czwartek, 21 marca 2019

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

15 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosłąw Florczak, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Artur Kniejski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Liliana Rządeczko, Honorowi Członkowie Cechu – Ignacy Zachowski, Wiesław Baran i Mirosław Przychodniak. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście oraz wieloletni przyjaciele naszej organizacji. 
 
Podczas obrad Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że Cech funkcjonuje głównie dzięki prowadzonym placówką oświatowym w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz, że bardzo dużym atutem rzemieślniczej szkoły zawodowej jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy. Dodała również, że Cech od 2013 roku prowadzi przy Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy, a teraz dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie odbywają się na miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w chwili obecnej prowadzone są kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla klas I, II i III oraz kursy w zawodzie fryzjer. Dzięki takiej ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach swoich dzieci, a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników młodocianych za kurs. W trakcie wystąpienia podkreśliła, że Cech od 1 września 2017 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „RZEMIEŚLNICY NA START”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł  Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego  do potrzeb regionalnego rynku pracy. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 557 575 zł. W ramach tego projektu na parterze budynku szkolnego utworzono nową pracownię komputerową tzw. SPINKA, do której zakupiono 12 komputerów przenośnych. Uczniowie szkoły rzemieślniczej mieli dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego oraz podstaw przedsiębiorczości, dodatkowo mieli również możliwość odbycia miesięcznych stażów wyjazdowych u innych pracodawców, a także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez różnego rodzaju kursy pokrewne z wykonywanym zawodem (kurs carvingu, stylizacji paznokci, kurs SEP oraz spawania metodą MAG). W ramach projektu wsparciem objęci zostali niektórzy mistrzowie szkolący - uczestniczyli w zajęciach komputerowych, zajęciach rozwijających umiejętności interpersonalne i społeczne (komunikacja, asertywność, motywacja, przywództwo itp.), a także otrzymali indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z podopiecznymi, rozwiązywania trudności organizacyjnych i zarządczych. Dyrektor Cechu podkreśliła, że realizowany projekt przyczynił się również do tego, że Cech zorganizował dwie duże na całą Bielawę Giełdy Edukacji i Pracy, których tematem przewodnim było dostosowanie potrzeb edukacji do potrzeb pracodawców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego, a na czerwiec br. planowane jest kolejne duże przedsięwzięcie „Festiwal umiejętności”. Na koniec wystąpienia serdecznie podziękowała wszystkim rzemieślnikom, którzy umożliwili realizację tego projektu w placówce rzemieślniczej. Dzięki przychylności zrzeszonych w Cechu mistrzów szkolących od września 2017 roku szkoła zyskała wiele pozytywnego w środowisku lokalnym, zwłaszcza w środowisku młodych ludzi. Projekt zdecydowanie przyczynił się do tego, że nasza szkoła stała się bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi.
Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania działalności Cechu i Zespołu Szkół za rok 2018, głos zabrał m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Florczak. W pierwszych słowach pogratulował bielawskiemu rzemiosłu długoletniej owocnej działalności, podziękował za aktywne uczestniczenie w wielu inicjatywach organizowanych przez Władze Miasta Bielawa oraz stwierdził, że decyzja o otworzeniu szkoły rzemieślniczej była najlepszą decyzją jaką ówczesne władze cechowe mogły podjąć. Życzył wszystkim zebranym rzemieślnikom pomyślności w prowadzonych działalnościach oraz dalszej pielęgnacji tradycji rzemieślniczej. Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch w pierwszych swoich słowach przekazał serdeczne pozdrowienia od Zarządu Izby oraz pogratulował prężnego funkcjonowania bielawskiego Cechu. Podkreślił również, że miniony rok był rokiem trudnym dla szkolnictwa zawodowego, stąd odbyło się w rzemiośle szereg spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby odbudowa szkolnictwa zawodowego szła w dobrym kierunku, i co najważniejsze, by egzaminy czeladnicze odbywały się dalej w Izbach Rzemieślniczych. Podkreślił również, że myślenie o polskim rzemiośle musi ulec zmianie i to zdanie, a zarazem duże wyzwanie dla rzemieślników, żeby robili wszystko, aby przyciągać do siebie uczniów, po to, by polskie rynki pracy miały solidnie wyszkolonych fachowców.