poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

Przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkolenia osób zatrudnionych na zlecenie

Kwestie szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art. 304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. – obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy, że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

środa, 20 sierpnia 2014

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.
Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.
Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 
  • opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
  • opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
  • sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.
W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.
Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl
Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.wtorek, 19 sierpnia 2014

Ogólne wymagania bhp dotyczące wykorzystania rusztowań w pracach budowlanych

Podstawowe wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109 ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych stawkach w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji pozostało już tylko 1 pomieszczenie mieszczące się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Poniżej rzuty oferowanych pomieszczeń. 


Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 25, 26 i 28 sierpnia br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

czwartek, 14 sierpnia 2014

Badanie pracowników na żądanie firmy

Na korzyść zatrudnionych wpływa fakt, że będą oni mogli odwołać się od orzeczenia w sprawie zdolności lub niezdolności do pracy. Pracodawca nie otrzyma też informacji o zakresie badań, jakie przeprowadzane są w trakcie wizyty lekarskiej. Do nadużywania nowych rozwiązań może zniechęcać także czynnik finansowy. Badania będą, tak jak dotychczas, przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Książka operatora zawsze przy pracowniku

Stosownie do § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – dalej r.b.h.m.t. maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych wymienione w załączniku nr 1 do r.b.h.m.t. mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Potwierdzeniem ukończenia wymaganego szkolenia, zgodnie z § 26 ust. 1 r.b.h.m.t. jest świadectwo oraz wpis do książki operatora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do r.b.h.m.t.

środa, 13 sierpnia 2014

Praktyczna nauka zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Firma VANCAR  w Opolu zatrudni uczniów w celu przyuczenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie będą mogli nabyć wiedzę z zakresu pełnej mechaniki pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zapoznać się z napędami samochodów terenowych i motocykli,układów elektrycznych samochodu, diagnostyki komputerowej, obsługi klimatyzacji oraz działania serwisu ogumienia.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
Frima VANCAR  Jarosław Bednarski – 45-641 Opole ul. Oświęcimska 122 B
tel. 77 456 27 79, kom. 609 474 949

piątek, 8 sierpnia 2014

Egzamin czeladniczy: florysta

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w dniach 28-29 sierpnia 2014 odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie florysta. Osoby posiadające 3 letnie doświadczenie w pracy florysty i chcący potwierdzić swoje kwalifikacje mogą przystąpić do egzaminu. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20, 22