środa, 30 września 2020

Od 1 października rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 Od 1 października 2020 można składania wnioski o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf
Stosowne dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".


Uwaga!!! Od 1 października 2020 roku obowiązują nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

Dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".

Kongres Rzemiosła Polskiego 2020

W dniu 29 września br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Pana prof. Jana Klimka, zastępcy prezesa ZRP.

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie lipiec 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Kongres przyjął sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2019, a także udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie planu finansowego Związku Rzemiosła Polskiego na 2020 r., planu działalności Związku Rzemiosła Polskiego na okres październik 2020 r. – czerwiec 2021 r. oraz zmian w statucie.

wtorek, 22 września 2020

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju, trwają ostatnie prace nad możliwością zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

środa, 9 września 2020

Wiceminister Olga Semeniuk na spotkaniu Zarządu ZRP

W dniu 3 września br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle, które jednak nie przyniosło nowych ustaleń merytorycznych. Wiceminister Olga Semeniuk potwierdziła, iż na podstawie zebranych propozycji i uwag członków Zespołu ds. opracowania nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle w Ministerstwie Rozwoju nadal trwają prace nad poszczególnymi zapisami projektu oraz konsultacje z departamentem prawnym.