czwartek, 30 grudnia 2021

 


Publikacja ZRP pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle"

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle".

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów. Opracowanie przygotowano z myślą o pracownikach organizacji rzemiosła zajmujących się zadaniami związanymi z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zawiera ono zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  - młodocianych pracowników - u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.

wtorek, 14 grudnia 2021

UWAGA ! Zmiany w organizacji egzaminów czeladniczych

Działania w ramach przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r. egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników, będących uczniami branżowych szkół I stopnia.

W 2022 r. zgodnie z  przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) – po raz pierwszy warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia będzie nie tylko uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także  przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.
Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U  z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r.
Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.
Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku  o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.
Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),  a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
NOWE   WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Informujemy, że przygotowane zostały  2 nowe  wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nowy odrębny dla uczniów-młodocianych pracowników oraz drugi dla pozostałych kandydatów na egzamin czeladniczy). Do wniosku należy dołączyć Klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu czeladniczego.
Wnioski oraz Klauzula zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Wydział Oświaty. Prosimy składanie odpowiednich wniosków.

piątek, 10 grudnia 2021

Wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego

8 grudnia 2021 w siedzibie Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie miał miejsce Wyborczy Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczyło 101 delegatów. Przewodniczącym Kongresu był prof. Jan Klimek, wiceprezes ZRP . Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości oraz wyboru Prezesa i członków komisji rewizyjnej.

piątek, 3 grudnia 2021

32. edycja Konkursu „Teraz Polska” 31 stycznia 2022


Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 32. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2022 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

    przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie terazpolskafirma.pl)
    następnie do dnia 31 stycznia 2022 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
    wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie naszej Organizacji otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej - w polu źródło informacji o konkursie - wpisać pełną nazwę naszej Organizacji.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

poniedziałek, 11 października 2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 25.10.2021 r. ( godz. 16.30) i potrwają do 09.11. 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

środa, 8 września 2021

IX Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się IX Kongres Rzemiosła Polskiego. Zgromadzonych podczas obrad rzemieślników przywitał uroczyście Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski.

Tegoroczny Kongres rozpoczęto upamiętnieniem minutą ciszy pamięci wybitnych rzemieślników działających w strukturze Związku Rzemiosła Polskiego m.in. Ś.P. Kazimierza Góralczyka, Wiesława Szajdy.

piątek, 20 sierpnia 2021

Kongres Firm Rodzinnych – Gotowi na Jutro

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na Kongres Firm Rodzinnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, jedyne i pierwsze na Dolnym Śląsku wydarzenie o tej skali i wadze merytorycznej adresowane do osób z całej Polski prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Tematem przewodnim najbliższego Kongresu jest hasło: „Gotowi na jutro”. Zachęcamy Państwa do zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy:

 https://kfr.com.pl/#formularz

XIX edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

 Informujemy, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Zachęcamy organizacje rzemiosła do  wytypowania i zgłaszania kandydatur firm rzemieślniczych ( kandydatury można zgłaszać w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych).  Kandydatury prosimy przesyłać do Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związku Rzemiosła Polskiego do 1 września 2021 na adres: lewicka@zrp.pl.  Zgłoszenia kandydatur w imieniu wszystkich organizacji rzemiosła dokona Związek Rzemiosła Polskiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezydenta RP pod adresem:  Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria / Nagroda Gospodarcza / Materiały do pobrania [XIX edycja]

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-xix-edycja/


W przypadku pytań prosimy o kontakt ze wsparciem organizacyjnym Nagrody pod nr tel. (22) 695-11-99 oraz adresem e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl .

Wstępne Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 lipca b.r. rząd ogłosił projekt ustawy zmieniającej przede wszystkim przepisy podatkowe i realizujący program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, którego założenia zostały przedstawione 15 maja 2021. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia uwagi oraz wątpliwości dotyczące zaproponowanych zmian w prawie podatkowym, koncentrując się na tych, które w sposób istotny wpłyną na działalność mikro- i małych firm, w szczególności niewielkich firm rzemieślniczych.

Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej

czwartek, 8 lipca 2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 09.08.2021 r. i potrwają do 24.08. 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

piątek, 2 lipca 2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Z tej okazji Krajowa Rada Spółdzielcza życzy środowisku rzemieślniczemu wszystkiego dobrego, Związek Rzemiosła Polskiego dołącza się do życzeń.

Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie uwzględnienia w systemie informatycznym ZUS wyłączenia młodocianych z ogólnej liczby zatrudnionych

29 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne usprawnienie i zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia.

czwartek, 24 czerwca 2021

Spotkanie z Panią Minister Olgę Semeniuk - wiceszefową Ministerstwa Rozwoju

W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Minister Olgę Semeniuk - wiceszefową Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka. Rozmawialiśmy o kształceniu dualnym i potrzebach zakładów rzemieślniczych. Pani Minister przedstawiła założenia programu Polski Inkubator Rzemiosła oraz możliwości wsparcia organizacji rzemieślniczych.

środa, 16 czerwca 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona jest za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona jest za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

czwartek, 20 maja 2021

Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
-zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
-zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
-konsultacje z wykładowcami.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy, tych którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić wiedzę na konsultacjach z wykładowcami.
 Organizujemy:
-szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
-szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej egzaminu.

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.
Koszt szkolenia:
dwudniowe –   70,00 PLN
jednodniowe – 60,00 PLN
 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 28.05.2021 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 77 453-79-71 wew. 22. lub  20

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice - to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.
Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej funkcjonuje od 2020 roku jest jedyną w naszym regionie i w kraju szkołą publiczną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kooperacji z Politechniką Opolską.
W skład Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wchodzi:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu
2. Publiczne Technikum w Opolu
3. Publiczna Szkoła Policealna w Opolu
W naborze na rok szkolony 2021/2022 do technikum i szkoły branżowej nie mamy minimalnych progów punktowych. Więcej informacji dot. regulaminów, procedur rekrutacji na stronie: http://akademiarzemiosla.opole.pl/rekrutacja/

Polski Inkubator Rzemiosła

 Rada Ministrów przyjęła Polski Inkubator Rzemiosła. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/10-mln-zl-rocznie-na-wsparcie-rozwoju-branzy-rzemieslniczej-w-polsce

Projekt opracowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ma charakter pilotażowy. Jego operatorem będzie Narodowy Instytut Wolności.

Związek Rzemiosła Polskiego – krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła (sieć 26 izb i 455 cechów rzemieślniczych), po konsultacji ze swoimi organizacjami członkowskimi, zgłosił do projektu, na etapie jego konsultacji, szereg uwag i wniosków, z których część została uwzględniona, a część będzie przedmiotem uzgodnień po okresie pilotażu.

Ochrona praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych

 20 maja 2021 r. pięćdziesięciu przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, izb , cechów oraz firm rzemieślniczych uczestniczyło w szkoleniu poświęconym ochronie praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych, zorganizowane przez Urząd Patentowy RP i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przy wsparciu ZRP.

piątek, 14 maja 2021

Webinar poświęcony ochronie praw własności intelektualnej, wypracowywanych w firmach rzemieślniczych UPRP 20 maj 2021

Zapraszamy na bezpłatne, dedykowane firmom rzemieślniczym szkolenie, organizowane przez Urząd Patentowy RP przy wsparciu Związku Rzemiosła Polskiego, poświęcone ochronie praw własności intelektualnej, wypracowywanych w firmach rzemieślniczych.

wtorek, 4 maja 2021

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.


piątek, 23 kwietnia 2021

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.
Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia
Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd, pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Jak wskazuje resort rozwoju pomoc otrzymają firmy szczególnie mocno dotknięte obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, pomoc otrzymają m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

Dot. zakazu świadczenia usług fryzjerskich - praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników

W nawiązaniu do powtarzających się pytań dot. zakazu świadczenia usług fryzjerskich - praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego tel. 22 50 44 230, 22 50 44 279| oswiata@zrp.pl informuje:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii :

piątek, 16 kwietnia 2021

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym:

 Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym:
Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

czwartek, 15 kwietnia 2021

Mamy jeszcze wolne miejsca ! Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 12 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.
W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 2
Cena: 900,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tel. 727 698 239,  info@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Szanowni Państwo,

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

źródło : ZRP

piątek, 9 kwietnia 2021

Kurs pedagogiczny

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 16 kwietnia  2021 r. i potrwają do 29 kwietnia 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

wtorek, 30 marca 2021

UWAGA !

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 29 marca 2021 r. do 02.04.2021 r. Izba Rzemieślnicza w Opolu przechodzi na pracę zdalną .
Obsługa petentów odbywać się będzie telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dział Administracyjny: tel.608 381 740 , email: mariola.boczar@izbarzem.opole.pl
Obsługa sekretariatu: tel. 795 587 915, email info@izbarzem.opole.pl
Wydział oświaty:tel. 604 125 161 lub 608 376 675, email anna.zuba@izbarzem.opole.pl
Wydział księgowości: tel. 604 155 374, email beata.konieczna@izbarze.opole.pl
Wydział proj. unijnych: tel. 795 587 921, email katarzyna.wrobel@izbarzem.opole.pl

V edycja „Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”

 

V edycja  „Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego” realizowanego we współpracy z Opolską Lożą BCC,  Opolską Izbą Gospodarczą, Izbą Gospodarczą Śląsk, Izbą Rzemieślniczą w Opolu oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.
W imieniu przedstawicieli  Opolskiej Loży BCC, Opolskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Śląsk, Izby Rzemieślniczej w Opolu, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Rolanda Wrzeciono, serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Ośmiu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 19 kwietnia 2021 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres invest@ocrg.opolskie.pl.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


 

piątek, 26 marca 2021

Informacje dotyczące praktycznej nauki zawodu

 Szanowni Państwo,

Na stronie rządowej ukazały się informacje dotyczące praktycznej nauki zawodu.

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Ponadto do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Informacje pozyskano ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
 

czwartek, 18 marca 2021

IV FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA „Przygotowanie zawodowe - wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”

W dniu 17 marca 2021 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się IV Forum Szkół Rzemiosła, które w tym roku przyjęło formułę webinarium.

Forum  zorganizowano  w ramach corocznych spotkań, promujących dialog społeczny, poświęconych szkołom rzemieślniczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzonych przez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

wtorek, 9 marca 2021

IV FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA „Przygotowanie zawodowe - wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  zaprasza do udziału   w IV Forum Szkół Rzemiosła , które odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. w godz.12.00 -14.00  w formule webinarium. Forum  zorganizowano  w ramach corocznych spotkań, promujących dialog społeczny, poświęconych szkołom rzemieślniczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzonych przez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Polecamy Państwa uwadze tematykę  tegorocznej edycji  oraz zachęcamy do udziału w spotkaniu. 

zaproszenie forum szkół rzemiosła.pdf

poniedziałek, 1 marca 2021

Weź udział w konkursie z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet

Zapraszamy wszystkie Panie mieszkające na terenie województwa opolskiego do wzięcia udziału w konkursie „ŚWIAT KOBIECYCH PASJI”. Podziel się z nami swoją pasją, hobby, aktywnością życiową. Umieść w dniach od 28.02 do 07.03.2021 swoje zdjęcie wraz z krótkim opisem swoich zainteresowań na profilu Facebook wydarzenia.
ZASADY KONKURSU: ️ Start konkursu 28.02.2021 godz. 23:59 ️ Zakończenie konkursu 07.03.2021 00:01 ️ Ogłoszenie zwycięzców 07.03.2021 Wręczenie nagród zwycięzcom 08.03.2021 od 10:00 do 12:00, od 16:00 do 17:00. Udział w konkursie „ŚWIAT KOBIECYCH PASJI” # pasja2021 należy umieścić publikację o swoich pasjach, hobby realizowanym w codziennym życiu kobiety. Publikacja może mieć formę tekstu + zdjęcia lub wideo.
W dniu 8 marca 2021r. Panie , które zdobędą największą liczbę LIKE na Facebooku (https://www.facebook.com/events/431362754790401/) wydarzenia zaprosimy do odbioru nagród: Opole ul. Luboszycka 9 Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej, w tym na sesję zdjęciową zrealizowaną przez Mistrza Fotografii Jana Dambonia. Ponadto nagrodzone Panie otrzymają bukiet kwiatów skomponowanych przez mistrzów florystyki z Publicznej Policealnej Szkoły w Opolu ul. Luboszycka 9, Opole.

czwartek, 25 lutego 2021

REKRUTACJA 2021

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie fryzjer?
Fryzjer to niejednokrotnie artysta, wirtuoz zajmujący się włosami. Standardowo jest to zawód należący do grupy rzemieślniczej, jednak wiele zależy od tego, jak dana osoba go postrzega. Niektórzy traktują fryzjerstwo jako sposób na pracę, jednak większość realizuje po prostu swoją pasję.
Obecnie dobrze wykwalifikowany fryzjer z ciekawym doświadczeniem nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego miejsca pracy. Na rynku poszukiwani są przede wszystkim ambitni fryzjerzy z wizją, dla których fryzjerstwo to przede wszystkim zawód z wizją i pasją. Takich fryzjerów kształcimy w Akademii Rzemiosła!
Nie od dziś wiadomo, że zadbane włosy to wizytówka człowieka. W ślad za tym idzie dobre samopoczucie. O włosy szczególnie troszczą się już nie tylko panie, ale także panowie. I nie chodzi o zwykłe strzyżenie, ale o wyjątkowe cięcia i kolory.
Pasjonatów fryzjerstwa zapraszamy do naszej Szkoły Branżowej I Stopnia! Oferujemy ciekawe szkolenia dodatkowe oraz spotkania z mistrzami fryzjerstwa i barberingu.

UWAGA ! KOLEJNY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA
Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel
Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:
 
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto.
3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto/ 1 miesiąc.
5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Łącznie możesz otrzymać 37 000,- zł brutto
 

Zapisy na spotkania informacyjne prowadzą:

Damian Ozorkiewicz - tel. 727 698 239

UWAGA:
Spotkania informacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19. W jednym spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby + prowadzący . Wszystkie osoby w trakcie spotkania zobowiązane będą do noszenia maseczek (nie dopuszcza się przyłbic ) i o ile jest to możliwe rękawiczek.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 11 do 31 marca 2021r.

poniedziałek, 15 lutego 2021

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Utrzymane zostają również zasady działania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

piątek, 12 lutego 2021

Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień

W związku z rozpoczętą w dniu 27 grudnia 2020 roku realizacją Narodowego Programu Szczepień, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, zwrócił się do  Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina oraz  do Ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie włączenia do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw SARS-CoV-2, osób pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących naukę zawodu młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym i w związku z tym nie posiadają statusu „ucznia” (w kontekście prawa oświatowego) oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze dla uczniów szkół branżowych I stopnia.

poniedziałek, 8 lutego 2021

Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo,
Jak już wiadomo z oficjalnych komunikatów ministra edukacji oraz strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli - na poparty staraniami resortu edukacji wniosek Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego - rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia.

Według informacji, uzyskanych z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN - procedura zgłoszenia, szczegółowo opisana na podanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest następująca:

- nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz). W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia prosimy aby instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy chcą się zaszczepić skontaktowali się jak najszybciej z dyrekcją szkoły, do której chodzi uczeń.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o włączenie instruktorów praktycznej nauki zawodu w Narodowym Programie Szczepień

Dotyczy: wniosku Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie włączenia osób pełniących funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw COVID-19.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o włączenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Należy podkreślić, że sprawa ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwości kształcenia praktycznego uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu.

źródło: ZRP

piątek, 5 lutego 2021

Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej - istotne zmiany dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, na mocy którego wprowadzono kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania które weszły w życie 1 lutego 2021 r. to:

1. Nowa dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł

2. Ponowne świadczenie postojowe

3. Dopłata do wynagrodzeń

4. Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące

poniedziałek, 1 lutego 2021

Opinia ZRP dot. pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych

W związku z planowanymi przez Rząd zmianami, dotyczącymi oskładkowania umów cywilnoprawnych, Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) pragnie niniejszym wyrazić swoją opinię na ten temat.

wtorek, 26 stycznia 2021

ROK W DIALOGU- wideokonferencja otwierająca cykl spotkań dedykowanych problematyce: edukacji, runku pracy i gospodarce

„ROK W DIALOGU -  Kształcenie i szkolenie zawodowe – motorem innowacji oraz tworzenia podstaw zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ekologicznego i cyfrowego” - pod takim tytułem Związek Rzemiosła Polskiego w formie online w dniu 20 stycznia 2021 r.  zorganizował konferencję, otwierającą cykl spotkań dedykowanych problematyce: edukacji, runku pracy i gospodarce.

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 25 stycznia 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

piątek, 22 stycznia 2021

Konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021

Informujemy o opublikowaniu zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu konkursu na rok 2021 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


czwartek, 21 stycznia 2021

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na Apel ZRP dotyczący wsparcia polskich przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0

W związku z przekazanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego postulatami w imieniu polskich przedsiębiorców środowiska rzemieślniczego w piśmie z dnia 17 grudnia 2020 r., skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Gowina publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

środa, 20 stycznia 2021

Odbiór świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Informujemy, że odbiór świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00. ( II piętro pokój 2.3) w Izbie Rzemieślniczej przy Ul. Katowickiej 55.

piątek, 15 stycznia 2021

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Publikacja ZRP dot. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle

Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

czwartek, 14 stycznia 2021

Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień

W związku z rozpoczętą w dniu 27 grudnia 2020 roku realizacją Narodowego Programu Szczepień, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów RP z prośbą o rozważenie włączenia do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw SARS-CoV-2, osób pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Pismo ZRP do Prezesa Rady Ministrów RP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień.

 http://wystąpienia etap szczepień.pdf

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuściła jednolity rynek i unię celną UE.
W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady.
Poniżej przesyłamy linki do stron internetowych zawierających przydatne informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany.
Zachęcamy także do śledzenia profilu British Embassy Warsaw i Department for International Trade na social media, oraz do zapoznawania się na bieżąco z najnowszymi informacjami publikowanymi na stronie gov.uk/eubusiness.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.