środa, 31 lipca 2019

Bezpłatne szkolenie - delegowanie pracowników

Ośrodek Enterprises Europe Network działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza firmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu i indywidualnych konsultacjach z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, które odbędą się w dniach 20–21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4 w Opolu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w godz. od 8.45 do 15.00. Konsultacje odbędą się w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godz. indywidualnie ustalonych z przedsiębiorcami.

wtorek, 30 lipca 2019

Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zdaniem organizacji rzemiosła potrzebne w tym zakresie jest jakościowe podejście do kryteriów akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, jednakże warunki jej uzyskania powinny być bardziej doprecyzowane i w większym stopniu uwzględniać wcześniejsze doświadczenie placówki. Według organizacji rzemiosła samo stwierdzenie, że "akredytacja kuratora oświaty jest i pozostanie mechanizmem zapewniającym jakość prowadzonego kształcenia" może być określeniem zbyt daleko idącym. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym uzasadnieniem stanowiska: https://bit.ly/2yluHrb

piątek, 26 lipca 2019

Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.
Celem skorzystania z tej możliwości, należy złożyć oświadczenie w terminie do dnia 29 lipca 2019 roku! W piątek Ministerstwo Energii poinformowało, że liczyć się będzie data wysłania oświadczenia, a nie jego złożenia do sprzedawcy.
Brak złożenia oświadczenia spowoduje, że taki odbiorca końcowy będzie mógł korzystać z utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat tylko za I półrocze 2019 roku a tym samym w drugim półroczu, będą zastosowane ceny z umów na rok 2019.
Za okres 01.01-30.06.2019 roku, Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli wystawić Państwu korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 r.

Inauguracja konsultacji społecznych Założeń Umowy Partnerstwa

W dniu 24 lipca 2019 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Spotkanie otworzył minister Jerzy Kwieciński. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych oraz przedstawiciele resortów i instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

czwartek, 25 lipca 2019

Stanowisko ZRP dot. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych

W związku z pracami nad Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił Grzegorzowi Hudzikowi, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowisko dotyczące planowanych zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu: https://bit.ly/2M8Z7EZ

środa, 24 lipca 2019

O podniesieniu standardów funkcjonowania administracji skarbowej

W dniu 19 lipca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z Tomaszem Słaboszewskim, podsekretarzem stanu oraz z-cą szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego - Piotr Hadrysiak, Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy i Elżbieta Lutow, Dyrektor Zespołu rozwoju przedsiębiorczości - wraz z reprezentacją innych organizacji pracodawców uczestniczyli w spotkaniu poświęconym podniesieniu standardów funkcjonowania administracji skarbowej.

wtorek, 23 lipca 2019

Pierwsze spotkanie Rady Biznesu


22 lipca br. w Zamku Piastów Śląskich w Sali Myśliwskiej odbyło się pierwsze spotkanie Rady Biznesu, w którym  wziął udział burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Na spotkaniu głos zabrali goście, lokalni przedsiębiorcy oraz reprezentanci Izby Gospodarczej i Rzemieślniczej w Opolu. Przedstawione zostały prezentacje, pierwsza z nich dotyczyła Obsługi Biznesu którą przedstawił Dziekan WPiA UO prof. Dr hab. Piotr Stec. Natomiast druga prezentacja dotyczyła kierunku informatyki WSHE w Brzegu, którą przedstawił Kanclerz Stanisław Widocki. Spotkanie podsumowała dyskusja na temat współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

Uwagi i opinie ZRP do „Projektu założeń budżetu państwa na 2020 rok”

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 22 lipca 2019 r. przekazał Ministerstwu Finansów uwagi i opinie pracodawców środowiska rzemieślniczego do założeń projektu budżetu państwa na rok 2020: https://bit.ly/2LyI93B Wcześniej w dniu 17 lipca br. przyłączył się do wspólnego stanowiska pracodawców, które opracowane zostało w ramach konsultacji Rady Dialogu Społecznego. Zawierało ono tylko niektóre opinie zgłaszane przez środowisko małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych.

środa, 17 lipca 2019

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”

9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”. W posiedzeniu ze strony rządu uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu Pan Marcin Ociepa, który przedstawił zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski na lata 2019-2020. W zaleceniach Komisja Europejska podkreśla konieczność zwiększenia efektywności wydatków publicznych, podwyższenia wieku emerytalnego oraz  potrzebę wzmocnienia gospodarki opartej na innowacjach.

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do zmiany ustawy o rzeczniku MŚP

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Związek Rzemiosła Polskiego poparł propozycję rozszerzenia kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość brania udziału w toczącym się już postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/07/zmiana-ustawy-o-rzeczniku-M%C5%9AP.pdf

poniedziałek, 15 lipca 2019

Konkurs kulinarny WorldSkills Poland

30 września 2019 r. odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland. Konkurs organizowany jest co dwa lata, a  Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 r. w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25 lat), ambitnych osób, z pasją i talentem do gotowania a jedną z nagród jest niepowtarzalna możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

piątek, 12 lipca 2019

Targi „spoga+gafa 2019”

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Targi Kolońskie zapraszają przedsiębiorstwa z województwa opolskiego (jeden przedstawiciel z każdej firmy branżowej zarejestrowanej lub działającej na terenie województwa opolskiego) do udziału w międzynarodowych targach ogrodnictwa i wyposażenia ogrodów „spoga+gafa 2019” www.spogagafa.de  połączonych z giełdą kooperacyjną, które odbędą się w dniach 01-04 września 2019 roku w Kolonii/ Niemcy. 

czwartek, 11 lipca 2019

Kredyty dla mikrofirm tematem spotkania w Związku Banków Polskich

W dniu 3 lipca 2019 r. odbyła się Warszawie zorganizowana przez Związek Banków Polskich konferencja pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”. Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji, polskich instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli przedsiębiorców były prowadzone dyskusje w czterech blokach tematycznych : Dostęp do kredytu. Mity i fakty; Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców; Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu; Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.