piątek, 18 grudnia 2020

31. edycja Konkursu „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 31. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 29 stycznia 2021 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

poniedziałek, 7 grudnia 2020

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA RZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

 

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA
Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel
Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:
 
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto.
3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto/ 1 miesiąc.
5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Łącznie możesz otrzymać 37 000,- zł brutto
 
Spotkania informacyjne dla zainteresowanych udziałem w projekcie
odbędą się:

15,16,17,18 grudnia 2020 r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55.

Zapisy na spotkania informacyjne prowadzą:

Damian Ozorkiewicz - tel. 727 698 239

UWAGA:
Spotkania informacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19. W jednym spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby + prowadzący ( wytyczne obowiązujące do 29.11.2020 r. – mogą ulec zmianie ). Wszystkie osoby w trakcie spotkania zobowiązane będą do noszenia maseczek (nie dopuszcza się przyłbić ) i o ile jest to możliwe rękawiczek.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 4 do 8 stycznia 2021r.

piątek, 27 listopada 2020

Praktyczna nauka zawodu w nowych wytycznych rządu

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym  informacji nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuje, że zapis:

"3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

- nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według  obowiązujących, dotychczasowych  zasad prawnych.

Wskazany w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.


środa, 25 listopada 2020

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

 UWAGA! Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego  - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że  w dniu dzisiejszym na stronie  MEiN opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

    zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych),
    mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
    uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 Wraca kształcenie praktyczne

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


wtorek, 24 listopada 2020

Akcja "Sezon na wiedzę"

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. "Sezon na wiedzę" polegającą na prezentacji szeregu webinariów poświęconych różnym tematom leżącym w kompetencji ministerstwa, jak nowe Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej czy przepisy dotyczące sukcesji firm rodzinnych. Celem akcji jest dotarcie do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych, które zostały przygotowane z myślą o poprawie otoczenia prawnego dla biznesu w Polsce.

piątek, 20 listopada 2020

10. edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu - zgłaszanie kandydatur

Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów do dziesiątej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Nagroda Polskiej Rady Biznesu przyznawana jest od 2012 roku.

czwartek, 19 listopada 2020

Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania

Kryzys gospodarczy, którego obawiają się przedsiębiorcy, nie tylko wymaże z mapy gospodarczej Polski tysiące mikro, małych i średnich firm, ale również doprowadzi do ruiny dziesiątki tysięcy polskich rodzin, wśród których znaczna część to rodziny pracowników likwidowanych działalności gospodarczych. Dlatego, aby uniknąć takiego scenariusza, środowisko rzemieślnicze zgłosiło pod rozwagę Rządowi uwagi i propozycje, które ułatwią przetrwanie przedsiębiorcom w obecnej sytuacji związanej z epidemią. Materiał Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania został przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 listopada 2020 r. Zapraszamy do lektury.


Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania

 covid stanowisko ZRP.pdf

wtorek, 17 listopada 2020

Webinarium ZUS. Bezpłatne szkolenie online 18.11.2020 r.

W dniu 18 listopada 2020 r. Oddział ZUS w Płocku zaprasza na bezpłatny wykład on-line nt. wsparcia przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej w świetle obowiązujących przepisów. Wykłady poprowadzą eksperci ZUS.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

piątek, 13 listopada 2020

ZRP popiera tzw. Dziesiątkę Rzecznika MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego oraz ponad dwieście organizacji przedsiębiorców za pośrednictwem Rzecznika MŚP napisały list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o poparcie 10 zmian systemowych, tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP. Wśród 10 postulatów, znajdują się zmiany mające wpływ na otoczenie prawno-gospodarcze:

wtorek, 10 listopada 2020

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości - ratujmy wspólnie miejsca pracy!

Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego oraz wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości przekazali na ręce Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina wspólne stanowisko dotyczące  zagrożeń jakie niesie za sobą całkowite zamknięcie polskiej gospodarki.

ZRP wystąpił o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych

W związku z wydłużeniem od najbliższego poniedziałku okresu zawieszenia funkcjonalności jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia, na kolejne dwa tygodnie, Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z propozycją, aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870), podjętym na podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe - wprowadzić zapis mówiący o tym, że uczniowie szkół branżowych I stopnia, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w te dni tygodnia, które wynikają ze szkolnego planu nauczania. Pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

poniedziałek, 9 listopada 2020

Dokształcanie pozaszkolne pracowników młodocianych

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

    zawieszenia od poniedziałku 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
    przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych),
    funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

czwartek, 5 listopada 2020

UWAGA ! ODWOŁANY EGZAMIN

 Nie odbędzie się zaplanowany na 06.11.2020 r. egzamin czeladniczy  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

wtorek, 3 listopada 2020

Kiedy młodociani pracownicy nie mogą być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca, nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, za wyjątkiem sytuacji kiedy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

UWAGA ! ODWOŁANE EGZAMINY OD 26.10.2020 R DO 06.11.2020 R

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd, od dnia 26.10.2020 r. (poniedziałek) odwołane zostają egzaminy.

Projekt „Kompetencje dla budownictwa” I i II edycja

 KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa” I i II edycja, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

poniedziałek, 2 listopada 2020

UWAGA!

Od poniedziałku 19 października 2020 r. egzaminy teoretyczne czeladnicze i mistrzowskie odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej przy Ul.Katowickiej 55.

poniedziałek, 26 października 2020

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że w okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

piątek, 23 października 2020

UWAGA ! ODWOŁANY EGZAMIN

Nie odbędzie się zaplanowany na 28.10.2020 r. egzamin czeladniczy w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

UWAGA! ODWOŁANY EGZAMIN

Nie odbędzie się zaplanowany na 27.10.2020 r. egzamin czeladniczy i sprawdzający w zawodzie elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych.

wtorek, 20 października 2020

„Mistrza Rzemiosł Artystycznych”

Już wkrótce mija termin składania dokumentów na tytuł honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”, który nadawany jest przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny jednocześnie stanowiąc zwieńczenie ich dotychczasowych osiągnięć i zasług. Warto wystąpić z wnioskiem o przyznanie tytułu jak najszybciej, ponieważ nabór trwa tylko do końca października br.

poniedziałek, 19 października 2020

Szanowni Państwo,

mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U 2020 poz.1758), a także z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 - od dn. 19 października br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

poniedziałek, 12 października 2020

CEIDG nowe zadania- list Prezesa ZRP

 CEDIG nowe zadania list Prezesa ZRP.pdf

Związek Rzemiosła Polskiego z ogromną satysfakcją informuje, że od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

piątek, 2 października 2020

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe od dziś w CEIDG

Związek Rzemiosła Polskiego z ogromną satysfakcją informuje, że od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju doprowadził ten, ważny projekt, do finału. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jako pierwsza społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego, wprowadza te rozwiązanie dla swoich członków. To niezwykle ważne, ponieważ żyjemy w ciągle zmieniających się czasach, a Internet jest obecnie głównym nośnikiem informacji - zaznacza Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

środa, 30 września 2020

Od 1 października rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 Od 1 października 2020 można składania wnioski o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf
Stosowne dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".


Uwaga!!! Od 1 października 2020 roku obowiązują nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

Dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".

Kongres Rzemiosła Polskiego 2020

W dniu 29 września br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Pana prof. Jana Klimka, zastępcy prezesa ZRP.

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie lipiec 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Kongres przyjął sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2019, a także udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie planu finansowego Związku Rzemiosła Polskiego na 2020 r., planu działalności Związku Rzemiosła Polskiego na okres październik 2020 r. – czerwiec 2021 r. oraz zmian w statucie.

wtorek, 22 września 2020

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju, trwają ostatnie prace nad możliwością zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

środa, 9 września 2020

Wiceminister Olga Semeniuk na spotkaniu Zarządu ZRP

W dniu 3 września br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle, które jednak nie przyniosło nowych ustaleń merytorycznych. Wiceminister Olga Semeniuk potwierdziła, iż na podstawie zebranych propozycji i uwag członków Zespołu ds. opracowania nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle w Ministerstwie Rozwoju nadal trwają prace nad poszczególnymi zapisami projektu oraz konsultacje z departamentem prawnym.

czwartek, 20 sierpnia 2020

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 1 września 2020 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

wtorek, 28 lipca 2020

XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta zaprasza do zgłaszania kandydatów w XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu szesnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny - wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

poniedziałek, 27 lipca 2020

Rzemiosło w XXI wieku. Nowa ustawa o rzemiośle i kształceniu dualnym

Podsekretarz Stanu Olga Semeniuk ogłosiła, że resort rozwoju pracuje nad projektem nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Celem nowego aktu prawnego ma być dostosowanie rzemiosła do realiów XXI wieku, w tym przez dodanie do niego nowych zawodów oraz popularyzacja rzemiosła jako dobrego wyboru dla młodych. Stanowisko w tej sprawie wydał także Związek Rzemiosła Polskiego.

piątek, 24 lipca 2020

Webinarium „Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 28 lipca 2020 r. (wtorek) w godz. 10:00-12:00 organizuje webinarium pt.: „Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach”. Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego a udział w nim jest bezpłatny.

środa, 22 lipca 2020

Konkurs WorldSkills Poland 2020

Ruszyły eliminacje krajowe do WorldSkills Poland 2020, których celem jest wyłonienie młodych mistrzów fachu. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 2021 (wrzesień). Podczas eliminacji krajowych WorldSkills Poland odbędą się 4 konkursy- w gotowaniu, cukiernictwie, serwisie i carvingu. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Pani Minister Olga Semeniuk podjęła rozmowy dotyczące przyszłej współpracy Ministerstwa Rozwoju z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która została nominowana do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach EuroSkills o WorldSkills. Konkurs odbędzie się w dniach 28 września-1 października 2020 r.

poniedziałek, 6 lipca 2020

Ważny Komunikat dotyczący rekrutacji w systemie Vulcan!

Do 10 lipca do godz. 15:00 rejestracja elektroniczna kandydatów do szkoły/ wybór preferencji w systemie Vulcan!
Zapraszamy do siedziby naszej szkoły od pn. do pt. od 7:30 do 16:30 pomożemy tobie we wszystkich formalnościach związanych z rekrutacją !!! Masz wątpliwości który zawód wybrać? umów się z naszymi doradcami zawodowymi w szkole!! tel.532 518 475
Technikum: technik informatyk- informatyka śledcza, technik logistyk, technik usług fryzjerskich oraz 35 zawodów w branżowej szkole I stopnia. Pasja, tradycja nowoczesność- najlepsi pracodawcy czekają na ciebie!!!

środa, 1 lipca 2020

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 13 lipca 2020 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

wtorek, 30 czerwca 2020

Jedyna taka szkoła w województwie powołana przez pracodawców!!! Branżowa Szkoła I Stopnia i Technikum


Zapraszamy do Szkoły od pn.-pt. od 7:30 do 16:30 tel. 532 518 475, najlepsze praktyki!

Izba rzemieślnicza w Opolu powołała w porozumieniu z Politechniką Opolską Akademię Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej, w skład której wchodzą szkoły publiczne:

•             Szkoła Branżowa I stopnia (35 zawodów rzemieślniczych),

•             Technikum (technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik logistyk),

•             Szkoła Policealna (florysta, technik bhp).

Organem prowadzącym szkoły jest Izba Rzemieślnicza w Opolu. Akademia Rzemiosła zlokalizowana jest w Opolu przy ul. Luboszyckiej 9. Jest to jedyna szkoła tego typu na Opolszczyźnie.

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, wspierającej rozwój swoich wychowanków a także szkoły kształcącej młodych adeptów pod potrzeby opolskiego rynku pracy. Swoją ofertę edukacyjną kierujemy także do osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, wykładów akademickich, spotkań ze znanymi mistrzami, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.

Jesteśmy wpisani w elektroniczny system rekrutacyjny za pośrednictwem platformy Vulcan:  https://opolskie.edu.com.pl

Jako organ prowadzący zapewnimy jak najlepsze warunki nauki uczniom oraz pracy nauczycielom.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Akademii Rzemiosła przy Politechnice Opolskiej.piątek, 26 czerwca 2020

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

"Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy".

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

piątek, 19 czerwca 2020

Egzamin mistrzowski i czeladniczy w zawodzie kominiarz

W dniach 7-9 lipca 2020 roku odbędzie się egzamin mistrzowski i czeladniczy w zawodzie kominiarz. Kolejny  egzamin w tym zawodzie zaplanowany jest w dniach 25-27 sierpnia 2020 roku. Prosimy o składanie wniosków.

czwartek, 18 czerwca 2020

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19 - Będą bezzwrotne granty na ratowanie firm

Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. udziela operator projektu OCRG. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.


Więcej informacji:

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19/granty--21.html

środa, 10 czerwca 2020

W dniu 12 czerwca 2020 r. Izba Rzemieślnicza będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Ze względu na epidemię COVID-19 wydarzenie przybierze nieco skromniejszy kształt.
Planowany program Pielgrzymki:
9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego
9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła
Dodatkowo w sobotę 27 czerwca o godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski.
Pielgrzymka organizowana jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Wyniki konkursu "Jakie znasz zawody?"

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, na konkurs "Jakie znasz zawody?" wpłynęło w tym roku 14 prac plastycznych z przedszkoli i 2 filmy ze szkół podstawowych.

Podczas obrad w dniu 8 czerwca 2020 r.  jury konkursu "Jakie znasz zawody?" podjęło decyzję o przyznaniu wyróżnień i nagród rzeczowych w konkursie plastycznym i filmowym wszystkim tegorocznym uczestnikom konkursu. 
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac filmowych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych.

poniedziałek, 1 czerwca 2020

Uwaga! Uczniowie klas III mogą wrócić na zajęcia praktyczne.

W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 § 1. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz 410, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 dodaje się punkt 8, który brzmi:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.”

b) po ust. 2c dodaje się ust 2d w brzmieniu:

„2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust 1 i 1a.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
Z powyższego wynika, że tylko uczniowie klas III, którzy wyraża zgodę na udział w zajęciach będą mogli wrócić na praktyki, pozostałych uczniów będzie obowiązywało czasowe ograniczenie nauki w szkole i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Ważne!
 Zgoda, o której mowa powyżej, powinna być wyrażona w formie pisemnej przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy włączyć do akt osobowych młodocianego pracownika.

Przykładowy formularz zgodny jest załączony poniżej wiadomości.

Ponadto przypominamy, iż zapisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 15f. określa iż:

 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku, z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 roku. Uwaga – termin ten, może ulec wydłużeniu.

 W okresie zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.
http://izbarzem.opole.pl/zgodanapraktyke1.doc


wtorek, 26 maja 2020

UWAGA OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN CZELADNICZY I MISTRZOWSKI W ZAWODZIE FRYZJER

Ze względów sanitarno - epidemiologicznych, na czas pandemii Izba Rzemieślnicza w Opolu zmienia kryteria praktycznego egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie fryzjer. W związku z tym, że podczas egzaminu na sali może przebywać ograniczona liczba osób i nie możemy zapraszać modeli, rezygnujemy z zadań z działu męskiego. Pozostałe zadania egzaminu praktycznego pozostają bez zmian.

wtorek, 19 maja 2020


TARCZA FINANSOWA PFR

Tarcza Finansowa PFR to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jego wartość to 100 mld zł. Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm z całego kraju. Jego celem jest ochrona miejsc pracy i wsparcie dla firm służące zapewnieniu płynności finansowej. (Poniższy materiał został przygotowany na podstawie informacji opublikowanych na stronie https://pfr.pl/tarcza.html )

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Z darmowej, w stu procentach dofinansowanej z unijnych funduszy pomocy prawnej, mogą korzystać firmy z woj. opolskiego dotknięte skutkami pandemii Covid-19. Wsparcie to można dostać za pośrednictwem podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Godziny pracy biura dla petentów

Od dnia 23.04.2020 r. biuro Izby Rzemieślniczej czynne będzie dla petentów od godz. 8.00 do godz. 13.00 codziennie od poniedziałku do piątku. Tel. 77 454 31 73 lub 795 587 915

Nowy standard obsługi klientów w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Dla Waszego i naszego bezpieczeństwa zamontowaliśmy drzwi z pleksy z okienkiem podawczym na dokumenty oraz dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Uprzejmie prosimy załatwiać wszelkie sprawy przez okienka podawcze. Otrzymane w ten sposób dokumenty poddane zostaną kwarantannie a następnie niezwłocznie rozpatrzone.

Jeżeli chcesz odebrać świadectwo, dyplom lub zaświadczenie to prosimy przedzwoń wcześniej i umów się na wizytę w Izbie tel. 77 454 31 73 wew. 22. My przygotujemy dla Ciebie stosowne dokumenty. Zaoszczędzisz swój czas a my zadbamy o bezpieczeństwo przy odbiorze.
NIE OTWIERAJ DRZWI Z PLEKSY - porozmawiaj przez okienko!
Dbajmy razem o wspólne bezpieczeństwo.

poniedziałek, 18 maja 2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
Najważniejsze kwestie

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

    kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
    wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
    wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
    wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
    wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
    wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

czwartek, 14 maja 2020

Wytyczne dla salonów fryzjerskich

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele salonów fryzjerskich, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:
 -przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
 -przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
 -poinformować swoich klientów o zakazie używania, a także wyjmowania telefonów komórkowych;
 -sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

środa, 13 maja 2020

Mentoring Biznesowy Województwa Opolskiego

W związku z  pandemią Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przedłużyło nabór do Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego. Na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy swój biznes prowadzą nie dłużej, niż 5 lat, OCRG czeka do 31 MAJA!

By zgłosić swój udział do IV edycji Programu Mentoringu trzeba wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl, w ➡zakładkę „Projekty”, dalej ➡„Mentoring Biznesowy”, pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać je na mail: invest@ocrg.opolskie.pl.

Przedsiębiorco, zgłoś się i rozwijaj swoją firmę!

Udział w programie jest bezpłatny.

środa, 6 maja 2020

"TWI - efektywne wzmacnianie kluczowych obszarów działalności firmy i prowadzenia instruktaży cz.2."

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Rolanda Wrzeciono, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Be Lean”. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, zapraszamy na spotkanie on-line.

Tym razem zapraszamy na drugą część szkolenia: "TWI - efektywne wzmacnianie kluczowych obszarów działalności firmy i prowadzenia instruktaży cz.2." – Temat dotyczy bardzo ważnego w obecnej sytuacji sposobu standaryzacji pracy i rozwoju umiejętności liderskich, czyli TWI. Celem programu TWI jest szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać lub utrzymać wzrost produktywności i jakości.

Szkolenie odbędzie się w dn. 12.05.2020 r. w godz. 8:30 – 12:50. Szczegóły znajdują się w załączonej agendzie. Spotkanie jest bezpłatne, prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres: m.dudek@ocrg.opolskie.pl, jak również o informację w razie rezygnacji z udziału.

Szkolenie on-line odbędzie się na platformie Zoom. Spotkanie będzie prowadzone w przyjaznej, otwartej i leanowej atmosferze. Wszystkie pytania będą mile widziane.


czwartek, 23 kwietnia 2020

UWAGA! Konkurs "Jakie znasz zawody?" - termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2020 r.

Etap Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?” , którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu a pomysłodawcą Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu zostaje odwołany. Prace będą oceniane i nagradzane tylko na etapie regionalnym konkursu.
Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia        30.04. 2020 r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu Honoraty Jopa, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
piątek, 17 kwietnia 2020

Wyłączenie uczniów z liczby ubezpieczonych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w dniu 09.04.2020 r. przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani  pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.

Postulaty ZRP do Tarczy Antykryzysowej 3

W związku z zapowiedziami Rządu RP o planowanych kolejnych uzupełnieniach do Tarczy Antykryzysowej, Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kolejne postulaty rzemiosła odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania Tarczy. Postulaty, przekazane do resortu finansów, rozwoju, pracy i polityki społecznej oraz Sejmu, Senatu i Rzecznika MŚP, zostały uzupełnione o kilka nowych wniosków, które wpłynęły od przedsiębiorców.

Dokument do pobrania: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.16_Postulaty-ZRP-do-Tarczy-Antykryzysowej-3.pdf

czwartek, 16 kwietnia 2020

Od dziś możliwe wsparcie firm z funduszy europejskich

Od dziś firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą występować o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.
16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

środa, 15 kwietnia 2020

"OdBudowa dla Rzemiosła"

W ramach projektu "OdBudowa dla Rzemiosła" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Podczas pierwszego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na Zarządzaniu firmą w kryzysie. Przedstawią również metody i kreatywne rozwiązania do zastosowania w firmie.

czwartek, 9 kwietnia 2020

Serdeczne życzenia  Wesołego Alleluja  
oraz 
dużo zdrowia i pogody ducha.
Niech radość Wielkanocy  napełni nasze
serca nadzieją
i
obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Zarząd, Dyrekcja i pracownicy  
Izby Rzemieślniczej w Opolu

Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani  pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.

wtorek, 7 kwietnia 2020

ZUS dla biznesu

Szanowni Państwo,
ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:
- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
Z poważaniem,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Najnowszy Newsletter ZUS dla Biznesu http://izbarzem.opole.pl/zusdlabiznesu.pdf

Konsultacje online dla przedsiębiorców "Tarcza Adwokacka"

Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zapraszają na konsultacje prawne online „TARCZA ADWOKACKA” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (głównie sektora MŚP), a dotyczących omówienia najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z analizą możliwych rozwiązań na kanwie dotychczas obowiązujących przepisów.

piątek, 3 kwietnia 2020

„Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie od PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19  wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń

Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Składanie wniosków w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedur

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej”

link do strony źródłowej: https://wupopole.praca.gov.pl/

Apel ZRP do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.

Zdaniem ZRP, niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo - w taki sposób, aby do określonej liczby „do 10 ubezpieczonych” nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

czwartek, 2 kwietnia 2020

Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych (ZUS)

Komentarz do art. 31zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych.

UWAGA ! Odwołane zostają egzaminy zaplanowane na dzień 3 kwietnia 2020 r.(piątek )

Nie odbędą się w planowanym terminie egzaminy praktyczny i teoretyczny w zawodzie mechanik poj. samochodowych, elektromechanik poj. samochodowych, lakiernik i blacharz samochodowy

Ochrona średnich przedsiębiorstw i miejsc pracy w ramach pakietu „tarczy antykryzysowej”

Z powodu rozprzestrzenienia się wirusa średnie przedsiębiorstwa narażone są na straty finansowe, które w efekcie mogą doprowadzić do bankructw, a co za tym idzie – również zwolnień pracowników. W ramach przyjętej przez Sejm specustawy „tarcza antykryzysowa” zaproponowane zostały rozwiązania, których celem jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom i ochrona miejsc pracy.

środa, 1 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa – Wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Ankieta ZRP “Koronawirus - sytuacja zakładów rzemieślniczych”

Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna wymaga uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców. Związek Rzemiosła Polskiego, aby skutecznie reprezentować interesy zakładów rzemieślniczych wobec Rządu RP, przeprowadził wśród rzemieślników ankietę na temat obecnej sytuacji w mikro i małych przedsiębiorstwach zrzeszonych w organizacjach rzemiosła na terenie całego kraju.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli 600 zakładów rzemieślniczych. https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/03/Ankieta-Zwi%C4%85zku-Rzemios%C5%82a-Polskiego-Koronawirus-sytuacja-zak%C5%82ad%C3%B3w-rzemie%C5%9Blniczych.pdf

„Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii”

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła  oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację   „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”.
W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.
  - Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
  - Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności
   -  Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)

poniedziałek, 30 marca 2020

Pilnie potrzebne maszyny do szycia!

Kochani, jeżeli macie maszyny do szycia, których teraz nie używanie Izba Rzemieślnicza prosi Was o ich wypożyczenie.
Izba dysponuje wykwalifikowaną kadrą i materiałami, które umożliwią produkcję masek dla opolskich szpitali.
Maszyny zostaną odebrane pod wskazanym przez wypożyczającego adresem. Pożyczający otrzyma pokwitowanie użyczenia maszyny.
Przed oddaniem użyczającemu maszyny zostaną zdezynfekowane.
Prosimy o informację pod nr tel. 795 587 915 – biuro obsługi  Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Tarcza Antykryzysowa

W załączeniu pismo Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Prezes Związku Rzemiosła Polskiego , w którym ZUS zapowiada szereg działań związanych z przyjęciem tzw. Tarczy Antykryzysowej przez rząd RP m.in. dot. przygotowania wniosków dla firm i przeprowadzenia kampanii informacyjnej przy wsparciu organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

piątek, 27 marca 2020

Rekomendacje GIS ws. branży kominiarskiej

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia dla kominiarzy odwiedzających nieruchomości obywateli przebywających na kwarantannie: https://bit.ly/2QLi7uL

Pismo Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy ZRP: https://bit.ly/2QIOvyg

Pismo Związku Rzemiosła Polskiego do Głównego Inspektora Pracy ws wypracowanie standardów bezpiecznego wykonywania zawodu podczas epidemii koronawirusa: https://bit.ly/2wrEcb1

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Zapraszamy do rządowego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców, gdzie na bieżąco pojawiają się istotne wiadomości w związku pandemią koronawirusa.

Więcej na: https://bit.ly/2ydHizX

Rzecznik MŚP i ZRP apelują do Premiera

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów: https://bit.ly/39ndBcu

Związek Rzemiosła Polskiego przyłączył się do apelu: https://bit.ly/2JfWWNh

Ponowny apel ZRP do Rządu RP

Związek Rzemiosła Polskiego ponownie przekazał Minister Rozwoju Jadwidze Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Oldze Semeniuk oraz Rzecznikowi MŚP Adamowi Abramowiczowi, stanowisko do projektowanych rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorstw, które zawarte zostały w przyjętym przez Rząd RP w dniu 25 marca br. pakietu ustaw dot. tarczy antykryzysowej. Stanowisko poszerzone zostało o apel skierowany do Premiera, w którym ZRP popiera inicjatywę Rzecznika MŚP o czasowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

czwartek, 26 marca 2020

UWAGA: KONKURS ODWOŁANY

XX edycja konkursu BHP "Bezpiecznie od startu"
Serdecznie zapraszamy pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w  
XX edycji konkursu BHP "Bezpiecznie od startu" , który odbędzie się 
21  kwietnia 2020 roku (wtorek) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,
 ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

KOMUNIKAT w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu BHP „Bezpiecznie od Startu”, którego finał zaplanowano w Warszawie w dn. 20.05.2020 r.

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że  planowana XX edycja konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminach.
Ustalenie to wynika  z  trwającej pandemii koronawirusa, która zmusiła do zastosowania szeregu ograniczeń, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania.
Z oczywistych więc względów nie mogą być, w najbliższym czasie, organizowane eliminacje regionalne, które kończyłby finał w Warszawie. 
Sytuacja nadzwyczajna zmusza do podjęcia decyzji stawiającej zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych organizacyjnie, na pierwszym miejscu.
Informujemy też, że w dogodnych już warunkach, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy podejmiemy prace organizacyjne, jednakże należy zakładać, że w tym roku Konkurs nie odbędzie się.

czwartek, 19 marca 2020

Legalizacja dokumentów przez ZRP

 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, od dn. 19 marca br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.
Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/
Z uwagi na zawieszenie transportu lotniczego i wstrzymanie przez Pocztę Polską przyjęć przesyłek do niektórych krajów, w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku o legalizację z zagranicy, uprzejmie prosimy o śledzenie informacji na stronie Poczty Polskiej. ZRP będzie odsyłać dokumenty za granicę w miarę istniejących możliwości.

wtorek, 17 marca 2020

Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie:
Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców to właściwy kierunek. Jednak, w pakiecie proponowanym przez rząd, w naszej ocenie, muszą być wskazane proste i praktyczne ułatwienia dla najmniejszych podmiotów – mikro i małych przedsiębiorców.

poniedziałek, 16 marca 2020

APEL SPECJALNY ZRP

Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.
W związku z pandemią koronawirusa – w  ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych  i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość  o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra  Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.
Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.


             

piątek, 13 marca 2020

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do 2  Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:
„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach -  Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie  na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji  uwzględniających  bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

czwartek, 12 marca 2020

Uwaga ! egzamin odwołany. O nowym terminie egzaminu poinformujemy Państwa w terminie późniejszym

W dniu 20 marca 2020 r. Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kucharz.

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół - polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.
Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.
Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.
Zgodnie z w/w  komunikatem MEN :
„Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.”

W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie - młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie - młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami.  Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.
Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

wtorek, 10 marca 2020

Uwaga : impreza odwołana Ogólnopolskie Targi „ZŁOTA RĄCZKA – RODZINA W DOMU”

Z przykrością informujemy, że ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, przełożone zostały Ogólnopolskie Targi „ZŁOTA RĄCZKA – RODZINA W DOMU”,  które odbyć się miały w najbliższy weekend w dniach 14 i 15 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
Nowy termin: 17-18 października br.

Weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

W niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

piątek, 6 marca 2020

„Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Rolanda Wrzeciono, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. 
Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich menadżerów, którzy odnieśli sukces, do małych i średnich firm – przedsiębiorców, którzy swój biznes prowadzą nie dłużej, niż 5 lat.  Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 23 marca 2020 r.  By zgłosić swój udział trzeba wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl w zakładkę „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”, pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać (na mail j.maczko@ocrg.opolskie.pl) lub złożyć osobiście w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Opole, ul. Krakowska 38, sekretariat, IV piętro).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

środa, 4 marca 2020

Egzaminy kwalifikacyjne

Egzaminy kwalifikacyjne
Izba Rzemieślnicza w Opolu przeprowadza egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w następujących zawodach:
- Betoniarz
- Betoniarz-zbrojarz
- Blacharz samochodowy
- Blacharz izolacji przemysłowych
- Brukarz
- Cieśla
- Cukiernik
- Dekarz
- Elektromechanik
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Elektryk
- Florysta
- Fryzjer
- Kamieniarz
- Kelner
- Kominiarz
- Kosmetyczka
- Krawiec
- Kucharz
- Lakiernik
- Lakiernik samochodowy
- Malarz-tapeciarz
- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Monter-elektronik
- Monter instalacji gazowych
- Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter izolacji przemysłowych
- Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Murarz
- Murarz-tynkarz
- Operator obrabiarek skrawających
- Piekarz
- Posadzkarz
- Rzeźnik-wędliniarz
- Wędliniarz
- Wizażystka/Stylistka
- Stolarz
- Ślusarz
- Tapicer
- Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- Złotnik-jubiler


Egzaminy czeladnicze

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA CZELADNIKA
    Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany jeśli spełni jeden z następujących warunków:
1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;
2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.
3.  Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art.53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowe, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin.
6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

    Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa komplet dokumentów zawierający:
wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
w przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole- zaświadczenie o okresie nauki zawodu
fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną o wymiarach 35mm x 45mm)
potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

    Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na czeladnika samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
rachunkowość zawodowa
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut.
Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi.

Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne.

Osoby, które nie zdały egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.

EUROPASS - Suplement
Suplement do Świadectwa Czeladniczego
Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.


Egzaminy mistrzowskie

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA MISTRZA

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - § 6.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza zwany egzaminem mistrzowskim jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba jeśli spełni jeden z następujących warunków:
1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego
2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin w ramach, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej
3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza
5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.


    Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składa komplet dokumentów zawierający:

fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną o wymiarach 35mm x 45mm)
dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu
świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (dokument dodatkowy, tylko w sytuacji gdy zadający taki posiada)
potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

    Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.


STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na mistrza samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
podstawy psychologii i pedagogiki
metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut.
Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi.

Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne.

Osoby, które nie zdały egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby  wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego, oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

EUROPASS - Suplement
Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego
Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski  po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.Egzamin sprawdzający

Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Część teoretyczna egzaminu odbywa się w  Izbie Rzemieślniczej w Opolu.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:
Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego


1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.
5. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej w rachunek bankowy izby lub w kasie izby.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W SESJI EGZAMINACYJNEJ 2021r.


Lp.

ZAWÓD

DATA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

1.

Kucharz

21.04.2021; 03.09.2021; październik

2.

Fryzjer

28.04.2021; 14.07.2021; 04.08.2021; 08.09.2021, 22.09.2020; 01.10.2021 październik

3.

Kominiarz

27.09.2021

4.

Mechanik pojazdów samochodowych

14.04.2021; 18.08.2021; 27.08.2021; 10.09.2021; 17.09.2021; 24.09.2021; 15.10.2021; 27.102021; listopad

5.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

14.04.2021; 28.09.2021, październik

6.

Lakiernik, Lakiernik samochodowy

28.09.2021; październik

7.

Blacharz samochodowy

28.09.2021; październik

8.

Stolarz

11.05.2021; 25.08.2021; 06.10.2021

9.

Tapicer

październik

10.

Krawiec

październik

11.

Cukiernik

21.04.2021; 09.08.2020; wrzesień

12.

Piekarz

wrzesień

13.

Wędliniarz

październik

14.

Cieśla

20.10.2021

15.

Dekarz

20.10.2021

16.

Elektryk

28.01.2021; 17.08.2021; 05.10.2021; 09.11.2021

17.

Monter instalacji gazowych

październik

18.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

09.09.2021, 12.10.2021

19.

Malarz-tapeciarz

16.11.2021

20.

Murarz- tynkarz

31.08.2021; 19.10.2021

21.

Operator obrabiarek skrawających

29.09.2021

22.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

6.10.2021

23.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

11.08.2021; 07.10.2021; 16.11.2021

24.

Kamieniarz

październik

25.

Florysta

26.01.2021; 29.09.2021; 23.11.2021

26.

Ślusarz

24.08.2020; wrzesień

27.

Blacharz izolacji przemysłowych

8.09.2021

28.

Monter izolacji przemysłowych

8.09.2021

29

Monter elektronik

17.08.2021

30

Elektromechanik

5.10.2021

31

Posadzkarz

październik

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt i dostarczenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi załącznikami.

Terminy egzaminów będą aktualizowane na bieżąco w zależności od ilości złożonych wniosków. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt i dostarczenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Terminy egzaminów będą aktualizowane na bieżąco w zależności od ilości złożonych wniosków.
 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W SESJI EGZAMINACYJNEJ  2020r.
 
Lp.
ZAWÓD
DATA EGZAMINU TEORETYCZNEGO
1.

Kucharz

26.06.2020; wrzesień
2.
Fryzjer 01.07.2020; 08.07.2020; 15.07.2020; 29.07.2020; 05.08.2020; 07.09.2020, 16.09.2020; 23.09.2020; październik
3.
Kominiarz 09.07.2020; 27.08.2020
4.
Mechanik pojazdów samochodowych 10.07.2020; 17.07.2020; 07.08.2020; 21.08.2020; 11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020; październik
5.
Elektromechanik pojazdów samochodowych 10.07.2020; wrzesień
6.
Lakiernik wrzesień
7.
Blacharz samochodowy 17.07.2020, wrzesień
8.
Stolarz 18.08.2020; wrzesień
9.
Tapicer październik
10.
Krawiec październik
11.
Cukiernik 31.07.2020; 13.08.2020
12.
Piekarz 13.08.2020
13.
Wędliniarz październik
14.
Cieśla październik
15.
Dekarz październik
16.
Elektryk 06.08.2020; wrzesień
17.
Monter instalacji gazowych październik
18.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 31.08.2020, wrzesień
19.
Malarz-tapeciarz wrzesień
20.
Murarz- tynkarz 20.08.2020; wrzesień
21.
Operator obrabiarek skrawających wrzesień
22.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych październik
23.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 25.08.2020; wrzesień
24.
Kamieniarz październik
25.
Florysta 2.10.2020
26.
Ślusarz 24.08.2020; wrzesień
27.
Blacharz izolacji przemysłowych 4.09.2020
28.
Monter izolacji przemysłowych 4.09.2020