piątek, 18 lutego 2022

V Konferencja Naukowa o Rzemiośle pt. “Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko”

Związek Rzemiosła Polskiego objął Honorowym Patronatem V Konferencję Naukową o Rzemiośle pt. “Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko” CILRAID 2022, organizowaną przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Politechnice Opolskiej - Zespół Dydaktyczny "Łącznik" Opole, ul. Mikołajczyka 16, udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej w linku https://cilraid.po.edu.pl/

środa, 2 lutego 2022

VI edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

Dziewięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.
W ramach programu odbędzie się minimum po pięć spotkań mentora z mentee, szkolenia i warsztaty integracyjne dla młodych przedsiębiorców prowadzonych przez ekspertów, kierowane do nich doradztwo prawne, networking, spotkania służące wymianie doświadczeń podopiecznych projektu oraz spotkania konsultacyjne dla mentorów.
Pomysłodawcą Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego jest Loża Opolska BCC, a wspierają go Opolska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza „Śląsk” oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki koordynuje projekt i pełni rolę organizatora.
Zgłoszenia zainteresowanych młodych przedsiębiorców przyjmujemy do dnia 15 marca br. mailowo na adres: invest@ocrg.opolskie.pl .


Udział w programie jest bezpłatny. 

regulamin 2022.pdf

formularz zgłoszeniowy 2022.pdf

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 15.02.2022 r. ( godz. 16.00) i potrwają do 01.03. 2022 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20  

plan kursu pedagogicznego.doc

Nabory projektów w ramach programów “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” i „Sprawiedliwość"

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program  „Sprawiedliwość”  w następujących obszarach:
·        promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych
·        dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
·        zaangażowania i uczestnictwa obywateli
·        partnerstwa miast i sieci miast (Twinning)
·        pamięci o przeszłości Europy
·        promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją
·        promowania równości płci

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił działania na rzecz wsparcia firm rzemieślniczych oraz ich organizacji w związku z drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej

25 stycznia 2022 Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił problem drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej dla zakładów rzemieślniczych i organizacji rzemiosła oraz ustalił plan dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków tych podwyżek.Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski poinformował o skierowaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia małym i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym oraz ich organizacjom wobec drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej oraz wysłaniu prośby o poparcie tego apelu do siedmiu ministrów Rządu RP. Zwrócił m.in. uwagę na narastające, ogromne problemy szeregu małych piekarni, cukierni i innych zakładów rzemieślniczych , które otrzymały w ostatnim czasie olbrzymie rachunki za gaz i energię elektryczną.

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:


    egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
    egzamin czeladniczy – 760,71 zł
    egzamin sprawdzający – 271,68 zł

wtorek, 1 lutego 2022

Publikacja ZRP - Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle"

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  - Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle".

 

Program: PROGRAM Erasmus +

 Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

 Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy

 Partnerzy:

 

 1 Hanse-Parlament (HP), Niemcy (Lead Partner) (partner wiodący)

 2 Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH (BAHH), Niemcy

 3 Izba Rzemieslnicza w Opolu (CCO), Polska

 4 Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu (WCCP), Polska

 5 MTU EESTI KAUBANDUS-TOOSTUSKODA (ECCI), Estonia

 6 International Business College (IBC), Dania

 7 ARBEIT UND ZUKUNFT EV (A&Z), Niemcy

  

Partnerzy transferowi: 50 izb oraz 20 uniwersytetów/szkół wyższych z 13 państw

 

Wielu przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność w krajach wspólnotowych zauważa zmniejszanie się liczby młodych wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w sektorze MŚP. Takie zjawisko ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw ma problemy we właściwym zintegrowaniu nowo pozyskanych pracowników w przedsiębiorstwie i budowaniu relacji opartej na wzajemnej satysfakcji i zaufaniu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa opisanej sytuacji, z uwzględnieniem perspektyw obu stron: zarówno pracodawcy jak i pracownika. W ramach projektu powstaną instrumenty, dobre praktyki oraz modele cyfrowe do zarządzania zasobami ludzkimi, jak również programy szkoleniowe i różne narzędzia dla kadry zarządzającej pomocne we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z rezultatów będzie pakiet narzędzi do analizy kompetencji, umiejętności i aspiracji do zastosowania w rozpoznawaniu możliwości pracowników i w odpowiednim przydzielaniu im zadań.  Umożliwi on także porównanie pomysłów pracowników z celami przedsiębiorstwa. Także program ,,szkoleń dla szkolących”, będzie jednocześnie wdrażany i prowadzony przez szkoły wyższe i uniwersytety, zagwarantuje właściwe użycie modeli cyfrowych i pakietów narzędzi oraz wysoką jakość treści merytorycznych. Grupami docelowymi projektu będą właściciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy sektora MŚP, chcący dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników. Dalszymi grupami docelowymi są doradcy, nauczyciele i specjaliści izb, stowarzyszeń i instytucji otoczenia biznesu i szkolnictwa zawodowego.

 

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

 O1 – koncepcja digitalizacji w celu wsparcia zarządzania personelem

 O2 – pakiet narzędzi do określenia kompetencji personalnych i priorytetów pracowników, jak również do porównania ich z celami przedsiębiorstwa

 O3 – Program szkoleniowy ,,Ocena kompetencji”

 O4 – Program szkoleniowy dla kadry zarządzającej MŚP

 O5 – Program szkoleniowy dla mentorów

 O6 – Zbiorcze zestawienie w formie podręcznika

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 77 454 31 73