wtorek, 18 października 2016

Święto Szkoły w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

„Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym co pcha do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym”       (A.L. McGinnis - specjalista od sztuki motywacji)
Taka myśl przewodnia towarzyszyła obchodom Święta Szkoły w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Święto to już na dobre wpisało się w kalendarz szkolnych wydarzeń i stało się trwałym elementem tradycji placówki.
14 października, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania – zarówno uczniów, jak i pracowników oświaty, w tym nauczycieli zawodu. Bardzo ważnym punktem uroczystości był ceremoniał ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej - wyraz symbolicznego przyjęcia ich do grona szkolnej społeczności.
Tę szczególną uroczystość poprowadzili: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jacek Taraszkiewicz i członkini Zarządu Samorządu Izabela Trykoszko. 

Po powitaniu wszystkich uczestników akademii, wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego o zabranie głosu poproszono dyrektor szkoły Alicję Kossowską.
Na wstępie przywitała ona przybyłych na uroczystość gości: Małgorzatę Greiner - wiceburmistrz miasta Bielawa, Katarzynę Wróbel - zastępcę dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu, Małgorzatę Kwaśniak - specjalistę do spraw oświaty, Kazimierza Rachowieckiego - Starszego Cechu, będącego również radnym Rady Miasta Bielawy, Marka Strzeleckiego - Podstarszego Cechu, członków Zarządu Cechu w składzie:  Barbara Buczek i Wiesław Bełz oraz Katarzynę Wierzbicką - Dyrektor Biura Cechu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wieloletnich przyjaciół szkoły - Ewy Glury, Tadeusza Łazowskiego, Mirosława Przychodniaka, Małgorzaty Bieżanowskiej - komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie, a także nauczycieli i pracodawców uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor Alicja Kossowska odwołała się do wielowiekowej tradycji oświaty w naszym kraju oraz podkreśliła rolę i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej dla rozwoju szkolnictwa w Polsce. Następnie odniosła się do powinności nauczyciela, etosu jego pracy i relacji nauczyciel - uczeń w codziennym oddziaływaniu. Zwróciła też uwagę na różnorodne uwarunkowania społeczne procesu edukacyjnego. Kończąc wystąpienie złożyła życzenia adresując je do wszystkich pracowników szkoły i pracodawców.

W dalszej części Katarzyna Walczyk - dotychczasowa dyrektor szkoły wraz z dyrektor Biura Cechu Katarzyną Wierzbicką nagrodziły zasłużonych pracowników szkoły: pedagog szkolną Edytę Popiel oraz sekretarkę Ilonę Sumerę. Otrzymały one nagrody za szczególne zaangażowanie w życie placówki, wyróżniające efekty pracy, dyspozycyjność i lojalność. Nagrodę finansową ufundował organ prowadzący szkołę - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Pozostali pracownicy otrzymali upominki okolicznościowe, w tym słodką niespodziankę.
Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt ślubowania złożony przez uczniów klasy pierwszej na Sztandar Szkoły. Po  ślubowaniu nastąpił moment pasowania na ucznia i wręczenie listów gratulacyjnych. Dla upamiętnienia tego faktu uczniowie wkleili swoje fotografie na specjalnie przygotowaną do tego planszę, następnie złożyli swoje podpisy w kronice szkoły.
Po ślubowaniu głos zabrała Katarzyna Wierzbicka - dyrektor Biura Cechu, która w ciepłych słowach pogratulowała uczniom klasy pierwszej. - Od tego momentu staliście się pełnoprawnymi członkami naszej rzemieślniczej i szkolnej społeczności. Powtarzając rotę ślubowania zobowiązaliście się do dbania o honor i dobre imię szkoły i rzemiosła, do zdobywania jak najlepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej – podkreślała. Następnie złożyła serdeczne gratulacje absolwentom, którzy uzyskali tytuł mistrza i czeladnika w wybranym prze siebie zawodzie. Zwróciła się również do absolwentów, aby starali się tak organizować i wykonywać pracę, by zasłużyć na miano solidnego fachowca w swojej branży. Życzyła im też, by byli w stanie w pełni sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi rynek pracy. Przywołała także słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego: „Szacunek wraz z publicznymi jego objawami, winien przypadać wyłącznie za to, jak się robi swoją robotę, a nie za to jakie ta robota zajmuje miejsce w hierarchii funkcji”.
Po wystąpieniu dyrektor nastąpił kolejny podniosły moment uroczystości - pasowanie szablą im. Jana Killińskiego absolwentów szkoły, którzy uzyskali tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie.
Tytuł czeladnika otrzymali:   
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - Mateusz Piątkowski, Sebastian Klemke, Marek Lucimiński i Dawid Płaczek
fryzjer - Alicja Nowicka, Aneta Białobłocka, Agata Golat
elektryk - Adrian Kruk
cukiernik - Marika Pankow, Aleksandra Moczurad, Krystian Kwiatkowski
elektromechanik - Łukasz Taraszkiewicz
murarz-tynkarz - Arkadiusz Paluszek
Zaszczytnego aktu ślubowania dokonali: Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wraz z zastępcą dyrektora Izby Rzemieślniczej w Opolu Katarzyną Wróbel.
W ten sam sposób na mistrza w zawodzie cukiernik pasowany został Krystian Kwiatkowski.
Następnie przy dźwiękach werbli wyprowadzono Sztandar Szkoły. Ten doniosły akt zakończył oficjalną część uroczystości.
Galę swoim występem uświetnili uczniowie klasy II i III – Maria Ziemak, Łukasz Hendzel i Marcin Nowak. Podziękowali wszystkim nauczycielom, w tym również nauczycielom zawodu, pracownikom administracji i organowi prowadzącemu szkołę. Za życzliwość, wyrozumiałość i wielkie serce dziękowali wzniosłymi słowami poetów, ale również na wesoło – w satyrycznym spojrzeniu, z nastrojową muzyką w tle. Występ zakończyła zabawna prezentacja sylwetek różnych nauczycieli.
Po akademii odbyło się wspólne grillowanie z udziałem wszystkich uczestników uroczystości. Był to niezwykle istotny element systemu wychowawczego szkoły, spełniający jednocześnie funkcję integracyjną.
Fundatorem i organizatorem spotkania był Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, za co wszyscy uczniowie i pozostali uczestnicy serdecznie dziękują.