środa, 21 marca 2018

Zapytanie ofertowe #3/03/18 - przeprowadzenie kursu zawodowego kucharz zakończonego egzaminem czeladniczym dla 10 osób.Zapraszamy do składania ofert w celu przeprowadzenia kursu zawodowego kucharz zakończonego egzaminem czeladniczym dla 10 osób w ramach projektu pod nazwą „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania znajdują się tutaj https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097976

Termin składania ofert: 05.04.2018

Dokumenty do pobrania:
- załącznik do zapytania ofertowego
- zapytanie ofertowe