piątek, 17 kwietnia 2015

17 kwietnia 2015 r. - Dzień Rzemiosła

Z okazji Dnia Rzemiosła Cechom oraz wszystkim Rzemieślnikom życzymy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz rozwoju inicjatyw rzemieślniczych dla dobra rzemiosła i całego społeczeństwa.


Prezydium Zarządu
Dyrektor oraz Pracownicy
Izby Rzemieślniczej w Opolu

KONKURS „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizowała etap regionalny konkursu „Jakie znasz zawody?” Konkurs skierowany został do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań i wykonanie pracy plastycznej czy fotograficznej wpływa na kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wizyta Wiceministra Gospodarki w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 10 kwietnia 2015 r. gościł na Opolszczyźnie na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Opolu Pan Mariusz Haładyj Wiceminister Gospodarki. Opolscy przedsiębiorcy rozmawiali w siedzibie Izby z Panem Ministrem na temat redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców oraz możliwości ograniczenia barier prawnych w wykonywaniu działalności gospodarczej. Pan Minister przedstawił też informację na temat bieżących działań Ministerstwa Gospodarki w zakresie regulacji gospodarczych.

Dofinansowania ZUS do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zapraszamy do skorzystania z programu dofinansowania. ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

środa, 15 kwietnia 2015

Dokumentacja pracownicza krócej przechowywana

Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on zmniejszenie zakresu dokumentacji pracowniczej, która podlegałaby długookresowemu przechowywaniu.
Projekt określa nowe okresy przechowywania dokumentacji, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności: 1) do celów bieżących, 2) do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz 3) dla celów emerytalno-rentowych. Proponuje się trzy okresy przechowywania: (1) okres zatrudnienia (tj. zniesienie obowiązku przechowywania dokumentu po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy), (2) pięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (dla dokumentacji, która może być pomocna przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy) oraz (3) pięćdziesięcioletni okres po ustaniu zatrudnienia (co do zasady, dotyczący dokumentów gromadzonych dla celów emerytalno-rentowych).

wtorek, 14 kwietnia 2015

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od  21 kwietnia  2015 roku do 26 maja 2015 roku trwać będzie  kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych 
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do 20.20 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kreator miejsc pracy“

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".  Termin zgłoszeń do 29 maja.
Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Zapraszamy na szkolenia z zakresu BHP

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu kwietniu br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:
-pracodawców
Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)

-pracowników robotniczych i pracowników młodocianych
Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

-pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp prosimy o kontakt z
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Wynajem pomieszczeń w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym, II piętrze oraz w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości.
parter
II piętro

inkubator


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Administracyjnego tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

czwartek, 9 kwietnia 2015

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 28, 29, 30 kwietnia br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl