czwartek, 30 grudnia 2021

 


Publikacja ZRP pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle"

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle".

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów. Opracowanie przygotowano z myślą o pracownikach organizacji rzemiosła zajmujących się zadaniami związanymi z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zawiera ono zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  - młodocianych pracowników - u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.

wtorek, 14 grudnia 2021

UWAGA ! Zmiany w organizacji egzaminów czeladniczych

Działania w ramach przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r. egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników, będących uczniami branżowych szkół I stopnia.

W 2022 r. zgodnie z  przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) – po raz pierwszy warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia będzie nie tylko uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także  przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.
Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U  z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r.
Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.
Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku  o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.
Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),  a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
NOWE   WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Informujemy, że przygotowane zostały  2 nowe  wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nowy odrębny dla uczniów-młodocianych pracowników oraz drugi dla pozostałych kandydatów na egzamin czeladniczy). Do wniosku należy dołączyć Klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu czeladniczego.
Wnioski oraz Klauzula zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Wydział Oświaty. Prosimy składanie odpowiednich wniosków.

piątek, 10 grudnia 2021

Wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego

8 grudnia 2021 w siedzibie Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie miał miejsce Wyborczy Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczyło 101 delegatów. Przewodniczącym Kongresu był prof. Jan Klimek, wiceprezes ZRP . Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości oraz wyboru Prezesa i członków komisji rewizyjnej.

piątek, 3 grudnia 2021

32. edycja Konkursu „Teraz Polska” 31 stycznia 2022


Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 32. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2022 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

    przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie terazpolskafirma.pl)
    następnie do dnia 31 stycznia 2022 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
    wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie naszej Organizacji otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej - w polu źródło informacji o konkursie - wpisać pełną nazwę naszej Organizacji.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.