ZRP o opracowaniu BCC dot Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego na prośbę przewodniczącego Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zajął stanowisko dot. opinii BCC w sprawie opracowania „Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego”. Według ZRP w przedstawionym dokumencie brakuje propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tych rad.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10777

Stanowisko ZRP do proj. ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców i Rzecznika

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Zdaniem prezesa ZRP Jerzego Bartnika powielanie już istniejących instytucji o tym samym zakresie działania jest potrzebne, tym bardziej, że narażą budżet Państwa na dodatkowe koszty.

TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA


Szanowni Państwo,
uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:
- zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj.

Aktualności projektowe - kliknij tutaj.

Moja przyszłość-moja firmaIzba Rzemieślnicza w Opolu w partnerstwie z Euro Support W.Rurynkiewicz sp.j. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Moja przyszłość-moja firma"
nr projektu RPOP.07.03.00-16-0001/16
Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 46 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 70 osób (w tym min. 35 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W wyniku oceny złożonych wniosków 46 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 46 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe. Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dla kandydatów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu www.dotacje.izbarzem.opole.pl  po ich zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Więcej informacji: www.dotacje.izbarzem.opole.pl
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel.: 77 454 31 73 wew. 27
kom. 508 129 940
e-mail: dotacje@izbarzem.opole.pl

6600zł kwoty wolnej już od 2017 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników. Około 21 mln podatników nie odczuje zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.

Dziennik Polski:„Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”

Zachęcamy do zapoznania się z rozmową wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusza Kowalskiego z dziennikarzem zajmującym się problematyką gospodarczą Zbigniewem Bartusiem w artykule pt. „Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”, który ukazał się w Dzienniku Polskim w dniu 24 listopada.

Rzemiosło chce rozmawiać z wicepremierem Morawieckim

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża zaniepokojenie wystąpieniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w dniu 18 listopada 2016 roku w Rzeszowie, podczas którego zostały przedstawione propozycje zmian w funkcjonowaniu mikro, małych i średnich firm w projekcie rządowym „Konstytucja dla biznesu”. - Dziwi nas, że organizacja reprezentująca interesy ponad miliona polskich przedsiębiorców nie została zaproszona do udziału w takim wydarzeniu, i jeszcze bardziej zaskakuje komunikat o tworzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców w skład, której wejdą przedsiębiorcy, którzy nie stanowią Rady Dialogu Społecznego.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10692

Związek Rzemiosła Polskiego w trosce o poprawę jakości kształcenia zawodowego

- W ocenie mistrzów prowadzących naukę praktyczną dla uczniów szkół zawodowych czas przeznaczony na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być  rozłożony w co najmniej w równych częściach w całym okresie nauczania w szkole zawodowej (…) W ocenie środowiska  nieuzasadnione jest marginalizowanie roli rzemiosła i jego organizacji, jaką obecnie odgrywają i jaką mogą odegrać w realizacji zadań systemu edukacji zawodowej – czytamy w piśmie ZRP skierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10699

Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy. Konferencja w Warszawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy przygotowują konferencję - Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy, która odbędzie się 7 grudnia w siedzibie resortu pracy w Warszawie.

Obniżony wiek emerytalny tematem Debaty trójstronnej w TVP Info

3 grudnia (sobota) o godzinie 13.30 rozpocznie się debata z udziałem przedstawicieli rządu i partnerów społecznych. Tematem dyskusji będzie uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca wiek emerytalny w powiązaniu z przeglądem systemu emerytalnego, który organizacje pracodawców i pracowników otrzymały do zaopiniowania. Dokument będzie też przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 29 listopada 2016 r.
 Związek Rzemiosła Polskiego reprezentować będzie B. Nowak-Turowiecka, ekspert ds. zagadnień emerytalnych.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10709