piątek, 27 czerwca 2014

„Dzień Japoński” w Ministerstwie Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasada Japonii w Polsce oraz Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji "Dzień Japoński".

W trakcie wydarzenia zostaną omówione możliwości inwestycyjnych w Polsce i w Japonii. Konferencja będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej, perspektywy rozwoju handlu w świetle negocjowanej umowy UE – Japonia oraz nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z Polski i Japonii. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, izb gospodarczych i administracji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21004

Z poważaniem,

Sławomir Biedermann

środa, 25 czerwca 2014

BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w lipcu br. osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo, w wieku 18 - 30 lat oraz 50+, zamieszkujące na terenie woj. opolskiego, będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych osób dostępne będą w Wydziale ds. Promocji i Współpracy Izby Rzemieślniczej w Opolu, nr tel.: 77 454 31 73 w.24 / 31.

NDS po nowemu

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) 

poniedziałek, 23 czerwca 2014

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w dniu 26 czerwca 2014 o godzinie 9.00 w siedzibie Izby organizuje szkolenie przygotowujące uczniów III klas do zdania egzaminu czeladniczego. Szkolenie ma na celu zapoznanie zdających z przebiegiem egzaminu, zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach oraz istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.
Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt szkolenia: 40 zł.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wydziałem oświaty tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

Kiedy na budowie musi być koordynator bhp?

Równoczesna praca na budowie wielu pracowników z różnych firm jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym i koordynacyjnym.
Przepisy nie uzależniają obowiązku koordynacji od liczby pracowników. Zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. w przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, w tym wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz informować siebie nawzajem i pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

piątek, 13 czerwca 2014

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Wraz z nadchodzącym latem temperatura powietrza staje się coraz wyższa. Słoneczna pogoda może być powodem dodatkowych wymagań, jakim w takiej sytuacji muszą sprostać pracodawcy.
Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje w temperaturze ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowo.

wtorek, 10 czerwca 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Ponadnarodowy projekt systemowy pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w ponadnarodowym projekcie systemowym pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Manheim.

 Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych. 

 Rekrutacja do projektu została przedłużona do 30 czerwca 2014r.

 Wszelkie szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie: 
http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

wtorek, 3 czerwca 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W CZERWCU W PROMOCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu CZERWCU br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 2 czerwca 2014

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO - ZAPISY

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
  • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
  • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
  • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
  • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
  • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
  • dwudniowe – 55,00 PLN
  • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 17.06.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu

Czesko-Polska Izba Handlowa zaprasza na XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, które odbędzie się 18 czerwca 2014 w Ostrawie.
Czesko-Polska Izba Handlowa organizuje to prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Województwem Opolskim, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwem Śląskim, Urzędem Miasta Ostrawa.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich i słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów z wyżej wymienionych krajów.

XX Spotkanie Biznesu patronatem objęli: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze,  Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pardze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej i Żyliński Kraj Smorządowy.

Chcemy podkreślić fakt, iż tegoroczne Spotkanie Biznesu będzie wyjątkowe. Mija bowiem 20 lat od pierwszego spotkania polskich i czeskich firm w ogrodach Konsulatu Generalnego w Ostrawie.

W programie XX Spotkania Biznesu przewidziane są dyskusje panelowe dotyczące infrastruktury transportu, enegetyki i ochrony środowiska, nauki, innowacji i inwestycji oraz samorządu gospodarczego, następnie konferencja gospdarcza nt.: „Ocena, potenciał i wyzwania czesko-polsko-słowackiej współpracy gospodarczej“ oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostarwie.

Jesteśmy przekonani, że XX Jubileuszowe Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy partnerom z Czech i Słowacji. Spotkanie  umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów zarówno prywatnych jak i handlowych. Rozmowy i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiem rozwojowi współpracy gospodarczo-handlowej oraz wymianie społecznej i kulturalnej Polski, Czech i Słowacji.

Program, formularz zgłoszeniowy oraz fotogaleria z minionych roczników poniżej:
Cieszymy się na spotkanie z Państwem.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Holeksová

ředitelka/dyrektor Česko-polská obchodní komora  Czesko- Polska Izba Handlowa