poniedziałek, 13 czerwca 2016

O Radzie Dialogu Społecznego w Senacie RP

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Piotr Duda przedstawił, na posiedzeniu Senatu, sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Mówił o trudnej drodze, jaką przeszli partnerzy społeczni od momentu zawieszenia udziału w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych tj. od czerwca 2013 r. aż do chwili powołania Rady Dialogu Społecznego.

Zdaniem przewodniczącego, obecnie prowadzony dialog zmierza we właściwym kierunku, co jest dużą zasługą związków zawodowych, organizacji pracodawców zasiadających w RDS. Podkreślił też role strony rządowej. - Rada jest miejscem faktycznej debaty a wypracowane w niej rozwiązania są i będą dowodem na dbałość o interesy Polski i Polaków - powiedział. Przejawem tego jest m.in. ogromna ilość projektów aktów prawnych kierowanych przez stronę rządową do konsultacji z Radą.

 Więcej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dialog-spoleczny/art,8003,o-radzie-dialogu-spolecznego-w-senacie-rp.html