wtorek, 23 stycznia 2018

ZRP gościem programu „Debata Młodych” w Programie Pierwszym Polskiego Radia

31 stycznia o godz. 17:25, w audycji Anny Grabowskiej „Debata Młodych” w Programie Pierwszym Polskiego Radia weźmie udział Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego. Tematem spotkania będą oczekiwania i nadzieje, jakie młodzi wiążą z rekonstrukcją rządu. Rozmowa dotyczyć będzie także usprawnienia dla młodych, o których mówił nowy premier Mateusz Morawiecki w swoim Expose. Poruszone zatem zostaną kwestie edukacji, zachęt dla młodych inwestorów, wsparcia innowacji, wydajności pracy, pensji, emigracji, rozwoju małych firm czy tak ważnego dla środowiska rzemieślniczego tematu współpracy międzypokoleniowej.
Więcej
Aktualności:  http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12780

O kształceniu zawodowym w WRDS w Katowicach

Sekretarz Stanu w MEN, Marzena Machałek, uczestniczyła w obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Spotkanie poświęcone było przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wdrażanych zmian w tym zakresie. - Kształcenie zawodowe powinno zapewnić dobrą ofertę odpowiadającą potrzebom rynku pracy, być atrakcyjne pod względem programowym oraz tworzone i realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami – powiedziała wiceminister. – Musimy wspólnie działać, aby szkolnictwo odtworzyć.

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja w MEN

Współpraca przedstawicieli biznesu na rzecz kształcenia zawodowego oraz zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym  były głównymi tematami konferencji pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Forum Szkół Rzemiosła w lutym w Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje o organizowanym w dniu 27 lutego 2018 r. Forum Szkół Rzemiosła. Celem działania jest zaprezentowanie potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, działających w modelu dualnego kształcenia zawodowego: szkoła realizująca teorię, pracodawca  realizujący program praktycznej nauki zawodu, a cech i izba rzemieślnicza jako trzecie ogniwo oraz wskazanie istotnych problemów w bieżącej działalności szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby forum zakładamy przygotowanie zbiorczej informacji nt. potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. Do tego celu przygotowaliśmy Ankietę informacyjną Szkoły Rzemiosła.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12790

wtorek, 16 stycznia 2018

Czego Związek Rzemiosła Polskiego oczekuje od nowego rządu

W związku ze zmianami w rządzie, Związek Rzemiosła Polskiego po raz kolejny wystosował postulaty, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie mikro i małych firm. W opinii ZRP, pomimo rządowych deklaracji wspierania sektora MŚP, faktycznie tylko niewielki ich odsetek korzysta z pomocy publicznej, w tym na wsparcie inwestycji. Związek  ma uzasadnione obawy, że projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przygotowany ostatnio, znowu nie spełni oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia finansowego ich planów inwestycyjnych. Dlatego wnioskował  o uwzględnienie w ustawie  oraz w projektowanych przepisach wykonawczych niższych kryteriów jakościowych i ilościowych dla tych najmniejszych.   
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12752

Rada Dialogu Społecznego poparła stanowisko ZRP w sprawie wspierania nowych inwestycji

Rada Dialogu Społecznego przekazała Ministrowi Inwestycji i Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS z 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. W swojej opinii Rada Dialogu Społecznego uwzględniła uwagi Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące wpływu tego projektu na mikro i małe przedsiębiorstwa. Strony pracodawców i pracowników oceniły projekt pozytywnie, ale zwróciły uwagę, że faktycznie tylko niewielki odsetek firm z sektora mikro i małych korzysta z pomocy publicznej w zakresie wsparcia ich potrzeb inwestycyjnych. Natomiast dotychczas obowiązujące prawo przewiduje udzielanie pomocy jedynie dla dużych przedsięwzięć. Zatem istnieje obawa, że przygotowany projekt może nie spełnić oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw. 
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12753

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Spotkanie z Panem Romanem Kirsteinem

Zarząd Stowarzyszenia Demokratyczne Państwo Prawne uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r o godz. 17.30, w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55 (I piętro), w ramach "Edukacji Obywatelskiej", cyklu spotkań z zaproszonymi przez Stowarzyszenie gośćmi, odbędzie się spotkanie z Panem Romanem Kirsteinem.

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH


 13 stycznia w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku, w sprawdzianie udział oprócz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, udział wzięły uczennice Zespołu Szkół Nr 2 z Dzierżoniowa. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników w zakresie fryzjerstwa męskiego było strzyżenie i modelowanie. W ramach fryzjerstwa damskiego – również strzyżenie, a także nakręcenie pierścieni, nakręcenie trwałej ondulacji, wyciskanie fal na mokro oraz uczesanie fryzury fantazyjno – wieczorowej. W sprawdzianie udział wzięło 10 osób (w tym z klasy I - 4 osoby, z klasy II – 5 i jedna osoba z klasy III). 

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe dotyczace kursu zawodowego fryzjer zakończonego egzaminem czeladniczym


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe

    W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia:
KURSU ZAWODOWEGO FRYZJER ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM CZELADNICZYM  dla 10 osób. 

Kod CPV:  80530000-8;  Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120h kursu zawodowego w zawodzie fryzjer dla 10 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60h lekcyjnych oraz części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia do części teoretycznej przeprowadzone muszą być w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.


Ramowy program kursu teoretycznego:
1. Zagadnienia ogólne z fryzjerstwa (6h),
2.Strzyżenie - zasady doboru fryzury do typu urody (8h),
3.Modelowanie i techniki strzyżenia (12h),
4.Podstawy zasady koloryzacji,dekoloryzacji i stylizacji włosów (12h),
5.Trwała ondulacja (8h),
6.Organizacja stanowiska pracy (6h)
7.Ppoż. i BHP w pracy fryzjera (8h)

Miejscem odbywania części teoretycznej kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kurs teoretyczny – wstępnie zaplanowany jest na okres luty 2018 – kwiecień 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.
W związku z faktem iż kurs będzie się kończył egzaminem zależy nam na jak najlepszym przygotowaniem osób do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer. Możliwe jest złożenie oferty częściowej dotyczącej części zapytania.

Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk   

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 29.01.2018 do godziny 12:00.

Uwaga samodzielnie opłacający składki na ubezpieczenie społeczne

Płatnik, który ma zaległości w opłacaniu składek, może stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. Jeżeli jest zadłużenie na koncie w ZUS, wpłaty będą rozliczane na najstarsze zaległości. Przedsiębiorca, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ma zaległości na koncie, musi mieć świadomość, że aktualna wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. 

Nowelizacja ustawy z korzyścią dla firm rodzinnych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak podaje resort projekt ustawy został przygotowany w związku z koniecznością dokonania modyfikacji w stosunku do regulacji zasad podatkowego rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Wprowadzone zmiany mają złagodzić te regulacje. Projekt tej ustawy jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12706

środa, 3 stycznia 2018

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe dotyczace kursu zawodowego monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zakończonego egzaminem czeladniczym


                           
Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe

    W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia:
KURSU ZAWODOWEGO MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM CZELADNICZYM  dla 8 osób.

Kod CPV:  80530000-8;  Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120h kursu zawodowego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60h lekcyjnych oraz części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia do części teoretycznej przeprowadzone muszą być w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.


Ramowy program kursu teoretycznego:
1. BHP i Ppoż. na stanowisku pracy montera sanitarnego (8h)
2. Materiałoznawstwo i rysunek techniczny (12h)
3. Wykonywanie instalacji sanitarnych i wodnokanalizacyjnych (12h)
4. Montaż przewodów sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych (12h)
5. Wykonywanie złączy rur i montaż przyborów sanitarnych (8h)
6. Wykonywanie prac konserwatorskich instalacji,sieci i urządzeń sanitarnych (8h)

Miejscem odbywania części teoretycznej kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kurs teoretyczny – wstępnie zaplanowany jest na okres luty 2018 – kwiecień 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.
W związku z faktem iż kurs będzie się kończył egzaminem zależy nam na jak najlepszym przygotowaniem osób do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Możliwe jest złożenie oferty częściowej dotyczącej części zapytania.

Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk   

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.01.2018 do godziny 12:00.