czwartek, 26 lutego 2015

Opolska Marka 2014

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - dwunastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 27 lutego 2015 r.( decyduje data wpływu zgłoszenia), osobiście lub przesyłką na adres: 45-082 OPOLE, ul. Piastowska 14 z dopiskiem Opolska Marka 2014

piątek, 20 lutego 2015

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 17, 18, 19 br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - marzec 2015

W dniach 3, 4, 10 oraz 11 marca w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 4
Ilość godzin lekcyjnych: 24
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa)
Cena: 600,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

wtorek, 17 lutego 2015

ZUS: waloryzacja od 1 marca 2015 r.

Z dniem 1 marca 2015 r. ZUS dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:
- 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,
- 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.
Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.
Od 1 marca 2015 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.


Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 16 lutego 2015 r.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe

Małe firmy zapłacą 1,8 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe za zatrudnionych pracowników. Będzie ona niższa o 0,13 proc. niż dotychczas.Zmiana wynika z projektu zmiany rozporządzenia sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie składka wypadkowa wynosi 1,93 proc. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zmian, wynika, że tylko w 2015 r. na zmianie składki pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą zaoszczędzą ponad 200 mln zł. Korzystna zmiana dotknie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i wielkie firmy.

Od marca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 marca nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r., które wynosiło 3781,14 zł.

środa, 11 lutego 2015

Wynajem pomieszczeń w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym, II piętrze oraz w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości.
parter
II piętro

inkubator


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Administracyjnego tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

wtorek, 10 lutego 2015

Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Aachen, 5-6 wrzesień 2015 r.

Informujemy, że jak co roku Izba Rzemieślnicza w Aachen organizuje Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W tym roku targi planowane są na dzień  5 i 6 września 2015 roku. W targach uczestniczyć mogą rzemieślnicy  oferujący wyroby własne. Chętni Rzemieślnicy  musza mieć potwierdzenie   z Cechu, że działają w danej branży a wyroby przez nich wytwarzane są ich dziełami.
Oferowane stoisko dla wszystkich chętnych wystawców to 6x3 m , koszt za całe stoisko to 450 EURO.
Dodatkowo we własnym zakresie wystawcy musza pokryć koszt dojazdu oraz zakwaterowania.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 lutego do Izby Rzemieślniczej w Opolu, fax: 77 454 31 73 w.32, e-mailem: info@izbarzem.opole.pl  lub pocztą.
Kliknij aby pobrać formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 77 454 31 73.

środa, 4 lutego 2015

Obowiązek zawiadomienia o wypadku, zagrożeniu albo innym niebezpieczeństwie

Obowiązek zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu przewiduje przepis art. 211 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) i ma przede wszystkim bardzo humanitarny aspekt – pozwala szybciej uruchomić pomoc dla poszkodowanego albo zapobiec wypadkowi.
O zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, pracownik ma obowiązek ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, a następnie - niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

wtorek, 3 lutego 2015

Badania profilaktyczne są obowiązkowe

Zgodnie z art.211 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym, zaleconym przez lekarza, badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Badania te są konieczne, ponieważ mimo postępu technicznego i technologicznego, nie tylko usprawniającego pracę, lecz poprawiającego ochronę zdrowia pracujących, praca i jej środowisko nadal stwarzają szereg uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia.