrawie. Zapisy oraz bliższe informacje: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), Dział Przedsiębiorczości. Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

wtorek, 9 czerwca 2015

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 o godzinie 9.00 w siedzibie Izby organizuje szkolenie przygotowujące uczniów III klas do zdania egzaminu czeladniczego. Szkolenie ma na celu zapoznanie zdających z przebiegiem egzaminu, zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach oraz istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.
Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt szkolenia: 40 zł.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wydziałem oświaty tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

wtorek, 2 czerwca 2015

ATRAKCYJNA CENA - SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu czerwiec br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Młodociani dostaną podwyżki wynagrodzeń

Od 1 czerwca wzrasta wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.