Związek Rzemiosła Polskiego za Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produktem Emerytalnym

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów poparł projekt stanowiska Rządu RP nt. opublikowanego wniosku Komisji Europejskiej, dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego (OIPE). Celem rozporządzenia jest powołanie nowego zabezpieczenia emerytalnego w III filarze poprzez umożliwienie podmiotom działającym w branży zabezpieczeń emerytalnych, oferowania ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu.

Więcej
Aktualności:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12028

G. Prawna: Młodzi mogą zyskać ochronę

– Chodzi o to, aby przygotowaniem zawodowym można było objąć osoby, które z różnych przyczyn kończą edukację z opóźnieniem, w tym np. niepełnosprawnych oraz wychowanków ośrodków socjoterapii. Można też oczywiście rozważać takie rozszerzenie definicji w stosunku do wszystkich młodych, o ile pomysł ten zyska szersze poparcie – powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej, Andrzej Stępnikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.

W dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Izba Rzemieślnicza będzie nieczynna

Opinia ZRP o zmianach w podatkach PIT i CIT

Związek Rzemiosła Polskiego w odniesieniu do przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w podatkach CIT oraz PIT, wyraził opinię, że propozycji jest dla przedsiębiorców korzystna, ponieważ zapowiada ułatwienie prowadzenia biznesu. Dzięki nim zniknie zbyteczna biurokracja. - Sugerowaliśmy w niej, że podobne rozwiązanie, wyłączające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur zostało wprowadzone w 2012 roku. I jak się okazało, przepis o korekcie kosztów, we wszystkich rankingach prowadzonych wśród przedsiębiorców uznany został za najbardziej uciążliwy, utrudniający rozliczenia księgowo-podatkowe firmom – powiedział ekspert podatkowy ZRP Elżbieta Lutow. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11997

Firmy rodzinne – filar polskiej gospodarki

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zorganizowało debatę  „Super Biznesu”, w której udział wziął m.in. przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, prof. Jan Klimek. Na spotkaniu powiedział – jako wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, zrzeszającego przede wszystkim firmy rodzinne, jestem ich orędownikiem. Nie ma takiej firmy, która nie mówiłaby o obniżeniu kosztów, innowacyjności, jakkolwiek by ją rozumieć, o predykcji, czyli przewidywaniu przyszłości, a także, co bardzo ważne, o poszukiwaniu talentów. Mamy teraz w Polsce moment przekazywania firm po 25–30 latach od transformacji. Jeśli ta sukcesja będzie przeprowadzona źle, stracimy dużo miejsc pracy. W moim przekonaniu przyszłość należy do firm rodzinnych. Trzeba tylko przyspieszyć procesy legislacyjne służące przedsiębiorczości rodzinnej.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11968

Money.pl: Mały ZUS jednak poczeka.

Wejście w życie ustawy o tzw. „małym ZUS” dla mikrofirm zapowiadane było przez rząd na początek 2018 r. Jednak wiceminister Jadwiga Emilewicz poinformowała o opóźnieniach we wprowadzaniu ustawy. - Myślę, że możemy spodziewać się początku procesu legislacyjnego po wakacjach. Chcielibyśmy, żeby prace nad ustawą zakończyły się do końca 2017 r. Nowe przepisy wejdą w życie od początku przyszłego roku, aby móc przygotować systemy informatyczne ZUS do tego typu rozliczania. Ponadto do końca 2018 r. przedsiębiorcy będą składać deklaracje o przychodach za poprzedni rok. Oznacza to więc, że uprawnieni przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki od 1 stycznia 2019 roku. – czytamy wypowiedź Jadwigi Emilewicz na portalu Money.pl.

 Więcej Gospodarka:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12014

Kształcenie zawodowe. Wsparcie dla nowych rozwiązań

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotażowy projekt na modernizację kształcenia zawodowego w Polsce, który zakłada zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy.  – Chcemy, by co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych odbywało się w przedsiębiorstwach, a nie jak dotychczas – w warsztatach i pracowniach szkolnych – poinformował marszałek Adam Jarubas.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11966

Opinia ZRP do przedłożonych propozycji „listy przesłanek należytej staranności”

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych pod kątem uprawnień do odliczenia podatku naliczonego.  ZRP w liście do Podsekretarza Stanu Pawła Gruza przedstawił swoją opinię na temat przedłożonych propozycji.

Opinia ZRP o zmianach w podatkach PIT i CIT

Związek Rzemiosła Polskiego w odniesieniu do przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w podatkach CIT oraz PIT, wyraził opinię, że propozycji jest dla przedsiębiorców korzystna, ponieważ zapowiada ułatwienie prowadzenia biznesu. Dzięki nim zniknie zbyteczna biurokracja.

Wyjazd studyjny do Ostródy i Gdyni, 05-08 wrzesień 2017 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwijaniem międzynarodowych kooperacji biznesowych,  krajowymi i międzynarodowymi sieciami współpracy, przykładami dobrych praktyk w obszarze współpracy: nauka- biznes, udanymi przykładami innowacyjnych start upów, nowoczesnym designem, nowymi trendami w meblarstwie i aranżacji wnętrz, do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu Województwa Opolskiego  do Ostródy i Gdyni w terminie: 05.- 08.09.2017 r.
OCRG w ramach realizowanego projektu KOOP zapewnia bezpłatny transport, ubezpieczenie i opiekę merytoryczną podczas trwania wyjazdu.
Uczestnicy sami pokrywają koszt noclegów i wyżywienia.

W rozporządzeniu o płacy minimalnej w 2018 r.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do 15 czerwca br., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zaproponowana przez rząd, 8 czerwca, stawka przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej  13,50 zł.- czytamy na portalu ministerstwa pracy.

Dialog społeczny wciąż pomijany

Strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, przyjęła wspólne stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Niestety nie udało się wypracować konsensusu w tej kwestii ze związkami zawodowymi.

Konferencja o kształceniu zawodowym z udziałem kierownictwa MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w spotkaniu zaprosiło przedstawicieli środowiska pracodawców z całego kraju, aby wspólnie ustalić konieczne zmiany i zaprojektować rozwiązania, które przyniosą obustronne korzyści. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o potrzebie zmian w szkolnictwie zawodowym, dostosowaniu tego obszaru edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześniania kształcenia zawodowego.
W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11876

ZRP w „Debacie młodych” w Polskim Radiu

W Polskim Radiu w programie Anny Grabowskiej  „Debata młodych” wziął udział przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, Adam Olczak, trzecie pokolenie w rodzinnej firmie cukierniczej. Tematem audycji był system emerytalny, obniżenie wieku przejścia na emeryturę i jego konsekwencje, a także pogląd młodych ludzi na odkładanie środków na emeryturę we własnym zakresie. - Pieniądze w formie składek, które wpłacamy do ZUS potencjalnie mogłyby być wykorzystane do rozwoju firmy, jako inwestycja, która mogłaby zwiększyć zysk. – powiedział w audycji Adam Olczak. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11874

Minister Rafalska o działaniach Rady Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego oraz pozostali członkowie Rady Dialogu Społecznego 13 lipca uczestniczyli organizowanym przez Konfederację Lewiatan corocznym Spotkaniu Letnim. Stronę rządową reprezentowała Minister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska. Minister podziękowała członkom Rady Dialogu za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę, podkreśliła też, że liczy na jej kontynuację. Zwróciła również uwagę na wyzwania stojące szczególnie przed pracodawcami, związane m.in. z rynkiem pracy, kształceniem zawodowym oraz dobrobytem ekonomicznym pracowników.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11884

Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie. Opinia ZRP do projektu rozporządzenia

Związek Rzemiosła Polskiego, w imieniu środowiska pracodawców tworzących strukturę organizacji rzemiosła,  przekazał do minister pracy Elżbiety Rafalskiej opinię środowiska wraz z propozycją zmian do  projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wyraził jednocześnie nadzieję na wnikliwą analizę zgłoszonych propozycji oraz podjęcie decyzji, podyktowanych potrzebami społecznymi.   
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11881

Misja gospodarcza na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.
Więcej
Organizacje i firmy
 rzemieślnicze:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=11862

Puls Biznesu: ZRP: ulgi potrzebne nie tylko na starcie

Środowisko rzemiosła uważa, że Państwo musi kłaść nacisk w polityce gospodarczej na elementy, które pozwolą na wzmocnienie i wzrost potencjału istniejących przedsiębiorstw. W opinii ZRP najwięcej ułatwień i propozycji ulg, w tym obniżki kosztów ubezpieczeń społecznych i podatków, jest adresowanych do osób planujących rozpoczęcie działalności w niewielkich rozmiarach. Nie wprowadza się podobnych rozwiązań dla już prowadzących działalność.
Więcej
Aktualności::http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11854

G. Prawna: Kraj bez szewców i zegarmistrzów

Dziś na rzemieślników kształci się ok. 65 tys. uczniów rocznie. W 1989 r. było to niemal 200 tys. W całej Polsce w ubiegłym roku do zegarmistrzowskiego egzaminu mistrzowskiego przystąpiło sześć osób. To dziesięć razy mniej niż pod koniec lat 80. Z każdym rokiem tracimy talenty rzemieślnicze – powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej prof. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Profesor za taki stan rzeczy obwinia też upadek szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz wbijanie do głowy młodzieży, że kończenie szkół zawodowych oznacza zamknięcie drogi do kształcenia się na wyższych poziomach. 
Więcej
Aktualności::http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11858

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - wrzesień 2017

W dniach 12, 13, 14 września 2017 roku w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 720,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO - 26, 27, 28 września 2017

W dniach 26, 27, 28 września 2017 roku Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 - 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

Gazeta Pomorska: Jan Gogolewski, nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Gogolewski, nowopowołany Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnik, branży cukierniczej, właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych JAGO w Bydgoszczy zdradził Gazecie Pomorskiej plany działania na najbliższy okres.

G. Prawna: Nowe prawo przedsiębiorców budzi nadzieje i... kontrowersje

Związek Rzemiosła Polskiego jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu regulacji o nierejestrowanej działalności gospodarczej. Uważa, że będzie ono nadużywane i wykorzystywane przez pomysłowych przedsiębiorców. „Wprowadzenie takiej regulacji zostanie odebrane przez mikroprzedsiębiorców jako zezwolenie dla pewnej grupy podmiotów na prowadzenie działalności w szarej strefie, co ma szczególne znaczenie w usługach i drobnym handlu”.

ZRP w programie „Debata Młodych” o zmianach w emeryturach

Najbliższy odcinek cyklicznego programu „Debata Młodych” Jedynki Polskiego Radia, którego emisja na żywo odbędzie się dziś (28 czerwca) o godz. 17.25, poświęcony będzie zmianom w systemie emerytalnym. Uczestnicy wypowiedzą się m.in. w sprawach obniżenia wieku emerytalnego, a także o zachętach do dobrowolnego oszczędzania.

Żegnaj szkoło ,witajcie wakacje!

23 czerwca jak w każdej szkole w Polsce również i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyła się szczególna uroczystość, uroczystość zakończenia roku szkolnego. Obecni byli oczywiście wszyscy uczniowie szkoły ,w tym 25 absolwentów ,a wśród zaproszonych gościliśmy  radnego Rady Miejskiej w Bielawie –Krzysztofa Możejko, Starszego Cechu  również radnego -Kazimierza Rachowieckiego, Prezesa BARL –Stanisława Jurcewicza, Prezesa Sudeckiej Komunikacji  Autobusowej –Ryszarda Jagiełę, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwigę Hajduk Stalicę, dyrektor Biura Cechu –Katarzynę Wierzbicką, Przyjaciół szkoły - Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka  i Tadeusza Łazowskiego ,rodziców uczniów.

IV warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdyni

W dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Gdyni odbyły się czwarte warsztaty szkoleniowo-informacyjne realizowane  w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”. Wzięło w nich udział 47 osób - przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

ZRP w programie „Debata Młodych” o zmianach w emeryturach

Najbliższy odcinek cyklicznego programu „Debata Młodych” Jedynki Polskiego Radia poświęcony będzie zmianom w systemie emerytalnym. Uczestnicy wypowiedzą się w sprawach obniżenia wieku emerytalnego, a także o zachętach do dobrowolnego oszczędzania i czy jest ono w ogóle możliwe do zrealizowania. Poruszone zostaną też kwestie dotyczące programów kapitałowych, samozatrudnienia jako sposobu na obniżenie składek, a także dłuższego pozostawania na rynku pracy.  

Sprawozdawczo-wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego

Kongres większością głosów (96 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, przedsiębiorca branży spożywczej.

Bezpłatne kursy zawodowe - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz cieśla


Rozpoczynamy nabór na bezpłatne kursy zawodowe - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zakończony egzaminem czeladniczym (8 wolnych miejsc) i mistrzowskim (2 wolne miejsca) oraz cieśla zakończony egzaminem czeladniczym (8 wolnych miejsc) i mistrzowskim (2 wolne miejsca).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Więcej informacji uzyskać można mailowo info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznie: 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. 20 lub 22.

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

W ogólnopolskim paśmie TVP 3 trwa emisja 16-odcinkowego cyklu reportaży promującego szkolnictwo branżowe. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i TVP 3. Są to kilkunastominutowe filmy przedstawiające wybrane zawody. Pokazywane są kierunki, na których będą mogli się uczyć uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. Reportaże mają pomóc młodym ludziom w wyborze swojej ścieżki edukacyjnej. Materiały przygotowane przez MEN mają przekonać o zaletach szkolnictwa zawodowego i zachęcić do nauki w szkołach branżowych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11743

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik podkreślił rolę Związku w dialogu społecznym. Powiedział, że mimo iż zrzeszamy ok. 300 tyś pracodawców, tak naprawdę występujemy w imieniu blisko miliona firm z sektora MMSP. Jako instytucja reprezentująca przedsiębiorców, aktywnie działamy na forum międzynarodowym. Przy organizacjach rzemieślniczych działa stale rosnącą liczba szkół zawodowych (obecnie ponad 50), kształcących przyszłych pracowników i pracodawców. Zatem wszystkie nasze działania nakierowane są na dialog społeczny – dodał.  
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11754

,, Złote Spinki 2017 ''


Wyróżnienie, dla Starszego Cechu w Oleśnie pana  Alojzego  Bardorza, prestiżową nagrodą     ,, Złote Spinki 2017 '' nadaną przez N.T.O.


Finał XVII edycji konkursu BHP

W dniu 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs organizowany jest przez ZRP przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy,  a jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Tegoroczną edycję konkursu mecenatem objęła firma rzemieślnicza „Szynaka Meble”.
Izbę Rzemieślniczą w Opolu reprezentowali uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym: Beniamin Kubis i Krystian Matyschok.
Beniamin Kubis zajął w konkursie II miejsce, a Krystian Matyschok miejsce VIII. Drużynowo uplasowali się na II miejscu. 

Serdecznie  gratulujemy 

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

5 czerwca TVP 3 we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wyemitowało pierwszy z 16. odcinków cyklu reportaży "Moja szkoła, moja przyszłość", promującego szkolnictwo branżowe. Są to kilkuminutowe reportaże prezentujące wybrane zawody, których naukę będą mogli podjąć uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. Inicjatywa ma pomóc młodym ludziom stojącym przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11678

Rzeczpospolita: Region czeladników

– Przyszłość należy do zawodowców. Dzisiaj biznesmen, który chce inwestować w Poznaniu, nie pyta o dostęp do telefonów czy dróg, jak to kiedyś bywało, tylko o to, czy znajdzie tu fachowców do pracy – powiedział gazecie Rzeczpospolita Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Władze miasta w Poznaniu już kilka lat temu zaangażowały się w promowanie rzemiosła wśród młodzieży poprzez kampanię „Szacun dla zawodowców”. Wnioski z tego przedsięwzięcia będą wykorzystane do realizacji podpisanego przez prezydenta Poznania i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, porozumienia dotyczącego poprawy warunków nauczania przedmiotów specjalistycznych. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11677

Finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu BHP „Bezpiecznie od startu”

31 maja w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu BHP „Bezpiecznie od startu”. Konkurs organizowany jest przez ZRP przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy,  a jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Tegoroczną edycję konkursu mecenatem objęła firma rzemieślnicza „Szynaka Meble”.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11680

X edycja Konkursu Fryzjerskiego dla Juniorów w Bielawie

4 czerwca 2017 r. - zgodnie z wieloletnią tradycją,  w ramach Dni Bielawy, odbyła się X edycja Konkursu Fryzjerskiego dla Juniorów. Konkurs jak co roku zorganizowany został przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu. Zadaniem uczestniczek było wykonanie fryzury  fantazyjnej wieczorowej w czasie 50 minut. W konkursie udział wzięło 8 uczestniczek wraz z modelkami. Zmagania konkursowe ze względu na pogodę odbyły się w siedzibie Zespołu Szkól Cechu Rzemiosł Różnych. Tworzenie fryzury przebiegało pod czujnym okiem jury w następującym  składzie: Barbara Buczek, Piotr Trzeciak z Bielawy i Beata Raczyńska z Kłodzka. Po niespełna godzinnych zmaganiach jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce zajęła Daria Rewicka uczennica klasy I Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie odbywająca praktyczną naukę zawodu w salonie Jolanty Buczyńskiej z Bielawy. Otrzymała puchar Burmistrza Miasta Bielawa z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Palucha oraz nagrodę rzeczową,

Polskie Radio 24 z udziałem eksperta ZRP. Kontrowersje wokół małego ZUS

1 czerwca w  programie Kapitał i Praca w Polskim Radiu 24 zaproszeni goście rozmawiali o małym ZUS-ie. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w audycji uczestniczyła Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rozwoju planuje obniżenie składek ZUS i na Fundusz Pracy dla najmniejszych firm. Miałyby być one niższe dla tych przedsiębiorców, których miesięczny przychód nie przekracza 5 tys. złotych. Zdaniem Bogny Nowak-Turowieckiej to pomysł niedopracowany. Ekspertka podkreśliła, że jest za obniżeniem kosztów, ale trzeba pamiętać o tym, że coś dzieje się kosztem czegoś innego i ktoś będzie musiał za to zapłacić.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11665

Związek Rzemiosła Polskiego w „Debacie Jedynki” w Polskim Radiu

W środę 31 maja w Polskim Radiu odbył się program Anny Grabowskiej „Debata Jedynki” , grupę młodych Związku Rzemiosła Polskiego reprezentował Jacek Trela. Tematem programu były staże i praktyki zawodowe, które powinny pomagać młodym przecierać zawodowe szlaki, ale za odpowiednie wynagrodzenie. Często jednak dzieje się tak, że stażyści skarżą się na wykorzystywanie i małą możliwość poznania zawodu. - Małe firmy nie mają dużych budżetów czy specjalnie oddelegowanych pracowników  do przeprowadzenia stażystów przez okres nauki zawodu w firmie. Rzemiosło potrzebuje praktyków, stażystów ukierunkowanych na konkretny zawód. To są w większości osoby, które praktykują jako czeladnicy czy mistrzowie. – powiedział przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego Jacek Trela. 

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11657

XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę już w czerwcu

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej, organizator tegorocznej XXXVI Pielgrzymki Rzemiosła zaprasza rzemieślników, przyjaciół rzemiosła oraz ich rodziny do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 25 czerwca. Mottem przewodnim jest „Praca Rzemieślników Koroną Maryi”.
Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=11655

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 18.05.2017 r
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych” w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy iż w dniu 02.06.2017 roku o godzinie 12:00 zakończyliśmy zbieranie ofert do zapytania dotyczącego zamówienia na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów, opublikowanego w dniu 18.05.2017 roku. Oferentem, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest firma P.H.U. Obiadgast Iwona Koziarska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie ofert.

Cech w Bielawie Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

31 maja 2017 r. to  bardzo ważna data w historii Cechu Rzemiosł Różnych i Malej Przedsiębiorczości w Bielawie.  W dniu tym,  w czasie  uroczystej sesji Rady Miejskiej Bielawy, Cech w uznaniu zasług dla województwa dolnośląskiego odznaczony został  Złotą Odznaką  Honorową  Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W imieniu członków Cechu odznaczenie odebrali przedstawiciele Zarządu Cechu: Starszy Cechu - Kazimierz Rachowiecki, członkowie – Barbara Buczek i Wiesław Bełz. 

Mikrozus tematem debaty w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego

W najbliższy czwartek (1 czerwca) ekspert Związku Rzemiosła Polskiego Bogusława Nowak-Turowiecka będzie uczestnikiem debaty poświęconej projektowi tzw mikrozusu. Projekt zakłada zmniejszenie oskładkowania małej działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju chciało, żeby mikrozus zaczął obowiązywać od 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych termin uważa za nierealny. Resort eozwoju chce, żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą o przychodzie mniejszym niż 5 tys. zł miesięcznie płaciły niższe składki na ubezpieczenia społeczne.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11618

Wp Money: Pracodawcy za niższym wzrostem płacy minimalnej, niż proponuje resort

Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Bussines Centre Clube w wydanym stanowisku uznali, że proponowana przez stronę pracodawców stawka płacy minimalnej na 2018 r. to 2050 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,30 zł brutto. Według pracodawców wzrost w tej wysokości byłby spójny z ustawowym mechanizmem gwarancji podwyżek minimalnego wynagrodzenia" - przypomnieli pracodawcy. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11614

Rzeczpospolita: Co najmniej 175 zł od mikrofirm

„Związek Rzemiosła Polskiego domaga się objęcia nowymi regulacjami przedsiębiorców na karcie podatkowej, którzy nie mieliby korzystać z obniżenia składek przy niskich przychodach.” – podaje dziennik Rzeczpospolita. Przedstawiciele pracodawców, akceptując kierunek zmian, zwracali uwagę na niekonsekwencje w projekcie, który nie przewiduje obniżenia składki zdrowotnej, czy po obniżeniu składki na Fundusz Pracy, przyznanie pełni praw z tym związanych, np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11632

Mikrozus w opinii Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 20.03.2017 r). Przedstawiony projekt nowelizacji ma na celu obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł). Przedstawione zapisy budzą jednak wiele wątpliwości.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11623

Rzeczpospolita: Rząd chce uległego samorządu firm

Rządowy projekt ustawy o powszechnym samorządnie gospodarczym wzbudził niepokój wśród organizacji pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego, zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego. Organizacje mają wątpliwości w kwestii autonomiczności samorządu ze względu na finansowanie jej ze środków publicznych i nadzór sprawowany przez rząd. Poprzedni pomysł utworzenia podobnej instytucji - Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, upadł po krytyce przedsiębiorców i związków zawodowych. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11610

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów.Opole, dnia 18.05.2017

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów.

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa kodu CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

2. Miejsce realizacji zamówienia
Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

3. Czas trwania zamówienia
05.06.2017 – 31.08.2018

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania wydarzeń organizowanych w ramach zadań projektu:
ZADANIE 1 - KURS ZAWODOWY KRAWIEC ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 2 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 3 - KURS ZAWODOWY MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 4 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 5 - KURS ZAWODOWY CIEŚLA ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 6 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM  – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 7 - KURS ZAWODOWY DEKARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 8 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 9 - KURS ZAWODOWY BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 10 - KURS ZAWODOWY OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 11 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 12 - KURS ZAWODOWY KUCHARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 13 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 14 - KURS ZAWODOWY FRYZJER ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 15 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 16 - KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW ZAKOŃCZONY EGZAMINEM NA INSTRUKTORA – 10 osób x 22 zajęć; czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Dodatkowe informacje
1. Oferent, który zostanie wybrany zobowiązany jest do:
a) przygotowania stołu
b) posprzątania po przerwach oraz po zakończeniu kursów w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie
c) zapewnienia własnych naczyń i sztućców (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy, serwetek itp.)
d) dowozu cateringu  o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursu
e) świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie
f) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie
g) przerwa kawowa powinna składać się z ciągłej przerwy kawowej, czyli dostępnej przez cały czas trwania kursu: kawy, herbaty, śmietanki/mleka do kawy, cukru, cytryny, wody mineralnej niegazowanej, soków, kruchych ciastek (słonych/słodkich) - min. 3 rodzaje.
2. Czas dostawy zostanie określony co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem kursu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości.

IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.  Formularz ofertowy oraz oświadczenie stanowią integralną część oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie, powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
4. Każda oferta musi zawierać nazwę Oferenta, tel, NIP, adres oraz imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Oferenta.

V. Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny, jak również opis sposobu obliczania ceny.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- cena  -  waga kryterium 60% (60 punktów). Liczba punktów za kryterium ceny będzie dokonywana wg następującego wzoru
Liczba punktów = Cmin/Cof x 60 punktów, gdzie:
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto spośród złożonych ofert
Cof – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez Oferenta
Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia łącznie z kosztami dostawy zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Cena w ofercie powinna zostać podana słownie i liczbowo jako kwota brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie polskiej (zł).
- rekomendacje – waga kryterium 40 % (40 punktów). Liczba punktów za kryterium rekomendacji będzie dokonywana w sposób następujący:
1 - 2 rekomendacje – 10 punktów
3 – 4 rekomendacje – 20 punktów
5 – 6 rekomendacji – 30 punktów
7 i więcej rekomendacji – 40 punktów.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana z Oferentem, który uzyska największą ilość punktów.
Maksymalna ilość punktów / procentów jakie uzyskać może oferent wynosi 100.

VI. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk  

VII. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 02.06.2017 do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki obowiązuje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związanej z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl. W sytuacji gdy strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie będzie działała informacja zostanie przekazana ofertentom, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
X. Postanowienia końcowe
Koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.


Załączniki:

G.Prawna:Tania ochrona przed utratą pracy

„Nowe rozwiązanie nie podoba się też Bogusławie Nowak-Turowieckiej. Ekspert ubezpieczeniowy Związku Rzemiosła Polskiego uważa, że taka ochrona jest niesprawiedliwa i zbyt daleko idąca. – Zaproponowane widełki przychodów (między 200 zł, a 5 tys. będące podstawą oskładkowania tak naprawdę będą dotyczyć wyłącznie osób pracujących sezonowo lub świadczących usługi, których praktycznie nie można skontrolować – powiedziała ekspertka ZRP Dziennikowi Gazecie Prawnej.
Pracodawcy komentują pomysł Ministerstwa Rozwoju, aby samozatrudnieni zyskali prawo do zasiłku dla bezrobotnych już za 4,9 zł miesięcznie.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11585

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia potrwają od 23 maja  do 28 czerwca.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

16-19 MAJA OPOLSKIE DNI SENIORA

Od 16 do 19 maja „władzę w mieście” będą sprawować seniorzy. Jedną z atrakcji tej imprezy będzie wręczenie seniorom, przez Prezydenta Miasta Opola, symbolicznego klucza do opolskich bram. Po oficjalnych uroczystościach pod opolskim Ratuszem będzie czas na występy amatorskich zespołów artystycznych. Kolejne dni to barwne korowody seniorów, zabawy taneczne z licznymi konkursami, imprezy plenerowe, spotkania z opolskimi twórcami kultury.

Spotkania b2b z tureckimi producentami w Warszawie

Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach b2b z tureckimi producentami artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, które odbędą się 22 maja w Warszawie.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11545

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIELAWIE

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej - młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie. Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

„Łączy nas kształcenie zawodowe”. Konferencja w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Jerzy Bartnik, otwierając konferencję „Łączy nas kształcenie zawodowe” podkreślił fakt, że już wcześniej zasygnalizowana została potrzeba zreformowania szkolnictwa zawodowego, w celu dostosowania jej do potrzeb rynku, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Natomiast Marzena Machałek, sekretarz Stanu w MEN stwierdziła, że dziś zawód jest prestiżem, dobre przygotowanie pozwoli na zdobycie dobrej pracy. Dla osiągnięcia tych efektów potrzebne są:, prężnie rozwijająca się gospodarka i właściwa edukacja, w tym kształcenie zawodowe. Reforma oświaty wymagała pilnych zmian, które ministerstwo edukacji systematycznie wprowadza wsłuchując się w głos pracodawców. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11506

Jerzy Bartnik wziął udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Wczoraj, 27 kwietnia w siedzibie ministerstwa pracy odbyło się wspólne spotkanie ministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu przewodniczyła minister E. Rafalska. Tematem było zwalczanie nadużyć na rynku pracy – wspólna odpowiedzialność; przykłady poprawy standardów społecznych. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, w tym Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej zwracano uwagę na: dobre wyniki krajów Grupy Wyszehradzkiej na rynku pracy; wyzwania związane z digitalizacją i automatyzacją; kwestie wzrostu płacy minimalnej z różnych punktów widzenia; braki siły roboczej i zatrudnianie pracowników z krajów trzecich czy rozwój dialogu społecznego i konieczność podejmowania działań przez partnerów społecznych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11518

Finał konkursu "Jakie znasz zawody"


W dniu 24 kwietnia Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych.
Łącznie na konkurs wpłynęło 161 prac plastycznych z przedszkoli i 52 fotografie ze szkół podstawowych.

Onet.pl: Niskie składki dla mikrofirm

Ministerstwo Rozwoju przygotowało propozycję zmian ustawy o zasadach oskładkowania samozatrudnionych. Według projektu wielkość składki ma być uzależniona od wysokości przychodów, a nie, jak do tej pory, być stałą miesięczną opłatą w wysokości 1,2 tys. zł. Dla przedsiębiorstw z miesięcznym przychodem przekraczającym 5 tys. zł składki pozostają w obecnej zryczałtowanej kwocie, czyli co najmniej 812,61 zł miesięcznie.
Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11467

ZRP i GIP o współpracy i płaszczyźnie współdziałania rozmawiali we Wrocławiu

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Główną Inspekcją Pracy zorganizował w dniach 20-21 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy spotkanie przedstawicieli kierownictw: ZRP, Izb Rzemieślniczych, Państwowej Inspekcji Pracy (GIP oraz OIP). Głównym celem konferencji była wymiana opinii i uwag na temat współpracy w obszarze kształtowania płaszczyzny współdziałania uczestniczących z spotkaniu instytucji na poziomie centralnym oraz w regionach. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11490

Dualne kształcenie zawodowe w Polsce – organizacje pracodawców w dialogu z Komisją Europejską

21 kwietnia w Polsce gościł dyrektor generalny Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Michel Servoz.  Wizyta wpisuje się w ramy Semestru Europejskiego i ma na celu poznanie opinii przedstawicieli rządu (MR, MRPiPS, MEN i MNiSZW) oraz partnerów społecznych na temat spraw makroekonomicznych oraz polityki społecznej i rynku pracy, w tym rozwoju umiejętności w dobie innowacji, jakości kapitału ludzkiego, instrumentów rynku pracy, inwestycji pracodawców w kształcenie zawodowe, reformy systemu edukacji i zmian w systemie emerytalnym.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11487

Uzyskaj bezpłatnie tytuł czeladnika, mistrza lub instruktora praktycznej nauki zawodu.

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt.: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”.
Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących woj. Opolskie,
obszar Aglomeracji Opolskiej, dorosłych oraz zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem podniesieniem kwalifikacji zawodowych z własnej nieprzymuszonej woli.
Uzyskaj bezpłatnie tytuł czeladnika, mistrza lub instruktora praktycznej nauki zawodu.
Szczegóły na: http://www.izbarzem.opole.pl/2017/04/projekt-akademia-opolskich-kwalifikacji.html

Zapraszamy do zakupu książki pt.: "Z HISTORII RZEMIOSŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM"

 „W Polsce niedoceniana jest historia budowniczych, rzemieślników, selfmademanów, ludzi codziennej pracy organicznej, którzy – niczym literacki Bogumił Niechcic ze słynnej powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”, czy Stanisław Wokulski ze znakomitej powieści „Lalka” Bolesława Prusa – konsekwentnie, dzień po dniu, cegiełka po cegiełce budują swój byt materialny, szczęście osobiste swych rodzin oraz dobrobyt swej ojczyzny.
Osobiście staram się szukać książek optymistycznych: o wynalazcach, konstruktorach, o ludziach sukcesu, którzy dają mi poczucie dumy, że Polacy potrafili i potrafią tworzyć fortuny, żyć mądrze i dostatnio, że ich pracowitość połączona z wiedzą, sprytem organizacyjnym, umiejętnością wyjścia z trudnej sytuacji mogą się objawiać tak wspaniałymi rezultatami.
I ta książka jest właśnie o takich ludziach, którzy swoją inteligencję i zdolności organizacyjne potrafili przekuć w sukces, tworząc częstokroć znakomicie prosperujące rodzinne interesy, a jednocześnie podnosząc materialny dorobek państwa polskiego. 
Przez lata, budując swoje domy w Pępicach i w Opolu oraz kierując jako rektor rozbudową Uniwersytetu Opolskiego, poznałem i zaprzyjaźniłem się z dziesiątkami budowniczych i rzemieślników różnych branż. Poznałem ich fachowość, zdolność do przyjaźni, poświęcenie, bezinteresowność. Wiele też od nich się nauczyłem. Książka, którą czytelnik bierze do ręki jest m.in. o takich ludziach. Jest to monografia śląskiego rzemiosła ważna dla historii naszego miasta i regionu. Chwała jej inicjatorom, a zwłaszcza Tadeuszowi Staruchowi – prezesowi Izby Rzemieślniczej w Opolu, że na 800-lecie Opola darowują miastu tak oryginalny prezent.”
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja Uniwersytet Opolski

Zapraszamy do zakupu książki pt.: „Z HISTORII RZEMIOSŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM” w Izbie Rzemieślniczej w Opolu oraz w Cechach - 400 stron w kolorze i twardej oprawie.

Cena: 95 zł

Pomieszczenia biurowe pod wynajem

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania następujące pomieszczenia pod wynajem:
a) pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze, o powierzchni 42,48 m2,

b) pomieszczenia biurowe na II piętrze, o powierzchni 22,16 i 14,89 m2,
c) pomieszczenie biurowe na IV piętrze, o powierzchni 12,76 i 12,94 m2.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznego 77 454 31 73 w. 28.Projekt: "Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych"
Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 kobiet i 58 mężczyzn, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. opolskiego, obszar Aglomeracji Opolskiej
tj. osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. opolskiego, obszar powiatów tworzących Aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby bezrobotne i uczące się. Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną inicjatywą (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp.) bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. W związku z występowaniem na rynku pracy osób/grup w gorszym położeniu, Wnioskodawca adresuje działania projektowe przede wszystkim do: 67osób o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zg.z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia/ISCED 2011 zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO (70% gr. docelowej), 10osób starszych, które ukończyły 50 rok życia (10% gr. docelowej) i 54 osoby z terenów wiejskich wg stopnia urbanizacji DEGURBA "Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA". Pozostali Uczestnicy/czki to osoby, które chcą nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w związku z własną, indywidualną potrzebą rozwoju,dzięki czemu umocnią lub ustabilizują swoją pozycję na rynku pracy.

Formy wsparcia w ramach projektu:
- kurs zawodowy w zawodzie krawiec, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie krawiec, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs zawodowy w zawodzie dekarz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie dekarz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs zawodowy w zawodzie operator obrabiarek skrawających, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie operator obrabiarek skrawających, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie kucharz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie kucharz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 86 godzin, zakończony egzaminem na instruktora praktycznej nauki zawodu

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. 20, 22, 28

Dokumenty do pobrania:
- harmonogram kursów (pdf)
- deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)
- formularz zgłoszeniowy do projektu (pdf)
- oświadczenie uczestnika projektu (pdf)
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych, projekt (pdf)

Konferencja Polsko -Chińska w Opolu

W imieniu Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Polsko-Chińskiej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo -Kongresowym w Opolu.  
Wydarzenie to jest okazją do spotkań przedstawicieli nauki, biznesu, samorządu oraz Rządu RP wraz z partnerami z Chin w celu wymiany opinii na najważniejsze bieżące i przyszłe zagadnienia relacji pomiędzy naszymi krajami.
Planowany jest udział w konferencji ekspertów i specjalistów z kraju i zagranicy od lat zajmujących się tą tematyką oraz przedsiębiorców, którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie objęte jest patronatem m.in. Wicemarszałka Senatu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres mailowy rozwój_opolskie@opole.uw.gov.pl.

Rejestracja oraz szczegóły związane z wydarzeniem znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja-opole.pl.

 program_Konferencji_Polsko_Chinskiej.pdf

Konkurs Fryzjerski dla Juniorów w Bielawie

4 czerwca 2017 roku podczas Dni Bielawy, odbędzie się Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Organizatorem konkursu jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Konkurs organizowany jest pod Patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.
W załączeniu regulamin konkursu.
Regulamin.doc
Regulamin.pdf

Rzemiosło – przyszłość, teraźniejszość, przeszłość. 21 kwietnia 2017

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu w 2017 roku  obchodzić będzie 70 rocznicę wręczenia mu sztandaru. Jest to okazja by rocznicę tą upamiętnić w sposób uroczysty.
Dlatego Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki postanowili wspólnie zorganizować konferencję naukową poświęconą rzemiosłu, cechom rzemieślniczym i innym organizacjom związanych z rzemiosłem.
Chcemy, aby wspomniana rocznica stała się okazją na przedstawienie działalności, funkcjonowania cechów rzemieślniczych i rzemiosła w ujęciu historycznym, a także jego stanu obecnego i perspektyw na przyszłość w Polsce, i w innych krajach. Rzemiosło od zawsze odgrywało ważną rolę w gospodarce i w życiu społecznym. To dziesiątki tysięcy miejsc pracy, to rodzimy kapitał, to także podejmowanie ważnych działań prospołecznych, to istotne źródło zasilania budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Termin konferencji
21 kwietnia 2017

Miejsce konferencji

Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu,
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4

Szczegóły:
Informacje dotyczące konferencji.doc
Karta zgłoszeniowa.docx

Jedna wpłata do ZUS

Sejm przyjął zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć prawie siedmiu mln płatników składek.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11443

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informację dotyczącą zmian wynikających z obecnej reformy systemu edukacji, która przekształca dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę I stopnia. Do uczniów klas dotychczasowej szkoły zawodowej, które będą wygaszane w szkole branżowej, stosowane będą poprzednie przepisy o szkołach zawodowych. W świetle powyższego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w danych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię Rady Rynku Pracy w sprawie kształcenia w tych samych zawodach. – czytamy na stronie MEN.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11444

„Kształcenie zawodowe -Drogi, Metody, Innowacyjność”, Konferencja Naukowo-Techniczna w ZRP

Skuteczna edukacja zawodowa należy dziś do priorytetowych zadań polityki oświatowej Państwa. Jest zadaniem długofalowym, wymagającym współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów społecznych oraz szkół – to zagadnienia, które będą tematem Ogólnopolskiej, już V konferencji z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” zatytułowanej ” Kształcenie zawodowe – Drogi, Metody, Innowacyjność”. Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 25 kwietnia w siedzibie  ZRP w Warszawie, są: Komitet Naukowo-Techniczny Fsnt-Not Doskonalenia Kadr i Związek Rzemiosła Polskiego.

WięcejAktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11339

ZRP w TV Super Stacja

Wczoraj (10 kwietnia) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Super Stacja TV przeprowadziła wywiad z Elżbietą Lutow, dyrektorem Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmowa dotyczyła nowelizacji Kodeksu Pracy w kwestii formy wypłacania wynagrodzenia za pracę. Według projektu zmian w Kodeksie pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku, na który ma być przelewane wynagrodzenie. W opinii eksperta ZRP intencja jest dobra, ale, niestety nie ukróci stosowanych praktyk przez nierzetelnych pracodawców wypłacania części wynagrodzenia pod tzw. „stołem”, w celu ominięcia obciążeń ubezpieczeniowo-podatkowych. 

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11449

Puls Biznesu: Koniec wypłat w gotówce

Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, także jest za „ubankowieniem” pensji, ale zaleca ostrożność. — Celem tej zmiany jest oczywiście uszczelnianie systemu i zwalczanie „nieoficjalnego” zatrudnienia. To należy popierać. Obawiam się jednak, że to nie pasuje do polskich realiów,  w których wiele osób nie chce prowadzić kont bankowych — z różnych przyczyn. Słusznie, że resort rozwoju daje wybór formy uzyskiwania wynagrodzenia. Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego wymaga jeszcze wielu lat uświadamiania płynących z niego korzyści — powiedział. Niedawno rząd obniżył firmom z 15 tys. EUR do 15 tys. zł próg wartości transakcji, powyżej którego muszą płacić przelewami bankowymi. Kto wybierze płatność gotówkową, traci możliwość wrzucenia jej w koszty podatkowe. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11441
   Zdrowych, radosnych i spokojnych 
   Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
                  smacznego jajka, 
           mokrego Śmigusa Dyngusa
          a także serdecznych spotkań                                          w rodzinnym gronie

                           życzą
      Zarząd, Dyrekcja i pracownicy 
       Izby Rzemieślniczej w Opolu

Finał konkursu BHP "Bezpiecznie od startu" 2017


W dniu 3 kwietnia 2017 r w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XVII edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.
Do konkursu zgłosiło się 37 uczniów, z których ostatecznie przystąpiło 35.
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu. W kolejnym etapie odpowiadali oni na pytania komisji konkursowej.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześciu najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Państwową Inspekcję Pracy w Opolu.
Nagrody wręczyli: Rajner Szic- Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz -Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Arkadiusz Kapuścik-Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, Katarzyna Tincel- Państwowy Inspektor Pracy w Opolu, Piotr Malinowski- Państwowy Inspektor Pracy w Opolu.
Zwycięzcą Konkursu został Beniamin Kubis- uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym. 

Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkała się z Jerzym Bartnikiem, prezesem ZRP

30 marca prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik rozmawiał z podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigą Emilewicz. Przedmiotem spotkania było omówienie problematyki reprezentatywności środowiska mikro i małych przedsiębiorstw. Prezes J. Bartnik podkreślił w rozmowie, że reprezentantem tego środowiska w Polsce jest Związek Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele Związku zabiegali o włączenie przedstawiciela tej organizacji do prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR.  
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11413

Projekty unijne, Kodeks pracy i system zdrowotny tematami posiedzenia RDS

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, prowadząc, 23 marca, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poddał pod głosowanie projekty kilku uchwał dotyczących: kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia, sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE, prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.    
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11367

Związek Rzemiosła Polskiego o reformie edukacji w Polskim Radiu 24

Na antenie Polskiego Radia 24 w dniu 27 marca, w ramach audycji Kapitał i Praca odbyła się debata dotycząca reformy oświaty i kształcenia zawodowego. Jolanta Kosakowska zwróciła uwagę, że odbudowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce będzie wymagało dużych nakładów finansowych. - Przy poprzedniej dużej reformie, gdy poszliśmy w kierunku kształcenia ogólnego, a nie zawodowego, Polska straciła ogromny kapitał ludzki w postaci fachowców. Wtedy nauczyciele zawodowi znaleźli swoje miejsce w gospodarce i oni już nie wrócą do szkół. 

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11383

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu

W dniu 20 marca 2017r. o godz.12.30- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Wyborcze członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele   Św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

PIT rozliczysz w centrum handlowym

Już w najbliższy piątek i sobotę (24 i 25 marca) można wysłać swój PIT podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby rozliczające PIT w 93 galeriach handlowych w 72 miastach. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. W centrach będą do tego celu wyznaczone stanowiska informacyjne. Eksperci z urzędów skarbowych udzielą szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok. Wyjaśnią też wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń.
Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=11352

Money.pl: Wpłaty do ZUS jednym przelewem? Przedsiębiorcy odetchną

W ZUS szykują się zmiany, które odciążą przedsiębiorców od nadmiernej pracy papierkowej. „Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał opłaty ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech lub czterech wpłat ma być jedna. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała odpowiedni projekt” – czytamy na portalu Money.pl.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11355

Rząd za zakazem handlu w niedziele

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jednak z uwagami do zmian. W ocenie rządu ograniczenie handlu w niedziele może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych oraz zwiększyć aktywność obywateli, co powinno przełożyć się na większy popyt na usługi turystyczne, kulturalne czy sportowe. Rezultaty zmian regulacji zależeć  będą od szczegółów wprowadzanych rozwiązań, a także sposobu reakcji na te zmiany ze strony konsumentów i przedsiębiorców.

 Więcej Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11342

Obradował Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS

Posiedzenie odbyło się 21 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego, podczas którego Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Pierwsza z dwóch uwag dotyczy wydłużenia terminu z 14 do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w którym pracodawca obowiązany jest poinformować na piśmie pracowników o dodatkowych formalnościach, jakimi objęci zostaną pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę do rąk własnych. Ważne jest, że pracownicy po otrzymaniu informacji pisemnej od pracodawcy mają 7 dni na podanie konta lub złożenie wniosku. W opinii Związku Rzemiosła Polskiego także pracownik powinien mieć na odpowiedź nie 7 a 14 dni.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11358

„Aktualne problemy branży mięsnej”. Konferencja w Warszawie

10 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa „Aktualne problemy branży mięsnej” -Wieprzowina i wołowina na Wielkanocnym stole. Organizatorami konferencji i cyklu wydarzeń są: Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11362

O reformie edukacji w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego

W Polskim Radiu 24, w najbliższy poniedziałek, 27 marca, odbędzie się debata poświęcona reformie edukacji i co dalej? Także w kontekście strajku nauczycieli przygotowywanego na 31 marca. Początek emisji na żywo godz.16.30 do 17.00  

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11357

Pierwszy Dzień Wiosny w szkole w Bielawie


Niezwykle radosny i inspirujący dzień przeżyli uczniowie klasy I, którzy przywitali wiosnę w sposób bardzo aktywny i żywiołowy. W szkole zorganizowane zostały potyczki sportowe w formie zabawy. Pierwszym wyzwaniem było pokonanie sprawnościowego toru przeszkód, który zaczynał się  od  ” brzuszków”, skoków zawrotnych, skoków  przez skrzynię gimnastyczną, zamianę piłek miejscami, przeskok rozkroczny nad piłką, zakończeniem tej konkurencji było zawiązanie szarf na drabinkach.

Ogólnopolski Konkurs "Jakie znasz zawody?"

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków jest stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu,   przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze (szczegóły w regulaminie konkursu).
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole,  do dnia 31.03.2017 r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu Honoraty Jopa, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: honorata.jopa@izbarzem.opole.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

Pliki do pobrania:
- Regulamin konkursu wraz z załacznikami dla uczniów gimnazjów (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załacznikami dla uczniów gimnazjów (doc)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla przedszkolaków (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla przedszkolaków (doc)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla uczniów szkół podstawowych (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla uczniów szkół podstawowych (doc)

„Kształcenie zawodowe - Drogi, Metody, Innowacyjność”, Konferencja Naukowo-Techniczna w ZRP

Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 25 kwietnia w siedzibie  ZRP w Warszawie, są: Komitet Naukowo-Techniczny Fsnt-Not Doskonalenia Kadr i Związek Rzemiosła Polskiego. Celem konferencji jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, zadbanie o nowoczesne programy nauczania, podwyższenie jakości kształcenia zawodowego. Podczas konferencji prezentowane będą poglądy przedstawicieli różnych środowisk, zainteresowanych rozwojem kształcenia zawodowego w Polsce.   

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11339

Szkoła w obliczu nowych wyzwań


20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu - Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników  Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa - Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie - Ewa Kowalik.

VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej

W dniu 28.03.2017 r. w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158, odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej.
Kongres organizowany od 2011 roku w Opolu jest spotkaniem liderów w branży spożywczej, a także swoistą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. To dobre miejsce na rozszerzenie swojego biznesu, nawiązaniu owocnych kontaktów, promocji swojej firmy, budowania marki i podzielenia się własnymi przemyśleniami.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie


  10 marca br. w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Burmistrz Miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura, Prezes BARLu Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Łukasz Denys. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście i wieloletni przyjaciele naszej organizacji.

Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. SOR

2 marca obradował Zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedmiotem posiedzenia były 4 ustawy stanowiące część pakietu ustaw wchodzących w skład „Konstytucji Biznesu”.

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Komentarz ZRP

- Spółdzielnie będzie mogło założyć, co najmniej 10 rolników. Będą mogli należeć do nich też drobni przedsiębiorcy, ale tylko rolnicy będą mogli wchodzić w skład rady nadzorczej. Według prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika, niezgodny z prawem jest zapis, który zakazuje przedsiębiorcom nierolnikom zasiadania w radzie nadzorczej.

Studio Polska w TVP Info: Przedstawiciele ZRP o mobbingu w rzemiośle

Przedstawiciele ZRP Marek Drzażdżyński i i Andrzej Stępnikowski wzięli udział w programie Studio Polska w TVP Info. Program poświęcony był problemowi mobbingu w Polsce oraz kwestiom łamania prac pracowniczych. 
- „W środowisku rzemiosła przeważają firmy rodzinne, albo pokoleniowe dlatego relacja na linii pracownik – pracodawca wygląda zupełnie inaczej niż w innych przedsiębiorstwach. Rzemieślnicy prowadzący własną działalność posiadają dyplomy czeladnicze albo mistrzowskie i nikt ze środowiska rzemieślniczego nie pozwoli sobie na zakwestionowanie mistrzostwa kolegi po fachu” – powiedział Marek Drzażdżyński. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11265

Projekt ustawy o dokumentach publicznych. Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego

- Postulujemy, aby w przygotowywanym projekcie rozporządzenia, wydawane przez Izby Rzemieślnicze dokumenty: świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego  zostały objęte statusem dokumentów publicznych  ulokowanych  w tzw. „drugiej kategorii” projektowanej ustawy – czytamy w opinii Związku Rzemiosła Polskiego, skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11272