czwartek, 29 października 2015

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle

Informujemy, że 26 października, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w  dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.


Najważniejsze zmiany w zapisach:
- przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba zajmująca się rzemiosłem;
- poszerzenie członkostwa w cechach. Otóż w myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika i zstępni o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez rodziców bądź dziadków;
- wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);
- wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Powrót zawodu kucharza do rzemiosła;
- uaktualnienie samej definicji rzemiosła;
- zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
- ujednolicenie kwestii opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
- wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
- zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może założyć 30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;
- organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.
Podpisana ustawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a następnie w 14 dni po ogłoszeniu wejdzie w życie.


źródło: www.zrp.pl