Zapytanie ofertowe nr 2/2016/2.2.POWEROpole, dn. 28.10.2016 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
   
Zapytanie ofertowe nr 2/2016/2.2.POWER
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach ww. projektu analizy potrzeb rozwojowych, a na tej podstawie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W skład jednej, kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) Izba Rzemieślnicza będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2016/2.2.POWER z dn. 30.09.2016 r

Szanowni Państwo,
BR> Izba Rzemieślnicza w Opolu z przykrością informuje, iż zgodnie z pkt XII., ppkt 2) Zapytania ofertowego nr 1/2016/2.2.POWER z dn. 30.09.2016 r., w dn. 27.10.2016 r. po konsultacjach z IP-PARP, unieważnia jego wyniki. Powtórne zapytanie ofertowe dot. wyłonienia 10 doradców, którzy zostaną zaangażowani do projektu pn.: "Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, POWER, wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia i zmianami w opisie kryteriów wyboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w późniejszym terminie.
BR> Zapraszamy do wzięcia udziału w powtórnym zapytaniu, przy czym na polecenie IP prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność załączników do zapytania w postaci referencji, które winny być zgodne z wymaganiami zapytania, gdyż IP zastrzega sobie prawo do kontaktu z wskazanymi w nich osobami, w celu potwierdzenia prawdziwości ich treści.

W Pałacu Prezydenckim podsumowano roczną pracę Rady Dialogu Społecznego

19 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podsumowujące roczne działanie. Spotkanie prowadził ustępujący z funkcji przewodniczącego Rady Piotr Duda. Rolę gospodarza pełnił Andrzej Duda, Prezydent RP. Uczestnikami debaty byli partnerzy społeczni, strona rządowa i zaproszeni goście.

Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

26 października w Warszawie, w Sali Kolumnowej Parlamentu odbędzie się II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Rada Dialogu Społecznego.

Wpływ dialogu na rozwój rzemiosła. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

W Gdańsku-Jelitkowie odbyła się konferencja „Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego”, z udziałem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawicieli środowiska rzemieślniczego z całej Polski, szefów zespołów ZRP. Gościem spotkania była Dominika Tadla dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, która przedstawiła założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, istotne z punktu widzenia sektora MSP.

Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem Debaty w TVP Info

W najbliższą sobotę (29 października) odbędzie się Debata Trójstronna poświęcona Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument budzi sporo emocji. Zawarte w nim zapisy wymagają uszczegółowienia.

Polsko-Czeska przygoda z nitką w Bielawie

27.10.2016 r. o godz. 12.00 w budynku szkoły rzemieślniczej przy Ulicy Polnej 2 w Bielawie odbędzie się wystawa rękodzieła artystycznego "Polsko-Czeska przygoda z nitką."

Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego

W dniach 19-21 października odbędzie się w Jelitkowie konferencja „Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego”. Wśród zaproszonych panelistów jest m.in. przedstawiciel ministerstwa rozwoju, który zaprezentuje założenia strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W trakcie konferencji przewidziana jest również moderowana dyskusja uczestników spotkania na ten temat oraz przekazanie ogólnych uwag do Strategii przez przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10565

Święto Szkoły w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

„Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym co pcha do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym”       (A.L. McGinnis - specjalista od sztuki motywacji)
Taka myśl przewodnia towarzyszyła obchodom Święta Szkoły w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Święto to już na dobre wpisało się w kalendarz szkolnych wydarzeń i stało się trwałym elementem tradycji placówki.
14 października, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania – zarówno uczniów, jak i pracowników oświaty, w tym nauczycieli zawodu. Bardzo ważnym punktem uroczystości był ceremoniał ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej - wyraz symbolicznego przyjęcia ich do grona szkolnej społeczności.
Tę szczególną uroczystość poprowadzili: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jacek Taraszkiewicz i członkini Zarządu Samorządu Izabela Trykoszko. 

Wiadomoscihandlowe.pl:Nowy podatek handlowy: jednolity i bez kwoty wolnej?

W nowym projekcie ustawy o podatku handlowym - nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Finansów pracuje nad nowym projektem podatku handlowego i niepokojące jest to, że może w nim zabraknąć zapisów o kwocie wolnej – czytamy na portalu.

Nowe przepisy w płatnościach w formie gotówkowej

Ministerstwo finansów informuje, że obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Powstał zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Dialogu Społecznego, w odpowiedzi na Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powołała specjalny zespół problemowy pod przewodnictwem Rafała Baniaka., który będzie pracował nad strategią. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w zespole uczestniczyć będą: Izabela Opęchowska oraz Halina Matejek – Caban.

Rzeczpospolita: Rada Dialogu Społecznego lepsza od Komisji Trójstronnej

-„ Nasze wspólne postanowienia nie są uwzględniane w projektach ustaw – zauważyła Izabela Opęchowska ze Związku Rzemiosła Polskiego, sekretarz Rady Dialogu Społecznego. I dodała, że jeśli tak będzie, pracodawcy, tak jak niegdyś związkowcy w ramach Komisji Trójstronnej mogą odmówić współpracy” – podaje Rzeczpospolita.

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 22 października. wygasa obecny certyfikat ZUS "PE-2-ZUS-EWD". W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

 Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10534

Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych - bezpłatne szkolenie

Firma MGG Conferences sp. z o. o. realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych" zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu, kończącym się egzaminem zewnętrznym UDT na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Ilość miejsc jest ograniczona.
Kontakt: 602 350 127, michal.gmitrasiuk@gmail.com

Szkolenia odbywać się będą najprawdopodobniej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Strona projektu: www.mgg-conferences.pl/projekty-unijne/i/opole

Informacje o projekcie.pdf

Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP
Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II.  Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2  Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo jest projekt?
Dla 120 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym:
  • 90 mikroprzedsiębiorstw,
  • 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników,
  • 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 pracowników,
  • 10 średnich przedsiębiorstw,
działających na terenie woj. opolskiego i ich pracowników, będących przedstawicielami kadry zarządzającej (1 przedsiębiorstwo – 1 pracownik). Do projektu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie posiadają strategii lub planu rozwoju tj. dokumentu o określonym horyzoncie czasowym,  podpisanego przez kierownictwo, który określałby cele do osiągnięcia i ich mierniki, spełniające kryteria niezbędne do uzyskania bezzwrotnej pomocy de minimis. Preferowane są przedsiębiorstwa deklarujące chęć skorzystania z Priorytetu Inwestycyjnego 8.v RPO, a więc te które zamierzają aplikować o dofinansowanie własnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, jak też  pracownicy  po 45 roku życia oraz kobiety.

Czego dotyczy projekt?
Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających ich rozwój, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania.
Wskutek realizacji projektu przedsiębiorstwo będzie mieć opracowaną kompleksową strategię rozwoju oraz otrzyma profesjonalną pomoc w jej wdrożeniu .
90% wartości kosztów usługi doradczej zmierzającej do opracowania strategii rozwoju objęte jest bezzwrotną pomocą de minimis – jest darmowe dla przedsiębiorstwa.


Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016r. – 31.05.2018 r.

Dlaczego warto wziąć  udział  w projekcie?
Dlatego, że przedsiębiorstwo, chcąc skutecznie pokonać różne  niekorzystne  wydarzenia i okoliczności, musi sobie stworzyć odpowiednie gwarancje przetrwania, nawet w wyjątkowo niesprzyjających i trudnych do przewidzenia warunkach działania. Musi stosować zarządzanie strategiczne, które wiąże się z tworzeniem organizacji przyszłości. Zarządzanie strategiczne to ciągły i dynamiczny proces monitorowania otoczenia i zasobów  przedsiębiorstwa oraz budowy i implementacji  skutecznej  strategii, mający na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy w długim okresie czasu. Wdrożenie zarządzania strategicznego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju, w tym Planu Rozwojowego umożliwia przedsiębiorstwu niniejszy projekt. Każde przedsiębiorstwo, chcące odnosić sukcesy na rynku musi mieć: MISJĘ – WIZJĘ – CEL.

Jak wygląda projekt?  (krok po kroku)
Identyfikacja kwalifikujących się przedsiębiorstw – spotkania identyfikacyjne.
Diagnoza stanu przedsiębiorstwa prowadzona w ścisłej współpracy doradcy z przedsiębiorcą i jego pracownikami.
Opracowanie Planu Rozwoju uwzględniającego opis: misji, wartości ważnych dla organizacji i rynku, analizę 4 perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstwa: Finanse, Rynek, Procesy wewnętrzne i schemat organizacji pracy, Infrastruktura (nauka i rozwój), analiza SWOT słabych i mocnych obszarów działalności, cele strategiczne z perspektywą 3-letnią, rekomendacje w sferach: rozwoju kompetencji, usprawnienia procesów produkcji, sprzedaży, zmiany struktury organizacyjnej, innych ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Wdrożenie Planu Rozwojowego wsparte przez doradcę wraz z działaniami interwencyjnymi w razie trudności z realizacją celów strategicznych.
Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa w regionie, realizowana  na podstawie Planu Rozwojowego.
Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych wraz z podejmowaniem działań wdrożeniowych i interwencyjnych  celem ich zaspokojenia.

Co gwarantujemy?
Każdemu objętemu projektem przedsiębiorstwu:
Kompleksową strategię rozwoju składającą się z Planu Rozwojowego, raportu dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie i raportu upowszechniającego wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Strategia, aby została wcielona w życie  będzie zatwierdzona przez przedsiębiorstwo oraz PARP.
Pomoc we wdrożeniu strategii i Panu Rozwojowego świadczoną przez doradcę.
Wykwalifikowaną kadrę doradców biznesowych.Kontakt:
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, pok. 1.2
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 w. 21
e-mail: info@izbarzem.opole.pl

Zainteresowane udziałem w projekcie przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Biurem Projektu lub przesłanie formularza zgłoszeniowego dla przedsiębiorstwa na adres Biura Projektu (może być to skan wysłany poprzez e-mail).

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.doc 
check lista.doc
Umowa doradcza o udzielenie wsparcia.doc
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu.doc
Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w projekcie.doc
Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie przedsiębiorstwa o zatrudnieniu uczestnika-pracownika.doc

Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu statusu MMSP.doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenie beneficjenta pomocy.doc
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.doc
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację.doc
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na to samo przedsięwzięcie.doc
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o nieposiadaniu strategii lub planu rozwoju.doc

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2.2 POWER Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP

Rzeczpospolita: Polscy przedsiębiorcy to długodystansowcy

 „Tyle, ile jest firm, tyle w zasadzie można przytoczyć mechanizmów, dlaczego w danej branży ktoś nieprzerwanie działa w biznesie od wielu lat. Choć co roku w grupie małych firm upada średnio 30 proc. nowych projektów, to jednak silna grupa istnieje nieprzerwanie od dekad i nie ma zamiaru z działalności rezygnować” – powiedział gazecie „Rzeczpospolita” – prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny kolejnym obciążeniom FUS

Związek Rzemiosła Polskiego zajął stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

"Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza". Debata

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zaprasza do udziału w debacie pt.: „Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza”, która odbędzie się 12 października w Warszawie.

Ustawa o innowacyjności uchwalona przez Sejm

Wczoraj (7października) Sejm uchwalił tzw. małą ustawę o innowacyjności. Znowelizowana ustawa wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Są to przede wszystkim: regulacje podatkowe (ulgi), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.

ZRP o waloryzacji rent i emerytur

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia rozpoczynamy 11.10. 2016 r. (wtorek) godz. 15.30

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20