piątek, 27 marca 2020

Ponowny apel ZRP do Rządu RP

Związek Rzemiosła Polskiego ponownie przekazał Minister Rozwoju Jadwidze Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Oldze Semeniuk oraz Rzecznikowi MŚP Adamowi Abramowiczowi, stanowisko do projektowanych rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorstw, które zawarte zostały w przyjętym przez Rząd RP w dniu 25 marca br. pakietu ustaw dot. tarczy antykryzysowej. Stanowisko poszerzone zostało o apel skierowany do Premiera, w którym ZRP popiera inicjatywę Rzecznika MŚP o czasowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.
ZRP zaapelował o ponowne rozważenie i wzięcie pod uwagę w toku dalszych prac legislacyjnych kilku zgłaszanych wniosków, które nie zostały uwzględnione w przyjętym projekcie ustawy, w tym:
- zwolnienia przez okres 3-my ze składek emerytalnych i rentowych wszystkich prowadzących działalność gospodarczą,
- uwzględnienia sytuacji firm, które pomimo kryzysu prowadzą działalność, a wskutek nieterminowo regulowanych należności przez ich kontrahentów znajdą się również w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- doprecyzowania przepisów art. 15f ustawy regulujących rozwiązania pomocowe dla zatrudniających pracowników młodocianych, w tym uznanie prawa do dofinansowania kosztów ich kształcenia za pełny okres nauki, w tym kiedy byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy z powodu kryzysu,
- zrównania wysokości świadczenia postojowego dla jednoosobowych podmiotów opłacających kartę podatkową i korzystających ze zwolnienia od VAT z pozostałymi małymi jednoosobowymi firmami,
- maksymalnego uproszczenie procedur przyznawanej pomocy, co najmniej dla mikroprzedsiębiorstw,
- objęcia odroczeniami płatności większości podatków i czasowego zaniechania penalizowania opóźnień w składaniu zeznań podatkowych, deklaracji i sprawozdań.
Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa: https://bit.ly/3dotdj1
Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy: https://bit.ly/33Pidqt
Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego: https://bit.ly/2JfWWNh