poniedziałek, 27 lipca 2015

Oferta pracy - Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Grantów. Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 7 sierpnia 2015 na adres: info@izbarzem.opole.pl

piątek, 17 lipca 2015

Nowe dotacje unijne dla przedsiębiorców już w III kwartale 2015 r.

Już w III kwartale tego roku odbędzie się pierwszy nabór ze środków unijnych na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców w ramach RPO WO, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.
Główne typy przedsięwzięć, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków unijnych:
-wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.
Maksymalna kwota dofinansowania dla 1 przedsiębiorczy wynosi: 350 tyś PLN.
Maksymalny % poziom dofinansowania wynosi 70 %.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  Wydziałem Promocji Izby Rzemieślniczej w Opolu, tel 077 454 31 73 w. 24

wtorek, 14 lipca 2015

Puls Biznesu: Sejm pogorszył sytuację podatnika

Po wielu miesiącach dyskusji i wskazywania różnych rozwiązań sejm przyjął prezydencką propozycję tzw. zapisu o rozstrzyganiu wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Jednak zdaniem ekspertów nie jest to zapis tak korzystny, jak by mogło się wydawać – informuje „Puls Biznesu”.

Dofinansowania ZUS do działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zapraszamy do skorzystania z programu dofinansowania. ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

czwartek, 9 lipca 2015

Zespół ds. strategii Europa 2020 o kształceniu zawodowym

Zalecenia Rady UE dla Polski, kształcenie zawodowe i współpraca szkół zawodowych z pracodawcami były omawiane podczas posiedzenia Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Spotkanie pod przewodnictwem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej odbyło się 3 lipca.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie dla firm i instytucji, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zaprezentować się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2015.

czwartek, 25 czerwca 2015

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków ignorowania bhp

Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków nieprzestrzegania przepisów bhp niż pracownik. Jego obowiązkiem jest nie tylko wydanie zakazu stosowania określonych, niebezpiecznych metod pracy, lecz również dopilnowanie, aby pracownicy podporządkowali się takiemu zakazowi.

wtorek, 23 czerwca 2015

Bezpłatne 2-dniowe szkolenia realizowane przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Informujemy, że  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje bezpłatne 2-dniowe szkolenia  w ramach projektu indywidualnego „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013”, temat szkoleń: „Oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

środa, 17 czerwca 2015

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę można oddać wcześniej

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pracownicy mogą dwukrotnie odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pierwszą okazją będzie 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej. Niektórzy pracodawcy dzień wolny mogą oddać pracownikowi wcześniej np. w czerwcu lub lipcu.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami

Decyzję o tym, czy wysłać osobę przyjmowaną do pracy na wstępne badania lekarskie musi podjąć nowy pracodawca samodzielnie.
Zgodnie z art. 229 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
a) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.